ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

确认

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -确认-, *确认*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
确认[què rèn, ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, / ] confirm; verify, #2,710 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait a minute, warden.[CN] 还需要一次正式确认 The Whole Town's Talking (1935)
A contract, confirmed by cable. And where?[CN] 一份合同 电报确认的 在哪里呢 The Blue Angel (1930)
I don't know. I think it's Baluchistan, but it's impossible to tell.[CN] 我不知道,我觉得是稗路支语 但根本无法确认 The Palm Beach Story (1942)
To confirm the fact that she was going to have a child.[CN] 去确认她怀孕的事实 Rebecca (1940)
You ride partway with her over the bridge and make sure you're not followed.[CN] 在半路桥上下车,确认没人跟踪 The Maltese Falcon (1941)
I think I know that man. In fact, I'm sure of it.[CN] 我想我认识那个男人 实际上,我的确认 The Palm Beach Story (1942)
It was me who made a mistake! My life wasn't worth a dollar before. It ain't worth a ruble now.[CN] 不确认他被抓了我哪敢指认他的 现在我可惨了 The Whole Town's Talking (1935)
Just wanted to see if you could get here.[CN] 只是想确认你能不能到这儿 'G' Men (1935)
They've been checked and passed. You can't nail me on that, McCord.[CN] 他们确认并通过了 你不能存心找茬 麦考德 'G' Men (1935)
and wanted to check...[CN] 所以想确认一下 Episode #1.5 (2004)
They say the body remembers what your brain doesn't.[CN] 只有身体的感受才会最深 你要是想确认这件事 Episode #1.4 (2004)
The mutilated body of a local man washed up on the quay[CN] 尸体身份已经确认 是失踪多日的莫里斯·布里文 Port of Shadows (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top