ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

贯通

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贯通-, *贯通*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贯通[guàn tōng, ㄍㄨㄢˋ ㄊㄨㄥ, / ] to link up; to thread together, #16,099 [Add to Longdo]
融会贯通[róng huì guàn tōng, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄢˋ ㄊㄨㄥ, / ] to master the subject via a comprehensive study of surrounding areas, #44,986 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What you're gonna do is just learn the song well enough to keep it in your head, to let it flow through you as you speak-sing your speeches.[CN] 你需要做的就是 学好歌曲并且牢牢记在脑海里 融会贯通 Rocket Science (2007)
Improvisation.[CN] 贯通 The Matrix (1999)
This tree is a gateway between two worlds.[CN] 这棵树是贯通阴阳两界之门 Sleepy Hollow (1999)
If you can absorb everything I teach you focus and get a new wardrobe, you can make it big in public relations.[CN] 如果你能融会贯通 我教你的一切... 集中注意力 买些新衣服 你可以在公关界大红特红 Phone Booth (2002)
He's only interested in his own research, one's got to be an all-rounder.[CN] 他只是热衷于自己的研究 必须要融会贯通才行 The Great White Tower (1966)
A vertical axis extends through your body.[CN] 人体里,有可以贯通天地的线 Shaolin Girl (2008)
It touches yih yang and links the 5 elements[CN] 上承阳刚,下接阴和,贯通五行 Mr. Vampire II (1986)
The forces of darkness and treasonable maggots... who collaborate with them, must, can, and will... be wiped from the face of the earth.[CN] 那些黑暗势力的军队 和与之贯通一气的蛆虫们... 必须,能够,也将会... 永远从地球上消失. 1984 (1984)
So these are medical textbooks from Europe?[CN] 又能引入其它文明 并融会贯通 Freedom (2007)
We've built a road behind our lines running the entire length.[CN] 我们在战线的背后开了一条路,可以全面贯通 Gods and Generals (2003)
We'll mix it all up. Make something beautiful.[CN] 我们融会贯通,创造美丽 StreetDance 3D (2010)
Fix your breath at your stomach and spread it through your body.[CN] 贯通全身 The Tsunami Warrior (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top