technique แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


72 ผลลัพธ์ สำหรับ technique  T EH0 K N IY1 K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -technique-, *technique*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
technique(n) เทคนิค, See also: กลวิธี เฉพาะด้าน, Syn. procedure, system, way, method
technique(n) หลักวิชา, See also: วิชาการ
technique(n) ความสามารถพิเศษ

Hope Dictionary
technique(เทคนิค') n. เทคนิค, กลวิธี, ศิลปะ, ฝีมือ, หลักวิชา, ความสามารถทางเทคนิค, วิธีการดึงดูดความสนใจ, Syn. craft, style, formula

Nontri Dictionary
technique(n) ศิลปะ, วิธีการ, หลักวิชา, เทคนิค, ฝีมือ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
techniqueกลวิธี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Techniqueเทคนิค [TU Subject Heading]
techniqueเทคนิค, วิธีการหรือความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The technique of classical ballet... เทคนิคของบัลเล่ต์คลาสสิค... Suspiria (1977)
Only their skilled training in police enforcement techniques saved their lives. เฉพาะการฝึกอบรมที่มีทักษะของพวกเขาในการบังคับใช้ตำรวจ เทคนิคการช่วยชีวิตของพวกเขา First Blood (1982)
And we don't have enough fuel to slow ourselves down so we are about to use a technique called aero-braking. และเราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียง พอที่จะชะลอตัว ตัวเองลงเพื่อให้เรามีเกี่ยวกับ จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าเบรก อากาศ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You taught me using any technique that works never to limit myself to one style to keep an open mind. คุณสอนผมใช้เทคนิคที่ทำงานใด ๆ ... ... ไม่เคยที่จะ จำกัด ตัวเองให้รูปแบบหนึ่ง ... ... เพื่อให้เปิดใจ Bloodsport (1988)
No, I have actually. I mean, nothing so extraordinary as Jenner, obviously... but l-- l used my cryogenic technique to freeze one of my own eggs. ฉันเคยทำนะ ถึงจะไม่บ้าบิ่นเหมือนเจนเนอร์ก็เถอะ แต่ฉัน ฉันใช้เทคนิกงานของฉัน แช่แข็งกับไข่ของตัวเอง Junior (1994)
Got my technique down and everything. I don't be tickling' or nothin'. มีเทคนิคของฉันลงและทุกอย่าง ฉันไม่ได้รับการ ticklin 'หรือไม่มีอะไร Pulp Fiction (1994)
Even though a more current technique would be harder to trace it might also arouse suspicion about Colonel Malles' role in this affair. ถึงแม้ว่าเทคนิคนี้จะแกะรอยได้ยากก็เถอะ- แต่มันก็สร้างข้อสงสัยในตัวพันเอกมาเลซได้ Ghost in the Shell (1995)
Engraved with a technique I lost by the time of the Han Dynasty. เทคนิคการแกะสลัก ที่ศูญไปในสมัยราชวงค์ แฮน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I got my voice eating pussy, man. It's a vocal technique exercise. ฉันดื่มน้ำสังวาสเยอะ Rock Star (2001)
Technique was lousy, but you've got power. ถึงจะไม่ค่อยมีเทคนิค แต่พลังใช้ได้เลยทีเดียว Hothead (2001)
It took years for them to recognize his actual technique to see the way his brush strokes seemed to make the night sky move. อีกหลายปีกว่าผู้คน จะได้รู้ถึงเทคนิคของเขา... ได้เห็นถึงลายพู่กัน ที่เหมือนทำให้ท้องฟ้าขยับได้ Mona Lisa Smile (2003)
For our finale, I will now demonstrate the proper technique for putting a condom on the real thing. บทสุดท้าย เราจะสาธิตเทกนิควิธีที่ถูกต้อง... ...ในการสวมใส่ถุงยางอนามัย กับของจริง อาสาสมัครของชั้นพร้อมรึยังจ๊ะ? The Girl Next Door (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
techniqueA confidence man polishes his "hood winking" or "eye-washing" techniques before bilking a new victim.
techniqueA good diplomat is a person who practices the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
techniqueA good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
techniqueHe has excellent techniques which would outdo a specialist.
techniqueHer technique is superb, but she needs to play with more expression.
techniqueHis technique was absolutely amazing.
techniqueHis technique was unique and absolutely amazing.
techniqueI found out about a back-door registration technique from his secretary.
techniqueIn judo technique is more important than strength.
techniqueIt doesn't taste all that great for all the effort and technique the chef put into it.
techniqueI think that against somebody like that, it's when my seemingly-elegant techniques are seen through that I am defeated.
techniqueIt is the correct approach to modern ski technique.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เคล็ด(n) technique, See also: knack, trick, Syn. เทคนิค, เคล็ดลับ, กลยุทธ์, Example: วิศวกรรู้เคล็ดในการควบคุมเครื่องจักรแบบใหม่, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: วิธีการที่ฉลาด พลิกแพลง ใช้ในการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เคล็ด(n) trick, See also: technique, Syn. กลเม็ด, กลยุทธ, Example: รัฐบาลทำการแก้เคล็ดเพื่อปรับปรุงต่ออายุรัฐบาล โดยการใช้แผนสายฟ้าฟาดตัดสินใจในการปรับคณะรัฐมนตรี, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นวิธีปัดเป่าหรือกันภัยหรือเหตุร้ายที่จะมีมา เช่น ต้นไม้บางชนิดไม่มีลูก เชื่อกันว่าถ้าเอามีดไปสับต้นเป็นเคล็ดแล้วจะมีลูก
ลูกไม้(n) technique, See also: trick, trickery, game, dirty trick, Syn. กระบวนท่า, Example: พี่เลี้ยงแนะนำให้นักมวยรู้จุดอ่อนของคู่ต่อสู้และแนะลูกไม้ในการชกต่อย, Count Unit: กระบวน, ท่า, ไม้, Thai Definition: ท่ามวยหรือกระบี่กระบองซึ่งมีพลิกแพลงไปจากท่าปกติ
ลูกไม้(n) technique, See also: trick, trickery, game, dirty trick, Syn. กระบวนท่า, Example: พี่เลี้ยงแนะนำให้นักมวยรู้จุดอ่อนของคู่ต่อสู้และแนะลูกไม้ในการชกต่อย, Count Unit: กระบวน, ท่า, ไม้, Thai Definition: ท่ามวยหรือกระบี่กระบองซึ่งมีพลิกแพลงไปจากท่าปกติ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ช่างเขียนแบบ[chang khīenbaēp] (n, exp) EN: draughtsman ; draftsman  FR: dessinateur industriel [ m ] ; dessinateur technique [ m ]
เคล็ด[khlet] (n) EN: technique ; knack ; trick ; secret  FR: technique [ f ] ; secret [ m ] ; ficelles [ fpl ] (fig.)
เคล็ดลับ[khletlap] (n) EN: secret ; secret technique ; secret mechanism ; secret key  FR: secret [ m ] ; truc [ m ] ; astuce [ f ] ; ficelles [ fpl ] (fig.) ; clé = clef [ f ]
กลเม็ดเด็ดพราย[konlamet det phrāi] (n, exp) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique
กระบวน[krabūan] (n) EN: process ; strategy ; technique ; procedure ; method ; course  FR: procédé [ m ] ; procédure [ f[ ; méthode [ f ]
ลูกไม้[lūkmāi] (n) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse
หนังสือวิชาการ[nangseū wichākān] (n, exp) EN: technical book  FR: livre technique [ m ]
โรงเรียนวิชาการ[rōngrīen wichākān] (n, exp) EN: technical school ; vocational school  FR: école technique [ f ] ; école professionnelle [ f ]
ศัพท์เฉพาะ[sap chaphǿ] (n, exp) EN: terminology ; technical term  FR: terme technique [ m ] ; terminologie [ f ]
ศิลป์[sin] (n) EN: art ; arts ; technique

CMU Pronouncing Dictionary
TECHNIQUE T EH0 K N IY1 K
TECHNIQUES T EH0 K N IY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary
technique (n) tˈɛknˈiːk (t e1 k n ii1 k)
techniques (n) tˈɛknˈiːks (t e1 k n ii1 k s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
手法[shǒu fǎ, ㄕㄡˇ ㄈㄚˇ, ] technique; trick; skill #5,055 [Add to Longdo]
笔法[bǐ fǎ, ㄅㄧˇ ㄈㄚˇ, / ] technique of writing; calligraphy; or drawing #42,313 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
技術[ぎじゅつ, gijutsu] TH: เทคนิค  EN: technique

DING DE-EN Dictionary
Technik { f } | Techniken { pl }technique | techniques [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
方法[ほうほう, houhou] (n) method; process; manner; way; means; technique; (P) #316 [Add to Longdo]
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6, 攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) #371 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつ, gijutsu] (n) art; craft; technique; technology; engineering; skill; (P) #549 [Add to Longdo]
技(P);伎(iK)[わざ(P);ぎ, waza (P); gi] (n) technique; art; (P) #1,362 [Add to Longdo]
[すべ, sube] (n, n-suf) art; means; technique; (P) #2,348 [Add to Longdo]
手法[しゅほう, shuhou] (n) technique; (P) #3,618 [Add to Longdo]
芸(P);藝[げい, gei] (n) art; craft; accomplishment; artistic skill; technique; performance; (P) #5,680 [Add to Longdo]
技法[ぎほう, gihou] (n) technique; (P) #7,416 [Add to Longdo]
テクニック[tekunikku] (n) technique; (P) #11,512 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
テクニック[てくにっく, tekunikku] technique [Add to Longdo]
ページング技法[ページんぐぎほう, pe-ji ngugihou] paging technique [Add to Longdo]
ランダマイズ技法[ランダマイズぎほう, randamaizu gihou] randomizing technique [Add to Longdo]
ルックアヘッド方式[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] look-ahead (technique) [Add to Longdo]
暗号手法[あんごうしゅほう, angoushuhou] cryptography, cryptographic technique [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつ, gijutsu] craft, technique [Add to Longdo]
技法[ぎほう, gihou] technique [Add to Longdo]
手法[しゅほう, shuhou] technique [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0803 seconds, cache age: 4.188 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม