ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

偶然性

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偶然性-, *偶然性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶然性[ǒu rán xìng, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] chance; fortuity; serendipity, #32,506 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So he wasn't already there and kidnapped the kids by chance,[CN] 你的意思是说凶手行凶 并不是偶然性 Children... (2011)
Including the guards on the inside.[CN] 偶然性太高了 Riot in Cell Block 11 (1954)
But then there's the other side of the argument, the theory of randomness, which says it's all simply coincidence.[CN] 但同时也有与之相对的一种理论 偶然性理论 它的观点是万事皆巧合 Knowing (2009)
Apart from the understanding that all natural systems are emergent, where all notions of reality will be constantly developed, altered, and even eradicated;[CN] 抛开自然界的偶然性不谈 真理应该是持续发展的、改变的、甚至彻底颠覆的 Zeitgeist: Addendum (2008)
But how can they tell the mixture of bitterness and sweetness of life which is a peculiar and accidental combination.[CN] 他們哪能體會到人生的苦和甜的混合 這完全是一種奇特的偶然性的排列組合 The Herdsman (1982)
In the past, I've recommended Springer but I'm hearing chancy things about their bathrooms since they renovated.[CN] 过去我会推荐西部的Springer 但是 我听说自从那里的洗漱间装修之后 那里发生了一些偶然性事件 所以... Half Measures (2010)
And the chances the difference are down to coincidence is 2 in 100, Margaret.[CN] 而这种偶然性仅为百分之二啊,玛格丽特 Red Lights (2012)
The emergent nature of reality is that all systems; whether it is knowledge, society, technology, philosophy, or any other creation will, when uninhibited, undergo fluid perpetual change.[CN] 偶然性是指万事万物,无论是知识、 社会、科技、哲学、或任何其它创造 都是不受约束、经常永久性的变动 Zeitgeist: Addendum (2008)
The emergent and symbiotic aspects of natural law.[CN] 也就是偶然性与一般性的自然辩证法 Zeitgeist: Addendum (2008)
And armed with the understanding of the symbiotic connections of life, while being guided by the emergent nature of reality, there is nothing we cannot do or accomplish.[CN] 用生命共同体的认同来武装自己 以大自然的偶然性作为原则 那就没有解决不了的问题 Zeitgeist: Addendum (2008)
Accident is the first building block of evolution.[CN] 偶然性是生物进化的第一块多米诺骨牌 Accident is the first building block of evolution. Interstellar (2014)
Coincidence is only extraordinary because it's so natural.[CN] 巧合之所以匪夷所思... 正是因为它的偶然性 The Earrings of Madame De... (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top