ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

貫通

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -貫通-, *貫通*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贯通[guàn tōng, ㄍㄨㄢˋ ㄊㄨㄥ, / ] to link up; to thread together, #16,099 [Add to Longdo]
融会贯通[róng huì guàn tōng, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄢˋ ㄊㄨㄥ, / ] to master the subject via a comprehensive study of surrounding areas, #44,986 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
貫通[かんつう, kantsuu] (vt) ทะลุผ่าน

Japanese-English: EDICT Dictionary
貫通[かんつう, kantsuu] (n,vs,adj-no) pierce; penetrate; perforate; (P) [Add to Longdo]
貫通銃創[かんつうじゅうそう, kantsuujuusou] (n) piercing bullet wound [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A pistol bullet went clean through his leg.ピストルの弾が彼の足を貫通した。
An arrow passed through the hawk.一本の矢が鷹を貫通した。
The cold soon penetrated his quilted jacket.寒さがじきに彼のキルトの上着を貫通して体に伝わってきた。
The bullet penetrated his chest, leaving him critical condition.銃弾が胸を貫通し、彼は危篤状態に陥った。
The bullet penetrated his chest.弾丸は彼の胸部を貫通した。
The bullet penetrated his muscular chest.弾丸は彼の厚い胸板を貫通した。
The bullet went right through his head.弾丸は彼の頭を貫通した。
The arrow pierced the thick board.矢が厚い板を貫通した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Zero penetration.[JA] 絶対貫通しません ただ... John Wick: Chapter 2 (2017)
It's like finding a...[JA] 脳を貫通した弾丸とかを見るようなものだが The Autopsy of Jane Doe (2016)
The bullet hits Murphy in the shoulder, continues on, hits victim number two in the heart.[JA] マーフィーの肩を貫通して 次に 2人目の心臓に命中 Corporate Retreat (2015)
Now, the blast should penetrate the hull and kill that alien queen.[JA] 今、爆発が船体を貫通しなければなりません そのエイリアンの女王を殺します。 Independence Day: Resurgence (2016)
If I can penetrate the skin, the spear will kill it.[JA] 皮膚を貫通できれば 殺せるはず Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
With a closed head wound, penetrating neck wound And multiple blunt traumas.[CN] 閉合性頭部創口 頸部貫通傷 多處鈍挫傷 Perfect Little Accident (2010)
That .40 caliber round passed through my chest, tore a hole in the fuselage, and depressurized the cabin.[JA] 40口径の弾丸は 胸を貫通し― 機体に穴を開け 急減圧が起こる Clue (2016)
I just hope that when our hal gets shot, it's through the front of his jacket.[JA] ハルが撃たれた時 弾が上着の前を貫通して Hacksaw Ridge (2016)
MOP II bombs have struck the target. Direct hit![JA] 地中貫通型爆弾 MOP2が命中 Shin Godzilla (2016)
Gun in the mouth, a bullet through the brain...[JA] 銃を口に入れ 弾は脳を貫通 The Abominable Bride (2016)
It didn't go through.[JA] 弾は貫通しなかった Split (2016)
The beast's hide is too thick to be pierced from the outside.[JA] 肌が厚くて外からは貫通できない Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
貫通[かんつう, kantsuu] durchbohren, durchdringen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top