undo แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


105 ผลลัพธ์ สำหรับ undo
ภาษา
/AH0 N D UW1/
หรือค้นหา: -undo-, *undo*
Possible hiragana form: うんど

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
undo(vi) เปิด, See also: ปลด, เปลื้อง, แก้, คลาย, Syn. unfasten, loose, Ant. fasten, tie
undo(vt) เปิด, See also: แก้, คลาย, แกะออก, Syn. unfasten, loose, Ant. fasten, tie
undo(vt) ยกเลิก, See also: ยกเลิกสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว, Syn. reverse, cancel, Ant. unchanged
undo(vt) ทำลาย, See also: ทำให้หายนะ, Syn. destroy, Ant. create
undone(adj) ซึ่งยังกระทำไม่สำเร็จ, See also: ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น, Syn. uncompleted, unfinished, Ant. completed, finished
undone(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ undo
undone(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ undo
undone(adj) หายนะ (คำเก่า), See also: ซึ่งทำลาย
undoing(n) ความหายนะ, See also: การทำลายล้าง, ตัวบ่อนทำลาย, Syn. destroyer, Ant. support, help
undoubted(adj) ไม่น่าสงสัย, See also: แน่นอน, แท้จริง, ไม่สงสัย, ไม่เคลือบแคลง, Syn. sure, undisputed

Hope Dictionary
undo(อันดู') vt. เปลี่ยนกลับ, ทำให้มีผลกลับกัน, ขจัด, ปลด, ทำลาย, ทำให้เกิดความหายนะ, อธิบาย, แปล, ถอดความ
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง
undoing(อันดู'อิง) n. การเปลี่ยนกลับ, การทำให้มีผลกลับกัน, การขจัด, การทำลาย, การเปลื้อง, การปลด, การทำให้เกิดความหายนะ, Syn. ruin
undone(อันดัน') adj. ไม่ได้กระทำ, ไม่สมบูรณ์, ไม่เสร็จ, ทำลาย, ทำให้หายนะ, vi., vt. กริยาช่อง 3 ของ undo, Syn. unfinished, incomplete
undoubting(อัน'เดา'ทิง) adj. ไม่น่าสงสัย, แน่นอน, แท้จริง, , See also: undoubtingly adv.
gundogสุนัขที่ฝึกให้ตามล่าเหยื่อโดยการชี้มือนำขึ้น

Nontri Dictionary
undo(vt) แก้ออก, ทำลาย, ลบล้าง, ปลดเปลื้อง, ยกเลิก, อธิบาย
undone(adj) ถูกทำลาย, มิได้ทำ, ค้างไว้
undoubted(adj) ไม่เป็นที่สงสัย, ไม่มีปัญหา, แน่นอน
sundown(n) เวลาพระอาทิตย์ตก, ยามเย็น

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
undoทำกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
undoเลิกคำสั่งเก่า, Example: ยกเลิกคำสั่งเก่าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และให้คอมพิวเตอร์กลับคืนสุ่สภาพเดิมก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งเก่านั้น [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Undo his shirt. แกะกระดุมเสื้อปล่อยเสื้อเขาออกมา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I must make an offering to Yemanja so she will undo the spell. ทำเครื่องเซ่นถวายยีแมนจาให้ถอนคำสาป Woman on Top (2000)
Shit, I can't undo my buttons! ฮ่วย, แกะกระดุมยังไม่ได้แล้วอ่า ! Visitor Q (2001)
You can't undo the past, no matter how many you kill. คุณย้อนอดีตไม่ได้ Underworld (2003)
So we've got to undo a lot of things in order to be smart enough to do this really dangerous and risky and difficult work you know the best way that we possibly can. เราต้องหาทางคลี่คลายหลายสิ่งหลายอย่าง (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) เพื่อให้เราเก่งกล้าสามารถเพียงพอ ที่จะทำภารกิจเสี่ยงอันตรายและยากลำบากอย่างยิ่ง The Corporation (2003)
You've said this is the way fate would have it but if it is your fate to do your father's bidding then it is my fate to try and undo yours ถึงคุณจะบอกว่า นี่เป็นเรื่องของโชคชะตา ..แต่ถ้าเป็นชะตาของคุณ ที่ต้องตามใจพ่อ ก็คงเป็นดวงผม ที่จะต้อง.. Saving Face (2004)
I'll undo them - ผมจะถอดให้เอง Windstruck (2004)
- Undo his collar. -ปลดกระดุมคอก่อน Just Like Heaven (2005)
Be quiet, I can't undo what I already did. เงียบน่า จะมาบ่นอะไรตอนนี้เล่า Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
But I wasn't gonna let Brassel, of all people, undo the work I'd done. ทำให้เดเวี่ยนรู้ว่า ลินด์เซย์มา แกบอกมัน Mission: Impossible III (2006)
You can't undo what is done. คุณแก้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ Cashback (2006)
Undo her collar, Amanda, and let her go. ถอดปลอกคอเธอ อะแมนด้าปล่อยเธอไป Saw III (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undoAh, hold a mo. My shoe lace's come undone.
undoDo what you have left undone, if any.
undoHaruyo is undoubtedly under stress during this entrance-examination season.
undoHis tie came undone.
undoLook, your shoelaces have come undone.
undoMe, I'll make it to the class reunion no matter what I have to leave undone.
undoMy shoelaces came undone
undoPlease undo the package.
undoThat's an unusual thing, undoubtedly.
undoThe proverb says that what is done cannot be undone.
undoWe have left undone what we ought to have done.
undoWhat is done cannot be undone.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ไม่ต้องสงสัย(adv) undoubtedly, See also: doubtlessly, certainly, Syn. เป็นจริง, แน่แท้, Example: ชายคนนั้นที่มีท่าทางมีพิรุธต้องทำอะไรผิดกฎหมายอย่างไม่ต้องสงสัย
คาราคาซัง(adj) unfinished, See also: undone, pending, be incomplete, Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่, Example: ผู้บริหารในกรมการศาสนาเองก็รู้ดีว่า ไม่มีหนทางที่จะแก้ปัญหาคาราคาซังนี้ได้, Thai Definition: ยังไม่เสร็จ, ยังไม่แล้ว
สะเดาะ(v) unlock/unbolt something by magic, See also: undo by magic, Example: คนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจในเรื่องกรรม พอเมื่อมีกรรมมาเกิดขึ้น ก็ไปบนบาลศาลกล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่ สะเดาะเคราะห์, Thai Definition: ทำให้หลุดออกมาด้วยคาถาอาคม, ทำให้หมด, ทำให้หลุด
อากูล(adj) undone, See also: unfinished, Syn. คั่งค้าง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โดยไม่มีข้อสงสัย[dōi mai mī khøsongsai] (adv) EN: undoubtedly  FR: indubitablement ; incontestablement
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
แก้กระดุม[kaē kradum] (v, exp) EN: undo a button ; unbutton  FR: défaire un bouton ; déboutonner
ค้าง[khāng] (v) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone  FR: être inachevé ; être interrompu
คาราคาซัง[khārākhāsang] (adj) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete  FR: inachévé ; en suspens ; pendant
เลิกทำ[loēk tham] (v, exp) EN: undo
หลุด[lut] (v) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined  FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter
ไม่ต้องสงสัย[mai tǿng songsai] (adv) EN: undoubtedly ; doubtlessly  FR: indubitablement ; incontestablement ; soyez certain
ปลด[plot] (v) EN: undo ; remove ; divest ; relieve ; release ; free ; discharge  FR: détacher ; défaire ; libérer ; rétrograder

CMU Pronouncing Dictionary
UNDO
UNDOCK
UNDONE
UNDOING
UNDOCKING
UNDOUBTED
UNDOUBTEDLY
UNDOCUMENTED
UNDOCUMENTED

Oxford Advanced Learners Dictionary
undo
undock
undoes
undone
undocks
undoing
undocked
undoings
undocking
undoubted

Longdo Approved JP-TH
運動[うんどう, undou] (n, vt) การเคลื่อนไหว, ออกกำลังกาย

Longdo Unapproved JP-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
運動靴[うんどうぐつ, undougutsu] (n) รองเท้าผ้าใบ

DING DE-EN Dictionary
undogmatisch { adj }undogmatic [Add to Longdo]
undokumentiertundocumented [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
運動[うんどう, undou] (n, vs) motion; exercise; (P) #915 [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] (v5s, vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant #3,532 [Add to Longdo]
ラウンド[raundo] (n) round (esp. in sports, negotiations, etc.); rounds (e.g. nurse, security guard, etc.); (P) #3,553 [Add to Longdo]
サウンド[saundo] (n) sound; (P) #3,739 [Add to Longdo]
サウンドトラック[saundotorakku] (n) soundtrack #4,084 [Add to Longdo]
運動公園[うんどうこうえん, undoukouen] (n) sports park; athletic park; stadium #5,089 [Add to Longdo]
グラウンド[guraundo] (n) sports ground; sports oval; (P) #5,571 [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) #5,944 [Add to Longdo]
運動会[うんどうかい, undoukai] (n) athletic meet; sports day; (P) #11,228 [Add to Longdo]
リバウンド[ribaundo] (n, vs) rebound; (P) #14,422 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
サウンドカード[さうんどかーど, saundoka-do] sound card [Add to Longdo]
サウンドソース[さうんどそーす, saundoso-su] sound source [Add to Longdo]
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack [Add to Longdo]
サウンドレンジ[さうんどれんじ, saundorenji] sound range [Add to Longdo]
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time [Add to Longdo]
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job [Add to Longdo]
プロセッサバウンド[ぷろせっさばうんど, purosessabaundo] processor bound (a-no) [Add to Longdo]
ラウンドトリップ時間[ラウンドトリップじかん, raundotorippu jikan] round trip time [Add to Longdo]
ラップアラウンド[らっぷあらうんど, rappuaraundo] wraparound [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
運動[うんどう, undou] Bewegung [Add to Longdo]
運動不足[うんどうぶそく, undoubusoku] Mangel_an_Bewegung [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0195 seconds, cache age: 15.647 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม