ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -侏-, *侏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[侏, zhū, ㄓㄨ] small, tiny; dwarf
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  朱 (zhū ㄓㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 3,674

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhū rú, ㄓㄨ ㄖㄨˊ, ] dwarf; pygmy; small person; elf; goblin, #38,591 [Add to Longdo]
罗纪[Zhū luō jì, ㄓㄨ ㄌㄨㄛ ㄐㄧˋ, / ] Jurassic (geological period 205-140m years ago), #47,203 [Add to Longdo]
[zhū, ㄓㄨ, ] dwarf, #69,736 [Add to Longdo]
儒症[zhū rú zhèng, ㄓㄨ ㄖㄨˊ ㄓㄥˋ, ] pituitary dwarfism [Add to Longdo]
[Zhū luó, ㄓㄨ ㄌㄨㄛˊ, / ] Jura mountains of eastern France and extending into Switzerland [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅ, shu] (n) actor; supporting post (in a roof truss) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The dwarf was lying.[CN] 那個儒撒謊 The Singing Ringing Tree (1957)
But you're a midget![CN] 但是 你是个儒! Underworld U.S.A. (1961)
- Oh, those midgets, wild.[CN] - 哦 那些儒们 野得很啊 Bye Bye Birdie (1963)
So I said, "Mother, I'll paint some gnomes with pickaxes, so they'll smash it up."[CN] 所以我說 母親,我就畫一些儒 拿著小斧子,把東西砸碎 Pearls of the Deep (1965)
Those are gnomes. What sort of gnomes are they?[CN] 這些是儒,是哪種儒? Pearls of the Deep (1965)
The gnomes are there because of the radio?[CN] 儒是為了諷刺電臺? Pearls of the Deep (1965)
I'm not a child, madam, I'm a midget with bad habits.[CN] 我不是孩子 夫人 我是有恶习的 The Trouble with Angels (1966)
Maybe the mean dwarf...[CN] 也許那個卑鄙的儒... The Singing Ringing Tree (1957)
In the east, there is the Jura...[CN] 至少是罗纪... Diabolique (1955)
There's one-armed Jojo, used to be a safecracker till he put a little too much nitroglycerin in a vault.[CN] 独臂 过去是偷保险箱的... 直到一次他在金库里硝化甘油放多了点 Irma la Douce (1963)
Jojo, have you got your blackjack on you?[CN] 你带了棒子吗? Irma la Douce (1963)
You're a midget![CN] 你是一个儒! Underworld U.S.A. (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top