ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

習慣

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -習慣-, *習慣*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
习惯[xí guàn, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, / ] habit; custom; usual practice; to be used to, #1,214 [Add to Longdo]
习惯性[xí guàn xìng, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] customary, #15,147 [Add to Longdo]
习惯成自然[xí guàn chéng zì rán, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, / ] habit becomes nature (成语 saw); get used to something and it seems inevitable; second nature, #69,550 [Add to Longdo]
使习惯[shǐ xí guàn, ㄕˇ ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, 使 / 使] accustom [Add to Longdo]
看不习惯[kān bù xí guàn, ㄎㄢ ㄅㄨˋ ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, / ] unfamiliar [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
習慣[しゅうかん, shuukan] (n) ขนบธรรมเนียม, ประเพณี

Japanese-English: EDICT Dictionary
習慣[しゅうかん, shuukan] (n,adj-no) custom; habit; manners; (P) [Add to Longdo]
習慣づける;習慣付ける[しゅうかんづける, shuukandukeru] (v1) to make a habit of; to make it a practice to [Add to Longdo]
習慣性薬物[しゅうかんせいやくぶつ, shuukanseiyakubutsu] (n) addictive drug [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You should try to conquer your smoking habit.あなたの喫煙習慣を断つ努力をすべきです。
You should acquaint yourself with the local customs.あなたはその地方の習慣を良く知るべきだ。
The manners and customs of a country reflect its culture.ある国の風習、習慣はその国の文化を反映している。
No one knows when such a custom first came into existence.あんな習慣が最初にいつ生まれたのかは誰にもわからない。
Telling lies is a very bad habit.うそをつくのは、非常に悪い習慣だ。
My son has formed the habit of rising early.うちの息子は早起きの習慣がついた。
Sending year-end gifts is one of the customs peculiar to Japan.お歳暮は日本独自の習慣の一つである。
The custom of bowing is peculiar to the islanders.お辞儀の習慣はその島の人達に特有なものである。
Father is in the habit of reading the paper before breakfast.お父さんは朝食に新聞を読む習慣がある。
It is a silly practice for non-Christians to send chocolates on St. Valentine's Day.キリスト教徒でもない人がバレンタインデーにチョコレートを送るのはくだらない習慣だ。
Managers like Paula Grayson, however, are trying to persuade them to change their habits.けれども、ポーラ・グレイソンのような管理職の人々は、なんとかその習慣を変えてもらおうと、説得に努めています。
Ken makes it a rule to get up early.ケンは早起きを習慣としている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And people of the American Territories, or, as they like to say here...[JA] ならびにアメリカの民よ みなさんの習慣にならえば Revelations (2015)
I'm not used to unhappiness and now Gilles is in prison, threatened by the executioner,[CN] 我還不習慣不幸的降臨 吉勒還被關著 劊子手虎視眈眈... Les Visiteurs du Soir (1942)
Hard to break a habit, you know?[JA] 習慣って怖いわ Doc's Angels (2016)
You must stick to your own way of living Promise me it's better feeling uncomfortable with these social gatherings[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}你要過你自己的生活,答應我 {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}老實說這種交際還是不要習慣的好 Dai lü nian hua (1957)
Is it the fashion at Worms upon the Rhine to sit at table armed from head to foot?[CN] 難道在萊茵流域,你們的沃爾姆斯城的習慣是 全副武裝赴宴的嗎? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I suggest you get into the habit.[JA] 私は、君が習慣になることを 提案する。 Red Faced (2015)
I'm used to it[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}我習慣了這樣 Dai lü nian hua (1957)
You must make an effort to embrace customs of... Oh![JA] あなたは習慣を受け入れる 努力をしなければならない... The Legend of Tarzan (2016)
He despised our language, our food, our customs.[JA] 彼は私たちの言葉を軽蔑した 私たちの食糧 私たちの習慣 Silence (2016)
This simple daily ritual can add years of happiness and productivity.[JA] これからは毎日の 習慣になって、 幸せな年になるでしょう Down the Mississippi (2015)
- It's easier together. - I'm used to it.[CN] 倆人好幹活 我干習慣 Wings (1966)
The languages, the people, the customs.[JA] 言語 人々 習慣 The Legend of Tarzan (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
習慣[しゅうかん, shuukan] Gewohnheit, Brauch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top