ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -癡-, *癡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[癡, chī, ] silly, foolish, idiotic
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  疑 (yí ㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chī, , / ] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly, #6,900 [Add to Longdo]
痴呆[chī dāi, ㄔ ㄉㄞ, / ] imbecility; dementia, #14,231 [Add to Longdo]
痴心妄想[chī xīn wàng xiǎng, ㄔ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to labor under a delusion (成语 saw); wishful thinking; trad. form 痴心妄想 also used, #53,892 [Add to Longdo]
如醉如痴[rú zuì rú chī, ㄖㄨˊ ㄗㄨㄟˋ ㄖㄨˊ ㄔ, / ] lit. as if drunk and stupefied (成语 saw); intoxicated by sth; obsessed with; mad about sth, #73,308 [Add to Longdo]
情痴[qíng chī, ㄑㄧㄥˊ ㄔ, / ] infatuated; lovesick person, #78,927 [Add to Longdo]
[bái chī, ㄅㄞˊ ㄔ, ] idiocy; idiot; variant of 白痴 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a stupid man.[CN] 你是個白 The Steel Helmet (1951)
That idiot![CN] 白! The Cloud-Capped Star (1960)
You're a complete idiot.[CN] 你完全是白 就像巴什. The Cloud-Capped Star (1960)
Love thrives on hope And a touch of folly[CN] 我對我們的愛充滿希望和 À Nous la Liberté (1931)
Idiots![CN] 大白 Coupe de Grace (1990)
Stupid.[CN] 白 The Steel Helmet (1951)
Are you nuts?[CN] 你是白嗎? The Steel Helmet (1951)
He saw I wasn't shooting and said, "Idiot, why aren't you shooting?"[CN] 他見我沒開槍就說 「白,你幹嘛不開槍? 」 Salvatore Giuliano (1962)
Even if the separatists had achieved a free and independent Sicily, they wouldn't have kept their promise.[CN] 即使獨立派己獲得了一個 自由和獨立的西西里 他們也不會遵守他們的承諾 他真是個白,竟然相信他們! Salvatore Giuliano (1962)
Were you one of those idiots... who fought in Europe for your country?[CN] 當你還是個白時... 是誰為了你的國家在歐洲打仗? The Steel Helmet (1951)
You idiot![CN] 白 À Nous la Liberté (1931)
He said, "You idiot![CN] 他說,「你這白 Salvatore Giuliano (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top