ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -痴-, *痴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[痴, chī, ] foolish, stupid, dumb, silly
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  知 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 2,225

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chī, , ] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly, #6,900 [Add to Longdo]
[chī, , / ] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly, #6,900 [Add to Longdo]
[bái chī, ㄅㄞˊ ㄔ, ] idiocy; idiot, #9,188 [Add to Longdo]
[chī dāi, ㄔ ㄉㄞ, / ] imbecility; dementia, #14,231 [Add to Longdo]
[chī dāi, ㄔ ㄉㄞ, / ] imbecility; dementia, #14,231 [Add to Longdo]
[chī mí, ㄔ ㄇㄧˊ, ] infatuated; obsessed, #16,627 [Add to Longdo]
心妄想[chī xīn wàng xiǎng, ㄔ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to labor under a delusion (成语 saw); wishful thinking; trad. form 心妄想 also used, #53,892 [Add to Longdo]
如醉如[rú zuì rú chī, ㄖㄨˊ ㄗㄨㄟˋ ㄖㄨˊ ㄔ, / ] lit. as if drunk and stupefied (成语 saw); intoxicated by sth; obsessed with; mad about sth, #73,308 [Add to Longdo]
[qíng chī, ㄑㄧㄥˊ ㄔ, / ] infatuated; lovesick person, #78,927 [Add to Longdo]
呆症[chī dāi zhèng, ㄔ ㄉㄞ ㄓㄥˋ, ] dementia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;癡(oK)[ち, chi] (n) (1) foolishness; fool; (2) {Buddh} moha (ignorance, folly) [Add to Longdo]
れ言[しれごと, shiregoto] (n) foolish talk; nonsense; gibberish [Add to Longdo]
れ者[しれもの, shiremono] (n) fool; dunce; idiot [Add to Longdo]
[ちかん, chikan] (n) masher; molester; pervert; (P) [Add to Longdo]
漢行為[ちかんこうい, chikankoui] (n) groping; molestation [Add to Longdo]
[ちぐ, chigu] (n) imbecility; idiocy [Add to Longdo]
言;烏滸言[おこごと;ちげん(言), okogoto ; chigen ( chi gen )] (n) crazy talk [Add to Longdo]
[ちじょ, chijo] (n) (See 漢) female pervert; (P) [Add to Longdo]
[ちじょう, chijou] (n) (See 情) being struck mad by love; foolish passion; blind love; infatuation; jealousy [Add to Longdo]
[ちじん, chijin] (n) dunce; fool; idiot [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm sick of listening to her complaints.家内の愚を聞くのはもううんざりしています。
Stop grumbling.はやめろよ。
I'm sick of listening to your complaints.君の愚を聞かされるのはうんざりだ。 [M]
I'm fed up with your constant complaining.君の相変わらずの愚には、むかつくよ。 [M]
You have no sense of direction.君は方向音だ。 [M]
Today's housewives do nothing but complain of high prices.今日主婦たちは高い物価に愚ばかりこぼしている。
My wife's constant nagging really gets on my nerves.妻のひっきりなしの愚話には本当にいらいらする。
My wife is always complaining about something.妻はいつも愚ばかりこぼしている。
I don't want to sing, because I'm tone-deaf.私は音だから歌いたくない。
I'm fed up with her complaints.私は彼女の愚にはうんざりしている。
I have no sense of direction so I always travel with a compass.私は方向音なのでいつも方位磁石を持ち歩いています。
I can't stand dirty old men in the subway.地下鉄の漢には堪えられない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At least I could've died in peace without having to hear you yammer.[JA] あんたの愚を聞かず静かに死ねたのに Dissonance Theory (2016)
And I was really looking forward to getting some good complaining in.[JA] ちょうど誰かに愚りたいと 思ってたとこよ The Sound and the Fury (2015)
I am too tired to fend off your groping.[JA] 漢行為は もう沢山 Spy (2015)
Like coordination.[JA] 例えば「筋肉の動き」 5点なら運動音 The Adversary (2016)
robbed of self-respect.[CN] ... 没有自尊的白 The Naked City (1948)
Oh, she's one of the chicks that hangs around here, she's jive crazy.[CN] 哦, 她经常来, 她迷摇摆乐 - 什么意思? D.O.A. (1949)
An idiot...[CN] 一个白... The Naked City (1948)
That idiot. He forgot to fill my cigarette case.[CN] 那个白 竟然忘了往我的烟盒里放烟 Sunset Boulevard (1950)
What a fool I've been, expecting trouble for days... when anybody with half a mind would know you two love each other.[CN] 我真是个白 担心了这么多天 原来大家都知道 你们深爱着对方 Red River (1948)
Dementia.[JA] 呆だよ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Yeah, yeah. That's because he has dementia.[JA] そう 呆の気がある Remember (2015)
Then you've come back a fool.[CN] 那么你就是个白 House of Strangers (1949)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ち, chi] DUMM, TOERICHT [Add to Longdo]
[ちじん, chijin] -Tor, -Narr, -Idiot [Add to Longdo]
[ちじょう, chijou] naerrische_Leidenschaft, blinde_Liebe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top