longdodict-blog
 
 

All and Every

Submitted by EnglishParks on Tue, 2012-10-09 11:40

 

ทั้ง All และ Every สามารถใช้ได้ทั้งกับคนและสิ่งของทั่วไปๆ ถึงอย่างไรก็ตามวิธีการใช้ก็แตกต่างกันคะ

Every จะใช้กับ singular noun เช่น Every child needs love. (child = เด็กคนเดียว)

All ใช้ กับ plurals เช่น All children need love. (children = เด็กหลายๆคน)

อีกทั้ง All จะใช้กับ Uncountable noun  เช่น I like all music. (music เป็น นามนับไม่ได้ค่ะ)

 

บางคนอาจจะเข้าใจผิด ระหว่าง all and every ใช้ในความหมายที่เหมือนๆกัน แต่ที่จริงแล้วแตกต่างกันค่ะ

เช่น all day and every day ตัวอย่างประโยค

 

ทิปเรียนอังกฤษง่ายๆที่ควรรู้ ตอนที่ 2 : เทคนิคการเรียน Grammar

Submitted by Language Express on Fri, 2012-08-31 12:52

การเรียน Grammar เป็นสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องยากและต้องมีการจำกฎการใช้งานต่างๆเป็นอย่างมาก การสอนภาษาอังกฤษเรื่องไวยากรณ์ที่โรงเรียนภาษาก็ไม่ค่อยสนุกสนาน แต่ในความจริงแล้ว การเรียน grammar เป็นเรื่องที่เน้นความเข้าใจและความคุ้นเคย มากกว่าแค่การท่องจำ ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการเรียน grammar ได้