Search result for

เบื้องหลัง

(26 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบื้องหลัง-, *เบื้องหลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบื้องหลัง[N] background, See also: inside story, behind the scenes, Syn. เบื้องหน้าเบื้องหลัง, Example: กรณีกบฎพระศรีศิลป์ มีขุนนางผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง, Thai definition: สิ่งที่ไม่เปิดเผยหรือแอบแฝงอยู่
เบื้องหลัง[N] back, See also: rear, Syn. ข้างหลัง, Example: พระบรมราชานุสาวรีย์มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับโบราณสถานที่อยู่เบื้องหลังพระบรมรูปนั้น, Thai definition: ตำแหน่งหรือพื้นที่ด้านหลังของบางสิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบื้องหลังว. ข้างหลัง
เบื้องหลังโดยปริยายหมายถึง สิ่งที่ไม่เปิดเผยหรือแอบแฝงอยู่, เบื้องหน้าเบื้องหลัง ก็ว่า.
ปัศจิมเบื้องหลัง เช่น ฝ่ายปัศจิม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I stand behind it. Really?ผมจะอยู่เบื้องหลังมันเอง / จิงเหรอ? Chuck in Real Life (2008)
Chuck bass stands behind it. What's that worth?ชัค บาส อยู่เบื้องหลัง มันจะมีค่าอะไร? Chuck in Real Life (2008)
- We had a lot ofbright ideas back then.-เบื้องหลังพวกเรามีความคิดเฉียบแหลมมากมาย Pilot (2008)
We will find who is responsible.เราต้องหาให้ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ Rising Malevolence (2008)
Just background stuff.แค่อยู่เบื้องหลังนะ To Kill the King (2008)
Revealing many of the secrets in the making of our show.เปิดเผยเบื้องหลัง การถ่ายทำ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Giving you an inside look as we count downพาคุณไปสู่เบื้องหลังในขณะที่เรากำลังนับถอยหลัง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Here's an inside look at how we captured a scene with Claireและนี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำ กับฉากของแคลร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Here's a quick inside look behind the scenesนี่คือภาพเบื้องหลังสั้นๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Let's hope they don't have another bidder.หวังว่าพวกนั้นคงไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง The Bank Job (2008)
He must be afraid that this incident was caused by the men who took the Sa Yin Sword.เขาจะต้องเกรงกลัวกับการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น จากการที่มีคนเข้าไปนำดาบซายินมา แต่เราไม่เคยทิ้งหลักฐานไว้เบื้องหลัง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Then we will find out who is behind the coup attempt! Please have faith in me!เราต้องพบผู้บงการอยู่เบื้องหลัง /Nโปรดวางพระทัยกระหม่อม! Hong Gil Dong, the Hero (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องหลัง[adv.] (beūanglang) EN: behind ; in the rear ; in the past   FR: avant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
background[N] ภูมิหลัง, See also: เบื้องหลัง, เบื้องหน้าเบื้องหลัง, หลังฉาก, ความเป็นมา, ประวัติ, พื้นเพ, Syn. upbringing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behind-the-sceneadj.,n. เบื้องหลัง,หลังฉาก
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
insider(อินไซ'เดอะ) n. คนวงใน,ผู้รู้เรื่องภายใน,ผู้รับเรื่องราวเบื้องหลัง, Syn. colleague
keyhole(คี'โฮล) n. รูกุญแจ adj. เปิดเผยเบื้องหลัง
wirepuller(ไว'เออะพูลเลอะ) n. ผู้ชักใยเบื้องหลัง,ผู้ชักใย,ผู้ชักสายหุ่นกระบอก, See also: wirepulling n.

English-Thai: Nontri Dictionary
behind(n) ผู้หนุนหลัง,ผู้สนับสนุน,ผู้อยู่เบื้องหลัง

German-Thai: Longdo Dictionary
Hintergrund(n) |der, pl. Hintergründe| พื้นหลัง, ภูมิหลัง, เบื้องหลัง, See also: A. Vordergrund,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top