ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delusive

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delusive-, *delusive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delusive[ADJ] หลงผิด, See also: เข้าใจผิด, Syn. imaginary, false

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delusive(ดิลู'ซิฟว) adj. เป็นการลวงตา,ตบตา,หลอกลวง,ไม่จริง,ปลอม,ลม ๆ แล้ง ๆ, See also: delusiveness n. ดูdelusive, Syn. deceptive

English-Thai: Nontri Dictionary
delusive(adj) หลอกลวง,ตบตา,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เท็จ[adj.] (thet) EN: false ; untrue ; delusive ; spurious   FR: faux ; mensonger ; fallacieux

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delusive    (j) dˈɪlˈuːsɪv (d i1 l uu1 s i v)
delusively    (a) dˈɪlˈuːsɪvliː (d i1 l uu1 s i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delusive \De*lu"sive\, a. [See {Delude}.]
   Apt or fitted to delude; tending to mislead the mind;
   deceptive; beguiling; delusory; as, delusive arts; a delusive
   dream.
   [1913 Webster]
 
      Delusive and unsubstantial ideas.    --Whewell.
   -- {De*lu"sive*ly}, adv. -- {De*lu"sive*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delusive
   adj 1: inappropriate to reality or facts; "delusive faith in a
       wonder drug"; "delusive expectations"; "false hopes"
       [syn: {delusive}, {false}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top