ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

偶然事件

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偶然事件-, *偶然事件*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶然事件[ǒu rán shì jiàn, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] random accident; chance event [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There actually are choices in the direction ofhow a life can go... that are contingent upon small-level quantum effects... not being washed out.[CN] 那实际上是人生道路方向的选择 因为量子效应层面上的偶然事件... 不能被消除 What the #$*! Do We (K)now!? (2004)
Happenstance...[CN] 偶然事件... Inspector Bellamy (2009)
That is coincidence.[CN] 那只是偶然事件 Ukradená vzducholod (1967)
Okay, listen. If this is gonna happen on occasion, we can't tell anyone about this. - Deal?[CN] 听着 这只是偶然事件 我们谁也不能告诉 Benefits (2009)
Because this wasn't an isolated incident, Caitlin.[CN] 因为这不是偶然事件,凯特琳 Shattered Glass (2003)
This was not just a matter of chance.[CN] 但这不是偶然事件 不是 Magnolia (1999)
Is this a coincidence?[CN] 这只是偶然事件 State of Siege (1972)
Now there's concerns this is not just a random occurrence.[CN] 这不是一起偶然事件. 什么意思? Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2003)
But eyewitnesses in Washington say the cow was walking and was tested only as a fluke.[CN] 可华盛顿的目击证人 声称那牛走得好好的 而且只被当成偶然事件来检测 'Til We Meat Again (2005)
This is a fortuitous crossing of paths, for sure.[CN] 很显然这是个偶然事件 I'm a Cyborg, But That's OK (2006)
- Chance. A fluke.[CN] 一侥幸.纯属偶然事件 Blithe Spirit (1945)
If you are caught by the police, they will kill you in the name of encounter.[CN] 如果你被警察逮住 他们会以偶然事件杀你 Pokkiri (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top