ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

融会贯通

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -融会贯通-, *融会贯通*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
融会贯通[róng huì guàn tōng, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄢˋ ㄊㄨㄥ, / ] to master the subject via a comprehensive study of surrounding areas, #44,986 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Digestion in progress![CN] 正消化得融会贯通! Digestion in progress! The Human Centipede III (Final Sequence) (2015)
What you're gonna do is just learn the song well enough to keep it in your head, to let it flow through you as you speak-sing your speeches.[CN] 你需要做的就是 学好歌曲并且牢牢记在脑海里 融会贯通 Rocket Science (2007)
If you can absorb everything I teach you focus and get a new wardrobe, you can make it big in public relations.[CN] 如果你能融会贯通 我教你的一切... 集中注意力 买些新衣服 你可以在公关界大红特红 Phone Booth (2002)
He's only interested in his own research, one's got to be an all-rounder.[CN] 他只是热衷于自己的研究 必须要融会贯通才行 The Great White Tower (1966)
So these are medical textbooks from Europe?[CN] 又能引入其它文明 并融会贯通 Freedom (2007)
Over land or the sea # # crisis theory mastery, by the life given me #[CN] 在陆地或海洋 危机 理论融会贯通,由生活给了我 Dead of the Nite (2013)
We'll mix it all up. Make something beautiful.[CN] 我们融会贯通,创造美丽 StreetDance 3D (2010)
Put these three virtues together,[CN] 将这三大要诀融会贯通 Slapsgiving 3: Slappointment in Slapmarra (2014)
Which took me a while to figure out.[CN] 「知识只是谣言 直到你能融会贯通灵活使用」 Away (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top