ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勋爵

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勋爵-, *勋爵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勋爵[xūn jué, ㄒㄩㄣ ㄐㄩㄝˊ, / ] Lord (UK hereditary nobility); UK life peer, #50,036 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ferncliffe.[CN] 欢迎费恩克里夫勋爵的到来 Pocketful of Miracles (1961)
You look just lovely. Have you seen Lord Ferncliffe lately?[CN] 你看起来真漂亮 你最近见过费恩克里夫勋爵吧? Pocketful of Miracles (1961)
- Who? Calm down.[CN] - 他是英国人 他是勋爵 Irma la Douce (1963)
Ha-ha! Down, Lord.[CN] 躺下 勋爵 Irma la Douce (1963)
And now they're running off to England - Irma and the lord.[CN] - 现在他们要跑去英国 - 谁? - 爱玛和勋爵 Irma la Douce (1963)
Why, some of those lords have to scrounge around for a living.[CN] 有些勋爵不得不要饭讨生活 Irma la Douce (1963)
Me? I was in the hotel with His Lordship.[CN] 我当时在旅馆陪勋爵 Irma la Douce (1963)
That was Lord Roberts. He held up his hand to stop them from cheering.[CN] 那是罗伯茨勋爵, 他举起手来行礼了 Cavalcade (1933)
Here's to Lord Ferncliffe.[CN] 敬费恩克里夫勋爵 Pocketful of Miracles (1961)
Do you find me repulsive? No, not at all.[CN] 不 根本不 你相当好看 对于像你这把年纪的勋爵 Irma la Douce (1963)
Lord and Lady Cumberland.[CN] 达布利勋爵和夫人 Cavalcade (1933)
- You may call me...[CN] X勋爵 - X勋爵 当然好 Irma la Douce (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top