graceful แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


76 ผลลัพธ์ สำหรับ graceful
ภาษา
/G R EY1 S F AH0 L/
หรือค้นหา: -graceful-, *graceful*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
graceful(adj) นุ่มนวล, See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม, Syn. elaborate, exquisite, fine, Ant. ungraceful
gracefully(adv) อย่างนุ่มนวล, See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม, Syn. agilely, elegantly, beautifully, Ant. awkwardly
gracefulness(n) ความสง่างาม, See also: ความนิ่มนวล, ความอ่อนช้อย, ความหรูหรา, ความเป็นผู้ดี, Syn. elegance

Hope Dictionary
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม, งดงาม, นิ่มนวล, กลมกล่อม, อรชร, สุภาพ, สง่า, มีมารยาท, เมตตา, กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant, comely
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศอดสู, เสียหน้า, เสื่อมเสีย, Syn. disreputable
ungraceful(อันเกรส'ฟูล) adj. ไม่งดงาม, ไม่น่าดู, น่าเกลียด, หยาบ.

Nontri Dictionary
graceful(adj) ดี, งดงาม, สง่างาม, อรชร, นิ่มนวล, นวยนาด
disgraceful(adj) น่าอาย, น่าขายหน้า, น่าอัปยศอดสู, เสียหน้า

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
graceful degradationการเสื่อมทีละน้อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was supposed to be so graceful and agile. เขาเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ คล่องแคล่วและนุ่มนวล Field of Dreams (1989)
God did not bless him with a graceful tongue, but he more than compensates with the wit of his hands. พระเจ้าสร้างลิ้นเขาบกพร่อง แต่มอบพรสวรรค์ที่มือเขาทดแทน Snow White: A Tale of Terror (1997)
Visually, there exists a graceful equilibrium between its length and width. ดังที่เห็น ด้านยาวกับด้านกว้าง มีสัดส่วนที่สมดุลกัน Pi (1998)
"You looked so graceful and brave out there - a different person from the one who first walked into Miss Mitzi's studio. "คุณดูยิ่งใหญ่ แล้วก็กล้าหาญมาก" "เป็นคนละคนกับคนที่ เดินเข้ามาในมิสมิสท์ซี่สตูดิโอเลย" Shall We Dance (2004)
You're a successful, intelligent, caring, graceful woman. คุณเป็นหญิงแกร่ง, ประสบความสำเร็จ, จิตใจดี Mean Girls (2004)
Because his work is described to be fluid and graceful like a poem. ..ก็เพราะว่าผลงานของเขานั้น.. ..ฟังแล้วดุจได้ฟังบทกวีผ่านเปียโน.. Secret (2007)
I mean, I may not always be so graceful about it,  คือฉันคงไม่ถูกใจไปทุกเรื่อง Brave New World (2008)
Well, there's just no graceful way to ask this, so... ฉันไม่รู้จะถามยังไงให้มันฟังดูนุ่มนวลกว่านี้แล้ว คือ... Home Is the Place (2009)
Have to be graceful even when firing a gun. ที่จะต้องสง่างาม แม้ยิงปืน Episode #1.3 (2010)
Have to be graceful as well during a sword fight. ต้องสง่างามแม้จะอยู่ระหว่างการดวลดาบ Episode #1.3 (2010)
You pretend to be graceful and elegant... คุณ คนที่แสดงท่าตบตา ว่าเป็นคนดี Episode #1.12 (2010)
I remember when I first saw these women, they were tramps, parading around in their lingerie, not the graceful ladies that the legends of Qin Huai had portrayed them to be. ฉันยังจำได้ ครั้งแรกที่ฉันได้เห็นผู้หญิงพวกนี้ ทำตัวต่ำๆ ใส่แต่ชุดชั้นในเดินกรีดกราย The Flowers of War (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gracefulAll her motions were graceful.
gracefulAn ugly duckling became a graceful swan.
gracefulEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
gracefulI am descended from a graceful family.
gracefulI found her graceful.
gracefulI want to age gracefully.
gracefulRarely have I met such a graceful dancer.
gracefulShe bore herself gracefully.
gracefulShe has a graceful carriage.
gracefulShe is a graceful beauty.
gracefulShe is beautiful, and what is more, very graceful.
gracefulShe is graceful.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
งามสง่า(adj) graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai Definition: งามเด่น
ตระการ(adv) beautifully, See also: gracefully, Syn. งาม, วิจิตร, งดงาม, Example: ช่างแกะสลักบานประตูได้ตระการงดงามมาก, Thai Definition: อย่างงดงาม, อย่างชวนให้ยินดีหรือพอใจ
นุ่มนิ่ม(adj) bland, See also: graceful, Example: ผู้ใหญ่ชอบกิริยานุ่มนิ่มของพี่สะใภ้คนนี้มาก
กระชดกระช้อย(adj) graceful, See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย, Example: นักกายกรรมแสดงกายกรรมบนไม้ดุลยภาพด้วยท่าทางอันงามกระชดกระช้อย
คมขำ(adj) charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมคาย, Example: เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาคมขำถูกใจเขามาก, Thai Definition: สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ
คมคาย(adj) charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมขำ, Example: เขาเป็นคนดูดีเพราะมีรสนิยมในการแต่งกายดี แถมยังมีหน้าตาคมคาย, Thai Definition: มีหน้าตาดี
ช้อยชด(adj) affectedly graceful, See also: graceful in manner

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อับอายขายหน้า[ap-āi khāinā] (v, exp) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed  FR: être déshonoré
อัปยศ[appayot] (adj) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious  FR: ignoble ; honteux
อัปยศ[appayot] (adv) EN: disgracefully ; ignominiously
บัดสี[batsī] (adj) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed  FR: honteux ; ignoble
ช้อย[chøi] (adj) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner  FR: souple ; délié
ช้อยชด[chøichot] (adj) EN: graceful
ชด[chot] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine
ชด[chot] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely  FR: gracieusement
ชดช้อย[chotchōi] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine  FR: gracieux
ชดช้อย[chotchōi] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully  FR: gracieusement

CMU Pronouncing Dictionary
graceful
gracefully

Oxford Advanced Learners Dictionary
graceful
gracefully

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
优美[yōu měi, ㄧㄡ ㄇㄟˇ,   /  ] graceful; fine; elegant #6,804 [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] graceful #12,184 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] graceful; tactful #13,663 [Add to Longdo]
轻盈[qīng yíng, ㄑㄧㄥ ㄧㄥˊ,   /  ] graceful; lithe; light and graceful; lighthearted; relaxed #14,573 [Add to Longdo]
飘逸[piāo yì, ㄆㄧㄠ ㄧˋ,   /  ] graceful; elegant; to drift; to float #15,330 [Add to Longdo]
[pīng, ㄆㄧㄥ, ] graceful #41,952 [Add to Longdo]
惊鸿[jīng hóng, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ,  鸿 /  ] graceful (esp. of female posture); lithe #42,347 [Add to Longdo]
[ē, ㄜ, ] graceful; willowy; unstable #47,228 [Add to Longdo]
[ráo, ㄖㄠˊ, / ] graceful #57,725 [Add to Longdo]
风姿绰约[fēng zī chuò yāo, ㄈㄥ ㄗ ㄔㄨㄛˋ ㄧㄠ,  姿   /  姿  ] graceful; charming; feminine #71,730 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Streifenprinie { f } [ ornith. ]Graceful Warbler [Add to Longdo]
Feenhonigfresser { m } [ ornith. ]Graceful Honeyeater [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
優しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P) #7,265 [Add to Longdo]
しっとり[shittori] (adv, vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist [Add to Longdo]
オグロ[oguro] (n) graceful shark (Carcharhinus amblyrhynchoides, species of requiem shark found in the tropical Indo-Pacific) [Add to Longdo]
タイワンザメ[taiwanzame] (n) graceful catshark (Proscyllium habereri, found in the Western Pacific) [Add to Longdo]
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
温雅[おんが, onga] (adj-na, n) graceful; affable [Add to Longdo]
雅びた[みやびた, miyabita] (adj-f) elegant; graceful [Add to Longdo]
雅びやか;雅やか[みやびやか, miyabiyaka] (adj-na, n) elegant; graceful [Add to Longdo]
雅味[がみ, gami] (n) high class; graceful [Add to Longdo]
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n, adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0266 seconds, cache age: 6.371 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม