ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vertex

V ER1 T EH2 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vertex-, *vertex*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vertex(n) จุดสูงสุด, See also: จุดขีดสุด, Syn. peak, summit, zenith, point

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vertex(เวอ'เทคซฺ) n. จุดสุดยอด, จุดสุดขีด, จุดสูงสุด, กระหม่อม, ยอดศรีษะ, จุดที่รวมกัน, จุดที่ไกลสุดจากฐาน, จุดตัดของสองด้านของแนวราบ pl. vertexes, vertices, Syn. apex

English-Thai: Nontri Dictionary
vertex(n) จุดสุดยอด, กระหม่อม, จุดสูงสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vertexจุดยอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
vertex๑. ส่วนยอด๒. ส่วนยอดกะโหลก, กะโหลกส่วนยอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertexจุดยอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vertex presentationกระหม่อมนำ, ส่วนยอดกะโหลกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vertexจุดยอด, ดูในเรื่อง  terminal side [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดยอด[jutyøt] (n, exp) EN: vertex  FR: sommet
ขม่อม[khamǿm] (n) EN: crown ; top of the head ; vertex

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VERTEX V ER1 T EH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vertex (n) vˈɜːʳtɛks (v @@1 t e k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheitel { m }; Scheitelpunkt { m }; Eckpunkt { m } | Scheitel { pl }; Scheitelpunkte { pl }vertex | vertexes; vertices [Add to Longdo]
Scheitelpunkt { m } der Parabel [ math. ]vertex of the parabola [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーテックスシェーダ[ba-tekkusushie-da] (n) { comp } vertex shader [Add to Longdo]
頂点シェーダ[ちょうてんシェーダ, chouten shie-da] (n) { comp } vertex shader [Add to Longdo]
頂点データ[ちょうてんデータ, chouten de-ta] (n) { comp } vertex data [Add to Longdo]
頂点色[ちょうてんしょく, choutenshoku] (n) { comp } vertex colour [Add to Longdo]
頂点法線[ちょうてんほうせん, choutenhousen] (n) { comp } vertex normal [Add to Longdo]
天頂[てんちょう, tenchou] (n, adj-no) zenith; vertex [Add to Longdo]
頭頂[とうちょう, touchou] (n, adj-no) top of the head; vertex (anat.); parietal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
頂点データ[ちょうてんデータ, chouten de-ta] vertex data [Add to Longdo]
頂点色[ちょうてんしょく, choutenshoku] vertex colour [Add to Longdo]
頂点法線[ちょうてんほうせん, choutenhousen] vertex normal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vertex \Ver"tex\, n.; pl. E. {Vertexes}, L. {Vertices}. [L.
   vertex, -icis, a whirl, top of the head, top, summit, from
   vertere to turn. See {Verse}, and cf. {Vortex}.]
   A turning point; the principal or highest point; top; summit;
   crown; apex. Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) (Anat.) The top, or crown, of the head.
     [1913 Webster]
   (b) (Astron.) The zenith, or the point of the heavens
     directly overhead.
     [1913 Webster]
   (c) (Math.) The point in any figure opposite to, and farthest
     from, the base; the terminating point of some particular
     line or lines in a figure or a curve; the top, or the
     point opposite the base.
     [1913 Webster]
 
   Note: The principal vertex of a conic section is, in the
      parabola, the vertex of the axis of the curve: in the
      ellipse, either extremity of either axis, but usually
      the left-hand vertex of the transverse axis; in the
      hyperbola, either vertex, but usually the right-hand
      vertex of the transverse axis.
      [1913 Webster]
 
   {Vertex of a curve} (Math.), the point in which the axis of
    the curve intersects it.
 
   {Vertex of an angle} (Math.), the point in which the sides of
    the angle meet.
 
   {Vertex of a solid}, or {Vertex of a surface of revolution}
    (Math.), the point in which the axis pierces the surface.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vertex
   n 1: the point of intersection of lines or the point opposite
      the base of a figure
   2: the highest point (of something); "at the peak of the
     pyramid" [syn: {vertex}, {peak}, {apex}, {acme}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top