fine แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


160 ผลลัพธ์ สำหรับ fine
ภาษา
/F AY1 N/
หรือค้นหา: -fine-, *fine*
Possible hiragana form: ふぃね

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
finesse(n) ชั้นเชิง
finesse(n) ไหวพริบ เช่น I've heard that today's game is more of a power game than a finesse game.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
fine(adj) ดี, See also: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นดี, วิเศษ, Syn. excellent, exceptional, first-rate, Ant. poor, inferior
fine(adj) สบายดี (สุขภาพ), See also: สุขสบาย, Syn. well, healthy, Ant. bad, unhealthy
fine(adj) อากาศแจ่มใส, See also: ท้องฟ้าสดใส, Syn. sunny, bright, clear, Ant. gloomy, cloudy
fine(adj) ดี (ยอมรับได้), See also: น่าพอใจ, พอใช้ได้, Syn. satisfactory, acceptable, all right, Ant. unacceptable
fine(adj) ละเอียด, See also: ประณีต, ละเอียดลออ, Syn. dainty delicate, fragile, Ant. coarse, rough, indelicate
fine(adj) บาง, See also: เรียวบาง, แบบบาง, Syn. gauzy, flimsy, slender, Ant. thick
fine(adj) สวยงาม, See also: งาม, ชวนมอง, Syn. good-looking, handsome, attractive, Ant. ugly, ungraceful
fine(adv) น่าพึงพอใจ, Syn. satisfactorily
fine(vt) ปรับเป็นเงิน, Syn. penalize, mulct, Ant. compensate
fine(n) ค่าปรับ, See also: เงินค่าปรับ, Syn. penalty, forfeit, Ant. reward, compensation

Hope Dictionary
fine(ไฟนฺ) { fined.fining, fines } adj. ดีเลิศ, เยี่ยม, ล้ำเลิศ, วิเศษ, ชั้นสูง, งดงาม, วิจิตร, หรูหรา, ประณีตไพเราะ, น่าชม, น่าฟัง, น่าดู, ละเอียดอ่อน, บอบบาง, (มีด) คม, ชำนาญ, บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ, เยี่ยม, ประณีต, ละมุนละไม, ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น, ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
fine artsวิจิตรศิลป์
fine-grainedadj. เป็นเม็ดละเอียด, เป็นเนื้อละเอียด
fineable(ไฟ'นะเบิล) adj. ซึ่งควรถูกปรับเงิน., See also: finableness n.
finely(ไฟนฺ'ลี) adj. ดีเลิศ, ประณีต, งดงาม, ละเอียด
fineness(ไฟนฺ'เน็ส) n. ความดีเลิศ, ความประณีต, ความงดงาม, ความละเอียด, ปริมาณเนื้อโลหะบริสุทธิ์ในโลหะผสม
finery(ไฟ'เนอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา, เตาหลอมสำหรับเปลี่ยนเหล็กหล่อ (cast-iron) เป็นเหล็กเหนียวที่ตีเป็นรูปร่างขึ้นได้ (wrought-iron)
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด, กลวิธี, อุบาย, ความพลิกแพลง, ความเชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice
affined(อะไฟนดฺ์') adj. เลียนแบบ
confine(คันไฟน์') { confined, confining, confines } vt. ขีดขั้น, จำกัด, ตีวง, เก็บตัว, กักตัว n. ขอบเขต, การจำกัด, การเก็บตัว, คุก, สถานกักกัน., See also: confinable adj. ดูconfine confineable adj. ดูconfine, Syn. intern, imprision

Nontri Dictionary
fine(adj) ดี, วิเศษ, วิจิตร, งาม, ปลอดโปร่ง, ละเอียด, บอบบาง, ไพเราะ, น่าฟัง
fine(n) ค่าปรับ, ค่าสินไหม, ค่าปรับไหม
fine(vt) ปรับ
fineness(n) ความงดงาม, ความประณีต, ความดี, ความบาง, ความละเอียด, อากาศปลอดโปร่ง
finery(n) เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับประดา
finesse(n) ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, กลเม็ด, กลวิธี, การพลิกแพลง
affine(adj) ลอกเลียน, เลียนแบบ
affined(adj) ที่เกี่ยวข้องกัน, ที่เกี่ยวดองกัน, ที่ผูกพันกัน
confine(n) ขอบเขต, วงรอบ, การจำกัด, คุก, สถานกักกัน
confine(vt) กักขัง, จำกัดที่, ตีวง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fineค่าปรับ, โทษปรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fineค่าปรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fine artวิจิตรศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fine sandทรายละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fine tremorอาการสั่นริก, อาการสั่นละเอียด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fine tuningการปรับชัด, การปรับละเอียด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fine-grained-เนื้อละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fineness factorแฟกเตอร์ความละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fineness of partitionความละเอียดของการแบ่งกั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finesส่วนละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Fineค่าปรับ, Example: ห้องสมุด มีการระบุถึงการปรับในระเบียบการใช้ห้องสมุด กรณีคืนหนังสือช้ากว่ากำหนด หรือ ผู้ใช้ทำหนังสือห้องสมุดหาย หรือชำรุด จะมีการระบุว่า ต้องชำระเป็นเงินทดแทนหนังสือเล่มนั้น (หรืออาจจะซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันมาทดแทน) <p> <p> วัตถุประสงค์ของการปรับ การที่ห้องสมุดมีกฎ ระเบียบในเรื่องของการปรับเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ห้องสมุด เนื่องจาก <p> 1. เป็นการสร้างความรับผิดชอบให้กับผู้ใช้บริการ ในการนำทรัพยาการสนเทศมาคืนตามเวลาที่ห้องสมุดกำหนด กรณีที่ยังอ่านหรือใช้ไม่เสร็จ สามารถมาต่ออายุการยืมได้ (ส่วนมากจะให้สิทธิการยืมได้ติดต่อกัน 3 ครั้ง) หรือในห้องสมุดของหน่วยงานบางแห่ง เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศรายการดังกล่าว เป็นคู่มือประจำหน่วยงาน หรือประจำหลักสูตร สามารถติดต่อเพื่อขอยืมในระยะยาว แต่ควรมีการทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร <p> 2. เป็นการเผยแพร่หรือกระจายทรัพยากรสารสนเทศให้มีการใช้อย่างทั่วถึง <p> การเตือนเพื่อให้นำหนังสือมาคืน <p> ห้องสมุดหลายๆ แห่ง มีกระบวนการในการเตือน โดยอาจจะมีจดหมายถึงผู้ใช้ หรือในปัจจุบันอาจจะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถกำหนดวัน ก่อนถึงวันกำหนดส่งจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะไปถึงผู้ใช้ ก่อนถึงวันกำหนดส่ง และอาจจะมีการกำหนดให้มีจดหมายอีก 1 หรือ 2 ครั้ง เมื่อถึงกำหนดคืนแล้ว และยังไม่นำมาคืน หรืออาจจะเป็นระบบ SMS ทั้งนี้ <p> การกำหนดค่าปรับ <p> การกำหนดอัตราค่าปรับ จะเสียค่าปรับตามระเบียบการยืม ซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่ยืม ขึ้นอยู่กับนโยบายของห้องสมุดแต่ละแห่ง <p> การปรับ <p> 1. การปรับ โดยคิดอัตราค่าปรับตามจำนวนวันที่ค้างส่งหนังสือ 2. การยกเว้นการปรับหนังสือ กรณีที่มีอัตราค่าปรับสูงสำหรับผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติงานอาจสามารถยกเว้นค่าปรับได้ หรือ สามารถผ่อนผัน โดยคิดอัตราค่าปรับที่ถูกลง 3. การตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด หรือ การระงับการเป็นสมาชิก เช่น ห้องสมุดบางแห่งมีการกำหนดการค้างค่าปรับสูงเป็นจำนวนเงิน 100 บาท สำหรับสมาชิกที่เป็นนักศึกษา และ 300 บาท สำหรับสมาชิกที่เป็นบุคลากร จะไม่มีสิทธิ์ยืม หรือการระงับการออก Transcripts หรือการอนุม้ติการสำเร็จการศึกษา ในการค้างค่าปรับหรือยังคงมีหน้งสือค้างการส่งคืน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fineละเอียด, อย่างละเอียด [การแพทย์]
Fine Branny Scaleขุยหรือแผ่นลักษณะเป็นผงเหมือนรำข้าวอัดกันแน่น [การแพทย์]
Fine Earthขนาดอนุภาคละเอียด, Example: อนุภาคอนินทรีย์ของดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ได้แก่ ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว [สิ่งแวดล้อม]
Fine Mistเป็นฝอยละเอียด [การแพทย์]
Fine Motorการใช้กล้ามเนื้ออย่างละเอียด, การเคลื่อนไหวด้วยกล้ามเนื้อเล็ก [การแพทย์]
Fine Motor Adaptiveกล้ามเนื้อมัดเล็กต้องอาศัยความละเอียดมากกว่า [การแพทย์]
Fine Motor Sectionด้านการฝึกหัดกล้ามเนื้อเล็ก [การแพทย์]
Fine Motor Skillการเคลื่อนไหวที่ละเอียดซับซ้อน, ทักษะการเคลื่อนไหวของลำตัวแขนขามือ [การแพทย์]
Fine Motor Skill and Capacityความสามารถและทักษะในการเคลื่อนไหวอย่างประณีต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fine time you picked to sneeze! เวลาที่ดีที่คุณเลือกที่จะจาม! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A fine bunch of water lilies you turned out to be. พวงดี ของน้ำดอกบัวคุณจะกลายเป็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A fine kettle of fish! กาต้มน้ำที่ดีของปลา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A fine photo on each! รูปสะท้อนแสงได้ The Great Dictator (1940)
Fine conscience I turned out to be. มโนธรรมวิจิตรฉันเปิด ออกมาเป็น Pinocchio (1940)
A fine conscience I turned out to be. มีจิตสำนึกที่ดีฉันเปิดออกมา เป็น Pinocchio (1940)
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art. คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่ Rebecca (1940)
Fine blow to my conceit, that's all. - ไม่เป็นไร ผมก็เเค่เสียหน้า Rebecca (1940)
- It's fine with me. - It 's ดีกับฉัน 12 Angry Men (1957)
They say he's real handy with a knife. Oh, this is a very fine boy. พวกเขาบอกว่าเขาเป็นจริงมีประโยชน์ด้วยมีด โอ้นี่เป็นเด็กดีมาก 12 Angry Men (1957)
Why do they make birds so delicate and fine when the ocean can be so cruel? ทำไมพวกเขาทำเพื่อให้นกที่ ละเอียดอ่อนและปรับ เมื่อมหาสมุทรสามารถจะ โหดร้ายเพื่อ? The Old Man and the Sea (1958)
He was sure that he had the Negro, who was a fine man and a great athlete... ... beaten. เขาแน่ใจว่าเขามีนิโกร ที่เป็นคนดีและเป็นนักกีฬาที่ดี พ่ายแพ้ The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fine1. Finely chop the chicken breast meat.
fineAccording to the TV, it will be fine today.
fineA fine dessert finished the meal.
fineA fine rain was falling.
fineA fine view burst upon our sight.
fineA good brandy completes a fine meal.
fineA healthy curiosity is truly a fine thing.
fineAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
fineAll else is fine.
fineAlong the way will be fine. It's a complicated matter.
fineAlthough it looked like rain this morning, it has turned out fine.
fineAnother event that has the same behaviour would also be fine. (computer)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
กลเม็ดเด็ดพราย(n) trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai Definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
สินไหมทดแทน(n) fine, Syn. เงินค่าทดแทน
แก้ไขปรับปรุง(v) adjust, See also: fine-tune, Syn. ปรับปรุงแก้ไข, Example: ประเทศไทยจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล้มละลายเสียใหม่, Thai Definition: การทำส่วนที่เสียให้ดีขึ้นอย่างเดิม แล้วดัดแปลงให้ดีขึ้น
ละออ(v) beautiful, See also: fine, graceful, Syn. งาม, Ant. หยาบ
วิจิตรศิลป์(n) fine arts, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นตำราวรรณคดีเล่มแรกที่ทำให้แนวการศึกษาวรรณคดีอยู่ในฐานะที่เป็นวิจิตรศิลป์, Thai Definition: งานช่างศิลป์
วิจิตร(adj) exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตรบรรจง, Example: ลวดลายอันวิจิตรพิสดารเหล่านี้ต้องเป็นฝีมือของช่างหลวงแน่นอน, Thai Definition: ที่งามหยดย้อย
วิจิตรบรรจง(adj) exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตร, Example: นายช่างผู้สร้างผลงานผลงานที่วิจิตรบรรจงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นนายช่างเอกแห่งยุค, Thai Definition: ที่ตั้งใจทำให้งดงามหยดย้อย
อย่างประณีต(adv) elaborately, See also: finely, Syn. ละเอียดลออ, Example: ศาลาหลังนี้เป็นไม้สักทั้งหลังสร้างขึ้นอย่างประณีตโดยฝีมือสถาปนิกชื่อดัง
แพรพรรณ(n) finery, See also: coloured silk, raiment, clothing, Syn. ผ้า, ภูษา, อาภรณ์, Example: นางแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยชุดแพรพรรณผืนใหม่เอี่ยม, Thai Definition: เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
เงินค่าปรับ(n) fine, Example: เขาต้องเสียเงินค่าปรับให้แก่ห้องสมุดเนื่องจากคืนหนังสือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้, Count Unit: บาท

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อักขระของมนุษย์[akkhara khøng manut] (n) EN: fine human script  FR: écriture humaine [ f ]
อณู[anū] (adj) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine  FR: minuscule
บะหมี่[bamī] (n) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles  FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [ fpl ] ; pâte de blé fine aux oeufs [ f ]
บรรจง[banjong] (adj) EN: careful ; delicate ; fine ; regular  FR: soigneux ; délicat
บรรจง[banjong] (adv) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly  FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
เบี้ยปรับ[bīaprap] (n) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion  FR: amende [ f ] ; contravention [ f ]
บริสุทธิ์แท้[børisut thaē] (adj) FR: affiné
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
เชิง[choēng] (n) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs  FR: subtilité [ f ] ; finesse [ f ] ; manière [ f ]
ชด[chot] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine

CMU Pronouncing Dictionary
fine
fine
fined
finer
fines
finex
finely
finery
finest
finegan

Oxford Advanced Learners Dictionary
fine
fined
finer
fines
finely
finery
finest
finesse
fineable
fineness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[zhì, ㄓˋ, / ] fine and close #2,336 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, / ] fine; minutely; thin; slender; abbr. for 细胞, cell #2,358 [Add to Longdo]
优良[yōu liáng, ㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ,   /  ] fine; good #5,183 [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, / ] fine; delicate; minute #9,253 [Add to Longdo]
精细[jīng xì, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ,   /  ] fine; meticulous; careful #10,110 [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, ] fine silk #13,910 [Add to Longdo]
罚金[fá jīn, ㄈㄚˊ ㄐㄧㄣ,   /  ] fine; to forfeit #14,537 [Add to Longdo]
粉末[fěn mò, ㄈㄣˇ ㄇㄛˋ,  ] fine powder; dust #14,645 [Add to Longdo]
纤细[xiān xì, ㄒㄧㄢ ㄒㄧˋ,   /  ] fine; slim; tender #17,579 [Add to Longdo]
细雨[xì yǔ, ㄒㄧˋ ㄩˇ,   /  ] fine rain; drizzle; poem by Tang poet Li Shangyin 李商隱|李商隐 #19,739 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] TH: ดี  EN: fine

DING DE-EN Dictionary
Bußgeld { n } | sofort fälliges Bußgeldfine | spot fine [Add to Longdo]
Feineinstellung { f }fine tuning [Add to Longdo]
Feinmechanik { f }fine mechanics [Add to Longdo]
Feinreinigung { f }fine cleaning [Add to Longdo]
Feinsieb { n }fine sieve [Add to Longdo]
Feinstaubfilter { m }fine particulate air filter [Add to Longdo]
Feinstmahlung { f }; Feinmahlung { f }fine grinding; pulverization [Add to Longdo]
Feinvakuum { n }fine vacuum [Add to Longdo]
Finesse { f }; Raffinesse { f }finesse [Add to Longdo]
Schmackhaftigkeit { f }fine taste [Add to Longdo]
fein { adj } | feiner | am feinstenfine | finer | finest [Add to Longdo]
feinmechanischfine mechanical [Add to Longdo]
Kleider machen Leute. [ Sprw. ]Fine feathers make fine birds. [ prov. ] [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
芸術(P);藝術[げいじゅつ, geijutsu] (n) (fine) art; the arts; (P) #1,061 [Add to Longdo]
美術[びじゅつ, bijutsu] (n, adj-no) art; fine arts; (P) #1,235 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) elegance; grace; refinement; class; dignity; (suf) (2) article; item; (suf, ctr) (3) (sometimes pronounced ぴん) counter for items (of food, etc.); counter for dishes or courses (at a restaurant); (P) #1,244 [Add to Longdo]
[みや, miya] (n) (1) palace; (2) (See 五音) tonic (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (3) (abbr) (See 宮刑) ancient Chinese punishment (castration for men, or confinement for women); (n, n-suf) (4) (See 十二宮) zodiacal sign #1,487 [Add to Longdo]
最優秀[さいゆうしゅう, saiyuushuu] (adj-no) best; most (valuable player); top (quality); grade A; ace; finest #2,106 [Add to Longdo]
[さん, san] (n) (1) (See お産) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (n, n-suf) (2) native of; product of; (3) assets; property; fortune #2,523 [Add to Longdo]
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n, adj-no, vs, adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) #2,609 [Add to Longdo]
雅;雅び[みやび, miyabi] (n, adj-na) refinement; elegance #3,337 [Add to Longdo]
細かい[こまかい, komakai] (adj-i) (1) small; (2) fine; minute; (3) (See 細かいこと) minor; trivial; (4) (See 神経が細かい) sensitive; attentive; (P) #4,639 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] user defined, user specific [Add to Longdo]
確定[かくてい, kakutei] defined [Add to Longdo]
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined [Add to Longdo]
処理系定義[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] implementation-defined [Add to Longdo]
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior [Add to Longdo]
組込み[くみこみ, kumikomi] built-in, predefined, intrinsic [Add to Longdo]
段階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] stepwise refinement [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0291 seconds, cache age: 3.388 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม