ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

侏儒

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -侏儒-, *侏儒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侏儒[zhū rú, ㄓㄨ ㄖㄨˊ, ] dwarf; pygmy; small person; elf; goblin, #38,591 [Add to Longdo]
侏儒[zhū rú zhèng, ㄓㄨ ㄖㄨˊ ㄓㄥˋ, ] pituitary dwarfism [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Runt![CN] 侏儒 The Devil's Brigade (1968)
The dwarf was lying.[CN] 那個侏儒撒謊 The Singing Ringing Tree (1957)
But you're a midget![CN] 但是 你是个侏儒! Underworld U.S.A. (1961)
- Oh, those midgets, wild.[CN] - 哦 那些侏儒们 野得很啊 Bye Bye Birdie (1963)
So I said, "Mother, I'll paint some gnomes with pickaxes, so they'll smash it up."[CN] 所以我說 母親,我就畫一些侏儒 拿著小斧子,把東西砸碎 Pearls of the Deep (1965)
When I first came here, I was a midget.[CN] 刚来这里时,我是个侏儒 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
The dwarves slept here.[CN] 侏儒睡在这 The Laughing Woman (1969)
Those are gnomes. What sort of gnomes are they?[CN] 這些是侏儒,是哪種侏儒 Pearls of the Deep (1965)
The gnomes are there because of the radio?[CN] 侏儒是為了諷刺電臺? Pearls of the Deep (1965)
I'm not a child, madam, I'm a midget with bad habits.[CN] 我不是孩子 夫人 我是有恶习的侏儒 The Trouble with Angels (1966)
Maybe the mean dwarf...[CN] 也許那個卑鄙的侏儒... The Singing Ringing Tree (1957)
You're a midget![CN] 你是一个侏儒! Underworld U.S.A. (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top