ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ungula

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ungula-, *ungula*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ungulate[ADJ] ที่มีกีบเท้า
ungulate[N] สัตว์ที่มีกีบเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ungula(อัง'กิวละ) n. (เรขาคณิต) ส่วนของรูปกรวยหรือรูปทรงกระบอกที่อยู่ระหว่างฐานและแนวราบตัดขวาง,ฐานที่คล้ายเล็บของกลีบดอกบางชนิด pl. uungulae
ungulate(อัง'กิวลิท) adj. มีกิบ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有蹄动物[yǒu tí dòng wù, ㄧㄡˇ ㄊㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] ungulates (animals with hooves) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇蹄目[きていもく, kiteimoku] (n) Perissodactyla (order of odd-toed ungulates, inc. horses, tapirs, etc.) [Add to Longdo]
奇蹄類[きているい, kiteirui] (n) perissodactyls; odd-toed ungulates [Add to Longdo]
有蹄類[ゆうているい, yuuteirui] (n) ungulates [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unguis \Un"guis\, n.; pl. {Ungues}. [L., nail, claw, or hoof.]
   1. The nail, claw, talon, or hoof of a finger, toe, or other
    appendage.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) One of the terminal hooks on the foot of an
    insect.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The slender base of a petal in some flowers; a
    claw; called also {ungula}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ungula \Un"gu*la\, n.; pl. {Ungulae}. [L., a claw, hoof, from
   unguis a nail, claw, hoof.]
   1. A hoof, claw, or talon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) A section or part of a cylinder, cone, or other
    solid of revolution, cut off by a plane oblique to the
    base; -- so called from its resemblance to the hoof of a
    horse.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Same as {Unguis}, 3.
    [1913 Webster]
 
   {Spherical ungula} (Geom.), a part of a sphere bounded by two
    planes intersecting in a diameter and by a line of the
    surface of the sphere.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top