unpack แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


43 ผลลัพธ์ สำหรับ unpack
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -unpack-, *unpack*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
unpack(vt) เอาออกจากกระเป๋า, Syn. remove, unload, Ant. load
unpack(vi) เอาออกจากกระเป๋า, Syn. remove, unload, Ant. load
unpack(vt) จัดให้เป็นส่วนๆ

Hope Dictionary
unpack(อันแพค') vt. แก้ห่อ, เอาออกจากห่อ หรือที่บรรจุ, เอาลงพาหนะบรรทุก. vi. เอาออกจากภาชนะบรรจุ, Syn. unburden

Nontri Dictionary
unpack(vt) แก้ออก, เอาออก, รื้อออก, เปิดออก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unpackขยายออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unpackขยายออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
unpack(v) remove from its packing, Syn. take out, Ant. pack
unpackaged(adj) not packaged or put into packets, Ant. packaged

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Unpack

v. t. [ 1st pref. un- + pack. ] [ 1913 Webster ]

1. To separate and remove, as things packed; to open and remove the contents of; as, to unpack a trunk. [ 1913 Webster ]

2. To relieve of a pack or burden. [ R. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Unpacker

n. One who unpacks. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can unpack your suitcase, Junior. We're not goin'. นายเอากระเป๋าไปเก็บเหอะ จูเนียร์ เราอดไปแล้ว Cool Runnings (1993)
Your valet has unpacked for you, I suppose? ฉันว่าเด็กรับใช้ของคุณคงยังไม่ได้ เเกะสัมภาระให้คุณเลยสิท่า Rebecca (1940)
Well... i will leave you to unpack. ข้าจะให้เวลาเจ้าจัดของละกัน Snow White: A Tale of Terror (1997)
But of course tragedy struck me before I ever unpacked. แต่เหมือนว่าความโชคร้ายจะติด กับตัวฉันก่อนที่จะเริ่มฮึดซะอีก Dark Harbor (1998)
Don't bother unpacking, Moonshee. อย่าเพิ่งเอาของออกจากกระเป๋า, มูนชี. Anna and the King (1999)
I'll let you get back to that. I'm gonna get unpacked. คุณอาบต่อละกันนะคะ ฉันจะไปเอาของออกจากกระเป๋า Mulholland Dr. (2001)
She just checked in with a request for immediate unpack and press. She just checked in with a request for immediate unpack and press. Maid in Manhattan (2002)
Can you send someone else to finish the unpacking, please? Can you send someone else to finish the unpacking, please? Maid in Manhattan (2002)
Well, I'm gonna unpack. ฉันจะเอาของออกจากกระเป๋า Swimming Pool (2003)
- All unpacked! - Final bell, Harmon is down. นี่ต้องมาจัดของอีกเหรอเนี่ย ข้าแต่พระองค์ได้โปรดทรงช่วยลูกด้วยเถิด Latter Days (2003)
Let's unpack her. - มา ลองแกะของเธอ Dante's Peak (1997)
Unpack the snowshoes. เอารองเท้าลุยหิมะออกมา The Day After Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unpackBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
unpack"Let's meet up outside for a date." "If you've got that much free time come and help unpack!"

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แกะ(v) unwrap, See also: unpack, unbind, untie, undo, unfasten, Syn. เปิด, แก้, ปลด, แกะออก, Ant. ปิด, ห่อ, Example: พวกเราแกะข้าวห่อที่ซื้อเตรียมไว้กินกัน ก่อนออกเดินทางต่อ, Thai Definition: เอาเล็บมือค่อยๆ แคะเพื่อให้หลุดออก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
แก้ห่อ[kaē hø] (v, exp) EN: untie a package ; unpack a package  FR: déballer ; dépaqueter ; défaire un paquet
เปิด[poēt] (v) EN: open ; unlock ; unfold ; unbolt ; unwrap ; unpack  FR: ouvrir ; s'ouvrir ; déballer ; défaire

CMU Pronouncing Dictionary
unpack
unpacked
unpacking

Oxford Advanced Learners Dictionary
unpack
unpacks
unpacked
unpacking

EDICT JP-EN Dictionary
アンパック[anpakku] (n, vs) { comp } unpack [Add to Longdo]
アンパック10進表記法;アンパック十進表記法[アンパックじっしんひょうきほう, anpakku jisshinhyoukihou] (n) { comp } unpacked decimal notation [Add to Longdo]
荷解き;荷ほどき[にほどき, nihodoki] (n, vs) (See 荷造り) unpacking luggage (particularly wrt moving house) [Add to Longdo]
解凍[かいとう, kaitou] (n, vs) (1) thaw; defrosting; (2) { comp } decompression (e.g. of a file); unpacking; extracting [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
アンパック[あんぱっく, anpakku] unpack (vs) [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.018 seconds, cache age: 1.581 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม