ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

双脚

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -双脚-, *双脚*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双脚[shuāng jiǎo, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ, / ] two legs; both feet, #12,071 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
双脚[そうきゃく, soukyaku] (n) both feet [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-On her knees, I've no doubt.[CN] 双脚下跪,这一点毫无疑问 All About Eve (1950)
So they can nurse me along till I get back on my feet?[CN] 令我康复 双脚站稳 Double Indemnity (1944)
I will be your legs[CN] 代替你的一双脚 The Five Billion Dollar Legacy (1970)
get the opponent on the ground as quick as possible and snuff out his life by kicking with both feet, one foot, the flat of the hand, a rabbit punch, gouging the eyes out, ripping the mouth.[CN] 尽快把对手打倒在地 用双脚踢死他, 一脚,手这么放平, On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
While shivering in my shoes[CN] 我双脚都在发抖... The King and I (1956)
This robe is to keep your feet warm.[CN] 长袍是给您双脚取暖的 The Scarlet Empress (1934)
And wash your feet for your groom is like a flower[CN] 濯净你的双脚 为你像花儿一样的新郎 Stone Wedding (1973)
My feet are killing me.[CN] 我双脚痛死了 To Catch a Thief (1955)
You're so dumb... you don't even see the riches you're treading on with your own feet.[CN] 你们太蠢了... 你们甚至看不到 你们正双脚站在财宝山上 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
To smoke you must have both legs over the side of your bunk.[CN] 要吸烟就必须双脚着床。 Cool Hand Luke (1967)
So my feet are running now over hot sands in the opposite direction, as I am bound by my revolutionary duty.[CN] 之所以我的双脚踏着炽热的沙丘 朝着相反的方向走 是因为革命的职责所系 White Sun of the Desert (1970)
And did I tell you, Caroline, that Capt. Butler... made a stupendous contribution to the Association for the Beautification... of the Graves of the Glorious Dead?[CN] 毕拿又教孩子骑马了 双脚挟得紧,坐低些 身体向前倾,和马一同前进 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top