ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勳-, *勳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[勳, xūn, ㄒㄩㄣ] dead, feat; merit, rank
Radical: Decomposition: 熏 (xūn ㄒㄩㄣ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] strength

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xūn, ㄒㄩㄣ, / ] medal; merit, #23,491 [Add to Longdo]
勋爵[xūn jué, ㄒㄩㄣ ㄐㄩㄝˊ, / ] Lord (UK hereditary nobility); UK life peer, #50,036 [Add to Longdo]
开国元勋[kāi guó yuán xūn, ㄎㄞ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, / ] founding figure (of a country or dynasty); founding father; fig. also used of company or school etc, #66,530 [Add to Longdo]
元勋[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, / ] leading light; founding father; principal proponent, #76,473 [Add to Longdo]
勋绩[xūn jì, ㄒㄩㄣ ㄐㄧˋ, / ] exploit [Add to Longdo]
大紫荆勋章[dà zǐ jīng xūn zhāng, ㄉㄚˋ ㄗˇ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄣ ㄓㄤ, / ] Great Bauhinia Medal (GBM), Hong Kong's highest honor [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was puzzled and annoyed at being sent 4,000 miles to say it all over again particularly to Lord Mountbatten himself.[CN] 我煩惱的是, 被送到4000英里要再說一遍 特別是蒙巴頓爵那裡 The Devil's Brigade (1968)
I got the jail for that in Hampshire.[CN] 章長官 我在漢普郡為了那個而坐牢 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
You should get a medal Or be even made a knight[CN] 你應得到章或加封進爵 My Fair Lady (1964)
- Wait a minute.[CN] 喂,等? 看,章... The Deer Hunter (1978)
Look at his medals.[CN] 這些 The Deer Hunter (1978)
Regiment's putting all of us in for Silver Stars... for keeping the O.P. Alive.[CN] 團會給我們所有人都頒發 銀星章 因為我們成功保住了通信 The Steel Helmet (1951)
Didn't he give you an Iron Cross?[CN] 他沒給你們十字章嗎? Salvatore Giuliano (1962)
All cussed up because you fought a war for three years and got nothing but a dangle of ribbons.[CN] 因為打了三年仗而變笨了 除了個章外什麼都沒得到 Ride the Pink Horse (1947)
You ought to give me a medal instead of asking me to be a target just so your special agent or whatever doesn't get shot at.[CN] 我認為你們應該給我章及長假 而不是叫我繼續當目標... 好讓你們的情報員不用被殺 North by Northwest (1959)
Over 3,000 of us idiots got the Purple Heart.[CN] 我們當中超過 3000人獲得了紫心 The Steel Helmet (1951)
You have lots of medals, but little respect.[CN] 阿列莎,你的章獎章都很多,但沒有威信。 Siberiade (1979)
I'd come from Washington to explain the US Army's strong opposition to one of Lord Mountbatten's favorite projects.[CN] 我要去解釋來自美國華盛頓 軍方的強烈反對 蒙巴頓爵,最喜歡的計劃 The Devil's Brigade (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top