ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

饥饿

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饥饿-, *饥饿*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饥饿[jī è, ㄐㄧ ㄜˋ, 饿 / ] hunger; hungry; starve, #12,133 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the enemy's country, hopelessly lost, helplessly cold and horribly hungry.[CN] 在敌人土地上,绝望地迷路 无助地寒冷及非常地饥饿 The General (1926)
She's all right. Just a little bit hungry.[CN] 她只是饥饿 Lifeboat (1944)
... thanhisstarvingservants try to snatch it from me.[CN] ...就有饥饿的仆人想抓住我 The Adventures of Robin Hood (1938)
If it had been any other sort of crime, if a man had stolen because he was starving, even if a man committed murder to defend himself, maybe I wouldn't tell the police.[CN] 若你犯的是其他案件 若因饥饿而偷窃 又或者为了自卫而杀人 Saboteur (1942)
You've calculated it in terms of hunger.[CN] 你已经 根据饥饿计算过了 Ninotchka (1939)
My brother's still out there, dying by inches, starvation, disease and horror.[CN] 我刚刚还在那,危在旦夕 饥饿,疾病,恐怖 Cavalcade (1933)
What is it but hunger and pain?[CN] 它是什麽除了饥饿和痛苦 Wuthering Heights (1939)
Silks for rags, kindness instead of riches, limitless food instead of hunger.[CN] 有衣穿 仁爱代替财富 有限的食物代替了饥饿 The Adventures of Robin Hood (1938)
In the struggle against hunger we have no one to depend on but ourselves.[CN] 为了与饥饿斗争, 除了我们自己,我们没有人可以依靠 Baltic Deputy (1937)
- He was hungry as a wolf.[CN] -他饥饿的像一只狼 Wuthering Heights (1939)
If you're scared, it scares the hunger out of you.[CN] 那就忘了饥饿与害怕吧 It Happened One Night (1934)
Yes, Scarlett, I'm coming. Come along, Beau.[CN] 希望这个士兵不饥饿 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top