ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -挞-, *挞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[挞, tà, ㄊㄚˋ] to whip, to flog, to chastise
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  达 (dá ㄉㄚˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 4,510

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tà, ㄊㄚˋ, / ] flog; rapid, #20,955 [Add to Longdo]
[biān tà, ㄅㄧㄢ ㄊㄚˋ, / ] lash; castigate, #54,216 [Add to Longdo]
大张[dà zhāng dá fá, ㄉㄚˋ ㄓㄤ ㄉㄚˊ ㄈㄚˊ, / ] to attack on a grand scale, #223,064 [Add to Longdo]
[dàn tà, ㄉㄢˋ ㄊㄚˋ, / ] custard tart [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You bitch, hit me![CN] 死八婆,打我,你左边有刀 Huo wu feng yun (1988)
- # On my shoulder # - Aah![CN] 受到鞭 The Prince of Egypt (1998)
She thinks that she has got background.[CN] 有刀就扮捞家,乜嘢Quail呀 Huo wu feng yun (1988)
You like it unsweetened.[CN] 你喜欢吃纯旦,那我自己来 Mr. Vampire (1985)
Wait, have you started?[CN] 等等,了火没有? Above the Law (1986)
Serve them some custard tarts.[CN] 你们请自便,拿点旦给他们吃 Mr. Vampire (1985)
- Why won't it start?[CN] 为什么不着呀? Above the Law (1986)
I give you another mark on the right![CN] 右边都应该有,鄧番匀哪! Huo wu feng yun (1988)
I want to prove the Cake of Papá! I want to eat up one of the circles![CN] 我要证明,教皇 我想吃的作品之一 Flowers in the Attic (1987)
Tart, if you don't pay me back the money tonight,[CN] 葡,你今天不还钱给我 Hei ma wang zi (1999)
Notjudging by the tarts we had at tea yesterday... cannon balls, simply cannon balls.[CN] 不好评论果 我们昨天喝了茶... 炮弹啊 简直就像炮弹 Separate Tables (1958)
I was killed in the Capitol. Brutus killed me.[CN] 在宫里被人杀了 布鲁斯杀了我 Hamlet (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top