ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鯊-, *鯊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鯊, shā, ㄕㄚ] shark
Radical: Decomposition: 沙 (shā ㄕㄚ)  魚 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 9,672

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鲨鱼[shā yú, ㄕㄚ ㄩˊ, / ] shark, #14,647 [Add to Longdo]
[shā, ㄕㄚ, / ] shark, #20,284 [Add to Longdo]
大白鲨[dà bái shā, ㄉㄚˋ ㄅㄞˊ ㄕㄚ, / ] great white shark (Carcharodon carcharias) [Add to Longdo]
锤头鲨[chuí tóu shā, ㄔㄨㄟˊ ㄊㄡˊ ㄕㄚ, / ] a hammerhead shark [Add to Longdo]
食人鲨[shí rén shā, ㄕˊ ㄖㄣˊ ㄕㄚ, / ] man-eating shark; same as 大白鲨[da4 bai2 sha1], great white shark (Carcharodon carcharias) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はぜ, haze] (n) ปลาบู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
;沙魚;蝦虎魚[はぜ, haze] (n) (1) goby (fish); (2) (See 真) yellowfin goby (Acanthogobius flavimanus) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, shark has fangs![CN] 呼... ,魚有毒牙! How High (2001)
Like the poster for 'Jaws.'[CN] 像「大白」的電影海報那樣 Frozen (2010)
You switch the "S" and the "H" around, and that's "No, a shark."[CN] 把S和H交換 變成了No a shark(不 有魚) Wordplay (2006)
They're Eris' manta sharks.[CN] 他們是艾莉絲的魚僕人 Barbie in a Mermaid Tale (2010)
We believed him because Paul's dad was Sammy the Shark Baldino and his escape tunnel led through the sewers.[CN] 我們相信他所說的 因為他爸當過兵,綽號"魚老包" 他們家的防空洞直通到下水道 The Virgin Suicides (1999)
Headfirst,into the rocks with the sharks.[CN] 別頭先入水 冒著裝上石頭 被魚襲擊的危險 Seventeen Candles (2007)
See, I think being eaten by a shark, that would be the worst way to go.[CN] 我認為被魚吃了 是最慘的死法 Frozen (2010)
I mean, knowing this giant animal... is coming at you... and it's gonna eat you alive.[CN] 因為你知道這龐大的魚衝向你 要活吞了你 Frozen (2010)
You know, never sees it coming.[CN] 他們根本沒看清魚的到來 Frozen (2010)
- There might be sharks.[CN] -可能有魚耶 Wild Child (2008)
What if you actually saw the fin coming towards you?[CN] 當你看見魚的鰭向你直衝過來 Frozen (2010)
Is it a shark?[CN] 是魚? Birdcage Inn (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top