different แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


145 ผลลัพธ์ สำหรับ different
ภาษา
/D IH1 F ER0 AH0 N T/
หรือค้นหา: -different-, *different*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
differential(n) เฟืองท้าย เช่น This rear wheel is replaced with the bolting on of two wider wheels that sit on the motorcycle' s differential and driveshaft.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
different(adj) ต่างกัน, See also: ผิดแปลก, แตกต่างกัน, Syn. distinct, separate, dissimilar, Ant. alike, like, similar
different(adj) ไม่ธรรมดา, See also: ไม่ปกติ, ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, Syn. odd, unusual, uncommon, Ant. conventional, ordinary, usual, standard, typical
different(adj) หลากหลาย, Syn. various
differently(adv) อย่างแตกต่าง, See also: อย่างผิดแปลก, Syn. variously, diversely, Ant. evenly, invariably
differential(adj) เกี่ยวกับความแตกต่างของการเคลื่อนไหว (เครื่องกล)
differential(adj) ซึ่งมีความแตกต่างกัน, See also: ก่อให้เกิด
differentiate(vt) ทำให้เปลี่ยนแปลง, See also: ทำให้แตกต่าง, ทำให้เห็นความแตกต่าง, Syn. discriminate, distinquish
differentiate(vi) บอกความแตกต่าง, See also: แยกความแตกต่าง, Syn. discriminate, distinquish
differentiate from(phrv) แยกแยะจาก, Syn. discern from, discriminate from
differentiate from(phrv) แสดงความแตกต่างระหว่าง, Syn. tell from

Hope Dictionary
different(ดิฟ'เฟอเรินทฺ) adj. แตกต่างกัน, ผิดกัน, ไม่เหมือนกัน, หลากหลาย, ผิดปกติ', Syn. dissimilar
differentian. ลักษณะที่แตกต่างกัน, ความแตกต่าง -pl. differentiae
differentiable(ดิฟฟะเรน'ชะเบิล) adj. ซึ่งแยกแยะออกจากกันได้, ซึ่งทำให้แตกต่างกันได้, ซึ่งแบ่งแยกประเภทหรือชนิดได้
differential(ดิฟฟะเรน'เชิน) adj., n. เกี่ยวกับความแตกต่างกัน, เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยอนุพันธ์ (derivative-วิชาคณิตศาสตร์)
differential calculusn. สาขาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับความแตกต่างและอนุพันธ์
differentiate(ดิฟฟะเรน'ชิเอท) v. ทำให้แตกต่างกัน, เปลี่ยน, แยกจำแนก, แยก, แบ่งแยก., See also: differentiation n. ดูdifferentiate differentiator n. ดูdifferentiate, Syn. distinguish
indifferent(อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ไยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย., See also: indifferently adv., Syn. apathetic, ordinary, Ant. concerned, avid
partial differentialn. (คณิตศาสตร์) นิพจน์ที่ได้จากตัวแปร (variables) หลายตัวโดยทำให้เกิดpartial derivative (ดู)

Nontri Dictionary
different(adj) ซึ่งแตกต่าง, หลากหลาย, ผิดกัน, ไม่เหมือนกัน
differential(adj) ซึ่งแตกต่างกัน, ซึ่งแสดงความต่างกัน, ซึ่งเลือกที่รักมักที่ชัง
differential(n) สิ่งที่แสดงความแตกต่าง
differentiate(vi) แตกต่างกันไป, แบ่งแยก, แยก, จำแนก
differentiate(vt) ทำให้ต่างกัน, ทำให้ผิดแผกกัน
differentiation(n) การทำให้แตกต่างกัน, การแบ่งแยก, การแยก, การเปลี่ยนแปลง
indifferent(adj) เฉยเมย, ไม่แยแส, ไม่สนใจ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
different parityภาวะต่างกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differentiableหาอนุพันธ์ได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differentialค่าส่วนต่าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
differential๑. เชิงอนุพันธ์๒. ผลต่างเชิงอนุพันธ์, ดิฟเฟอเรนเชียล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differential amplifier; difference amplifierเครื่องขยายผลต่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
differential analyser; differential analyzerเครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
differential analyser; differential analyzerเครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
differential analyser; differential analyzerเครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differential analyzer; differential analyserเครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differential blood countการนับแยกชนิดเม็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Different Runต่างชุดการทดลอง [การแพทย์]
Differentation Phaseระยะปรับตัว [การแพทย์]
Differentialส่วนเพิ่ม [การบัญชี]
Differentialดิฟเฟอเรนเชียล [การแพทย์]
Differential association theoryทฤษฎีการสังสรรค์จำแนกแตกต่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [TU Subject Heading]
Differential costต้นทุนส่วนแตกต่าง [การบัญชี]
differential equationสมการเชิงอนุพันธ์, สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันและอนุพันธ์ของฟังก์ชัน  เช่น    [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Differential equationsสมการเชิงอนุพันธ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, if you don't love me, that's a different thing. นอกเสียจากว่าคุณจะไม่ได้รักผม Rebecca (1940)
It had an old paper and different hangings. It was never used much except for occasional visitors. มีวอลเปเปอร์เก่าเเละผ้าม่านต่างออกไป ห้องนี้ไม่ค่อยได้ใช้นอกจากไว้รับเเขก Rebecca (1940)
Well, I must say you're quite different from what I expected. ขอบอกว่าคุณต่างจากที่ฉันวาดภาพเอาไว้มาก Rebecca (1940)
Oh, I liked her very much, but she kept saying that I was quite different from what she expected. - ฉันชอบหล่อนมากเลยค่ะ แต่หล่อนเอาแต่พูดว่า ฉันไม่เหมือนอย่างที่หล่อนคาดไว้ Rebecca (1940)
Are their faces really different from our own? หน้าตาพวกเค้า จะแตกต่างจากเราหรือไม่? Night and Fog (1956)
They proved it a dozen different ways in court. พวกเขาพิสูจน์แล้วว่ามันโหลวิธีการที่แตกต่างกันในศาล 12 Angry Men (1957)
I've got a different technique. ฉันมีเทคนิคที่แตกต่างกัน 12 Angry Men (1957)
To see the white peaks of the island rising to the sea... ... and he dreamed of the different harbors and roadsteads of the Canary Islands. ที่จะเห็นยอดเขาสีขาวของเกาะ เพิ่มขึ้นจากทะเลและจากนั้นเขา ฝันถึง ท่าเรือที่แตกต่างกันและทางเข้า The Old Man and the Sea (1958)
It's a different religion from ours... มันคือศาสนาที่แตกต่างจากของเรา ฉันคิดว่า Help! (1965)
A little different than yours. ต่างจากวิธีนายนิดหน่อย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Why does your brother have a different name? ทำไมพี่ชายของคุณมีชื่อที่แตกต่างกันอย่างไร The Godfather (1972)
My father is no different than any other powerful man. My father is no different than any other powerful man. The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
differentAfter all, different people have different ways of eating, according to the kind of food which they have traditionally eaten.
differentAll people can become friends, even if their languages and customs are different.
differentAlthough each person follows a different path, our destinations are the same.
differentAlthough the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.
differentAmericans would have responded differently from Japanese.
differentA more experienced lawyer would have dealt with the case in a different way.
differentAnd after that she, at a pace of three times a week, gets drunk and at those times brings back a different man.
differentAnd now, think about a county, any county, and imagine this county divided into five or six different areas.
differentAn Englishman would act in a different way.
differentA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
differentA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
differentApproach the problem from a different angle.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แปลกหูแปลกตา(adj) different, See also: distinct, Example: การเดินทางโดยทางรถไฟนั้นผู้โดยสารจะเห็นทิวทัศน์ที่แปลกหูแปลกตาและสวยงามของแต่ละภูมิภาค, Thai Definition: ที่แตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น
แยกจาก(v) separate from, See also: differentiate from, Syn. จากกัน, Example: จังหวัดอำนาจเจริญแยกจากจังหวัดอุบลราชธานี, Thai Definition: ไม่ได้อยู่รวมกัน
แยกแยะ(v) distinguish, See also: differentiate, Syn. จำแนก, แบ่ง, แบ่งแยก, แยกประเภท, Ant. รวม, รวบรวม
หลาก(adj) various, See also: different, Syn. ต่างๆ, นานา, หลาย, หลากหลาย, หลายหลาก, Ant. เดียว, อย่างเดียว, Example: บริเวณลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้าแน่นไปด้วยรถราหลากยี่ห้อ
หลายชนิด(adj) various kinds, See also: different kinds, many kinds, varied, Syn. หลายประเภท, หลายแบบ, หลายอย่าง, Ant. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว, Example: นอกจากยอดไผ่แล้ว หน่อไม้ก็เป็นอาหารหลักของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น เก้ง, กวาง, หมูป่า, กระทิง ฯลฯ
ผิดแผกแตกต่าง(adj) different, See also: divergent, unlike, dissimilar, disparate, Syn. ผิดแผก, แตกต่าง, แปลก, Example: เขามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดแผกแตกต่างไปจากคนธรรมดา, Thai Definition: ที่มีลักษณะไม่เหมือนหรือต่างออกไป
แยกแยะ(v) distinguish, See also: differentiate, tell the difference, determine, Example: ้ยิ่งโตขึ้น เด็กยิ่งสามารถแยกแยะและเพิ่มความซับซ้อนได้, Thai Definition: แบ่งแยกออกเป็นจำพวก
ไพจิตร(adj) various, See also: different, Thai Definition: ที่แตกต่างกัน, ที่มีหลายหลากชนิด
ต่างกัน(adv) differently, Syn. แตกต่าง, Example: ฉันว่าเราสองคนคิดต่างกัน คงไปด้วยกันไม่ได้, Thai Definition: อย่างผิดแผกกันไป, อย่างไม่เหมือนกัน
ต่างกัน(adj) different, See also: dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied, Syn. แตกต่าง, Example: ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง, Thai Definition: ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อัญ-[an-] (x) EN: other, different (prefix)  FR: autre, différent (préfixe)
อนุพันธ์[anuphan] (adj) EN: differential
บรรดา[bandā] (x) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various  FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
ชินชา[chin chā] (v, exp) EN: be apathetic ; be indifferent ; be unconcerned
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา[choēichā] (adj) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached  FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉย ๆ[choēi-choei] (x) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so  FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
เฉยเมย[choēimoēi] (adj) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive  FR: passif ; inactif ; indifférent
ดูดาย[dūdāi] (v) EN: be indifferent
อื่น[eūn] (x) EN: other ; else ; another  FR: autre ; différent ; distinct

CMU Pronouncing Dictionary
different
different
differently
differently
differential
differentials
differentiate
differentiate
differentiated
differentiated

Oxford Advanced Learners Dictionary
different
differently
differential
differentials
differentiate
differentially
differentiated
differentiates
differentiating
differentiation

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
不同[bù tóng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ,  ] different; distinct; not the same; not alike #279 [Add to Longdo]
不一样[bù yī yàng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄧㄤˋ,    /   ] different; distinctive; unlike #2,515 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] different; other; hetero-; unusual; strange; surprising; to distinguish; to separate; to discriminate #4,009 [Add to Longdo]
异族[yì zú, ㄧˋ ㄗㄨˊ,   /  ] different tribe #35,700 [Add to Longdo]
辨析[biàn xī, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧ,  ] differentiate and analyze; discriminate #37,690 [Add to Longdo]
级差[jí chā, ㄐㄧˊ ㄔㄚ,   /  ] differential (between grades); salary differential #38,360 [Add to Longdo]
殊途同归[shū tú tóng guī, ㄕㄨ ㄊㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ,     /    ] different routes to the same destination (成语 saw); fig. different means of achieve the same end #48,075 [Add to Longdo]
微分方程[wēi fēn fāng chéng, ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ,    ] differential equation (math.) #52,106 [Add to Longdo]
换汤不换药[huàn tāng bù huàn yào, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄤ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ,      /     ] different broth but the same old medicine (成语 saw); a change in name only; a change in form but not in substance #59,449 [Add to Longdo]
异心[yì xīn, ㄧˋ ㄒㄧㄣ,   /  ] different feelings; disloyalty; infidelity; malice #69,585 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
異なった[ことなった, kotonatta] TH: แตกต่าง  EN: different

DING DE-EN Dictionary
Differential...; Differenzial...differential [Add to Longdo]
Differentialform { f } [ math. ]differential form [Add to Longdo]
Differentialgleichung { f }differential equation [Add to Longdo]
Differential { n } [ math. ]differential [Add to Longdo]
Differentialoperator { m } [ math. ]differential operator [Add to Longdo]
Differentialquotiententen { pl }differentials [Add to Longdo]
Differentialrechnung { f } [ math. ]differential calculus [Add to Longdo]
Differentiation { f } [ math. ]differentiation [Add to Longdo]
unterschiedlich { adj } | unterschiedlicher | am unterschiedlichstendifferent | more different | most different [Add to Longdo]
verschieden (von) { adj }different (from) [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส

EDICT JP-EN Dictionary
[わけ, wake] (adj-no, adj-na, n, n-suf) distinction; difference; different; another; particular; separate; extra; exception; (P) #249 [Add to Longdo]
種類[しゅるい, shurui] (n) (1) variety; kind; type; category; (ctr) (2) counter for different sorts of things; (P) #989 [Add to Longdo]
違う[ちがう, chigau] (v5u, vi) (1) to differ; to be different; (2) to run counter to; (3) to change (into something out of the ordinary) #2,504 [Add to Longdo]
違う[ちがう, chigau] (v5u, vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P) #2,504 [Add to Longdo]
区別(P);區別(oK)[くべつ, kubetsu] (n, vs) distinction; differentiation; classification; (P) #2,611 [Add to Longdo]
[い, i] (n, adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different #2,859 [Add to Longdo]
異;殊[こと;け, koto ; ke] (n, adj-na, n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary #2,859 [Add to Longdo]
差別[さべつ, sabetsu] (n, vs) discrimination; distinction; differentiation; (P) #3,062 [Add to Longdo]
異論[いろん, iron] (n) different opinion; objection; (P) #4,246 [Add to Longdo]
変わる(P);変る[かわる, kawaru] (v5r, vi) (1) to change; to be transformed; to be altered; to vary; (2) to move to; (3) (usu. as 変わった, 変わっている) (See 変わった, 変わっている) to be different; to be uncommon; to be unusual; (P) #4,858 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
差動増幅器[さどうぞうふくき, sadouzoufukuki] differential amplifier [Add to Longdo]
微分方程式[びぶんほうていしき, bibunhouteishiki] differential equation [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0476 seconds, cache age: 3.282 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม