diversely แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


96 ผลลัพธ์ สำหรับ diversely
ภาษา
หรือค้นหา: -diversely-, *diversely*, diverse

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *diversely*
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
diversely(adv) อย่างหลากหลาย, Syn. differently;
diverse(adj) ประกอบไปด้วยของหลายสิ่งหลายอย่าง, See also: หลากหลาย, มากมาย, หลายอย่าง, Syn. various, several, few, many

Oxford Advanced Learners Dictionary
diversely
diverse

Hope Dictionary
diverse(ไดเวิร์ซฺ') adj. หลายอย่าง, หลากหลาย, แตกต่างกัน.

Nontri Dictionary
diverse(adj) ต่างๆนานา, หลากหลาย, แตกต่างกัน, มากมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I knew a man capable of quite diverse refinements of the sort ฉันรู้เหมาะแก่ diverse refinements ทีเดียว ของการจัดเรียง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
That you will once again in the year to come bestow on us the rich and diverse fruits of thy realm. เราขออีกครั้งในปีที่กำลังจะมาถึง ขอท่านจงมอบ ความอุดมสมบูรณ์แก่พืชผลเรา The Wicker Man (2006)
"of many and diverse cultures all over the world. ของวัฒนธรรมหลากหลายทั่วโลก Teeth (2007)
All cities with a large and diverse, transit population. ทุกเมืองเป็นเมืองใหญ่ มีความหลากหลาย มีคนเดินทางผ่านเยอะ Paradise (2008)
"Hot Flash" Serves A Growing And Diverse Demographic. Hot Flash รายงานเรื่องประชากรที่มีอายุมากขึ้นกับสาระต่างๆ The Manhattan Project (2008)
We figured that with the right marketing strategy, we could pull from the entire student body without having an assembly, thus creating the diverse Glee Club this school has been craving. เราน่าจะดึงความสนใจได้ โดยไม่ต้องพึ่งงานประชุม นี่จะสร้างชมรมร้องเพลง แบบที่โรงเรียนนี้ปรารถนา Showmance (2009)
Well, look at this group having some kind of meeting and being so diverse. ผู้คนมากหน้าหลายตา ซึ่งก็... โว้ว! Football, Feminism and You (2009)
- Wow, don't we have a diverse little family. ว้าว ครอบครัวเรามีความหลากหลายดีนะ Comparative Religion (2009)
The Phoenix is the most diverse. The Fly Club... ฟีนิกซ์แตกต่างมากสุด The Fly club... The Social Network (2010)
Really, your life is like a variety. Very diverse. ชีวิตนายนี่มันช่างผันผวนอยู่ตลอดซะจริงๆ The Birth of the Rich (2010)
It can hold personalities as diverse as Martin Luther King and Genghis Khan. สามารถถือบุคลิกที่หลากหลาย มาร์ตินลูเธอร์คิงและเจงกีสข่าน Is There Life After Death? (2011)
A diverse menu can only make my product stand out in an oversaturated market. เมนูหลากหลายจะทำให้โดเด่น ในตลาดที่อิ่มตัวแล้วแบบนี้ Mea Makamae (2011)
So are we saying he's sexually diverse, attracted to children and adults? นี่จะบอกว่าเขาชอบผู้หญิง หลายประเภทเหรอ สนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่หรือไง Hope (2011)
I've chosen you, Greendale's brightest, most coincidentally diverse, hispanics not withstanding, study group to star in our commercial. ฉันเลือกพวกเธอ ซึ่งเป็นกลุ่มติวของกรีนเดล ที่ฉลาดที่สุดและ มีความหลากหลายโดยบังเอิญที่สุด ซึ่งเหมาะจะเป็นดาราในโฆษณาของเรา Documentary Filmmaking: Redux (2011)
I suppose if the city's gonna have organized criminals, they should at least be diverse. ผมคิดว่าถ้าเมืองนี้จะมี การจัดระบบพวกอาชญากร อย่างน้อยพวกเขาน่าจะมี ความหลากหลายซักหน่อย Triggerman (2012)
You see, on the surface we seem like just a group of people from diverse backgrounds who have become unlikely friends. โดยภายนอก เราเหมือนเป็นแค่กลุ่มคน ที่มีภูมิหลังต่างกันมาเป็นเพื่อนกัน Heroic Origins (2013)
Their rules for governments formed the very basis of how we planned to unify 13 diverse states in a single federation. กฎของพวกเขาสำหรับรัฐบาลได้วางรากฐาน ถึงวิธีที่เราได้วางแผนที่จะรวม 13 รัฐเข้าด้วยกัน เป็นสหพันธ์ For the Triumph of Evil (2013)
Orchids were among the first flowering species to appear on earth, and they're the most diverse. กล้วยไม้เป็นหนึ่งในกลุ่ม สายพันธุ์ดอกแรก ที่จะปรากฏบนโลกและพวกเขา กำลังมีความหลากหลายมากที่สุด Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
These are amazing works of art... and incredibly diverse, as you already know. เหล่านี้คือ งานศิปะ อันเหลือเชื่อ... มีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ ที่คุณรู้อยู่แล้วว่า The Longest Ride (2015)
At Sword and Cross we combine college preparatory education cutting edge clinical services and diverse enrichment programs that focus on personal growth. ที่ซอร์ดแอนด์ครอสเราผสมผสาน การศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา บริการด้านบำบัดนำสมัย เเละโครงการอันหลากหลายที่มุ่งเน้น Fallen (2016)
My queen's diversions have caused much gossip. Die diversen Vergnügungen meiner Königin bleiben nicht geheim. Esther and the King (1960)
With your 36 ways of arriving home drink Claire waren lhre diversen betrunkenen Identitäten zu viel. A Monkey in Winter (1962)
The shares of anyone have already been transferred to your accounts. Last Instructions: Die Anteile jedes Einzelnen sind bereits auf die diversen Konten eingezahlt worden. Das Verrätertor (1964)
Another 120 for various safety measures. Weitere $120 für diverse Sicherheitsmaßnahmen. King Rat (1965)
I deliberately chose footage taken shortly before a number of recent terrorist attacks. Ich wählte absichtlich Filme aus, die unmittelbar vor diversen Anschlägen aufgenommen wurden. The Battle of Algiers (1966)
Here we have dined together, had a little coffee, and now some schnapps, and, uh, you've not come up with one single little plot, one scheme. Wir haben schön gegessen, Mokka getrunken, diverse Schnäpse gekippt. - Und von Ihnen kam kein Komplott. - Ihr Eindruck von mir trügt. Hogan Gives a Birthday Party (1966)
Death and danger are my various breads and and my various butters, okay? Tod ist mein... Tod und Gefahr sind meine diversen Brote. Selbstverständlich gebuttert. What's Up, Tiger Lily? (1966)
You don't create, you don't build! You're savages! And you'll always be savages! Ihr habt nur das zerstören können, was die diversen George Bellow Fergusons auf der Welt erschaffen haben, indem sie jahrhundertelang gearbeitet haben. Requiescant (1967)
Sonata for executioner and various young women. Sonate für den Hinrichter und diverse junge Frauen. Barbarella (1968)
There were different kinds of conversations on the tapes. Wir haben diverse Gespräche aufgezeichnet. Madigan (1968)
Now, under "business deductions"... you have listed a $22, 000 trailer... with various mechanical and electronic devices... perfumed record albums... and pages and pages... Unter "geschäftliche Abzüge" führen Sie einen $22.000-Wohnwagen an, der diverse mechanische und elektronische Geräte enthält, parfümierte Langspielplatten und seitenlange... Speedway (1968)
They were painted by a missionary. He copied the microscopic slides of various types of bacteria and protozoa. Ein Missionar hat sie gemalt, indem er sehr getreu unter dem Mikroskop die Vergrößerung diverser Bakterien und Protozoen reproduziert hat. The Laughing Woman (1969)
YOU ARE HEREBY CHARGED THAT YOU DID ON DIVERSE DATES COMMIT HERESY AGAINST THE HOLY CHURCH. "Die Angeklagten werden verdächtigt... zu diversen Zeiten Ketzerei gegen... die Heilige Kirche begangen zu haben." The Spanish Inquisition (1970)
My wife has already told the police everything she knows. Meine Frau hat bereits diverse Male der Polizei alles gesagt, was sie weiß. The Bird with the Crystal Plumage (1970)
If your watch isn't right, we could end up many yards off. Hey, wenn deine Uhr nicht richtig geht, verschiebt sich das Ganze um diverse Meter. Roy Colt & Winchester Jack (1970)
Various beasts... prizes. Diverse Tiere... Preise. Lulu the Tool (1971)
- You killed several people. - Sie haben diverse Leute getötet. Il venditore di morte (1971)
I've several complexes. Ich habe diverse Komplexe. The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)
You've used me hundreds of times for Psychological consultations on the nature of certain murders. Ihr habt mich doch schon so oft wegen psychologischer Beratung... bei diversen Mordfällen aufgesucht. Delirio caldo (1972)
I took a couple of rounds in different cabs. Ich fuhr mit diversen Taxen dreimal um den Block. The Set-Up (1973)
It appears to be an amalgam of devices designed to defend and protect the city and this building in particular. Das sind diverse Geräte, die zum Schutz der Stadt und insbesondere dieses Gebäudes geschaffen wurden. The Infinite Vulcan (1973)
I mean he does have the right number of eyes, hands, feet, other assorted essentials? Ich meine, er hat die richtige Anzahl von Augen, Händen, Füßen und diversen anderen Merkmalen? Dead of Night (1974)
Ordinary ants of different species were doing things ants don't do. Gewöhnliche Ameisen diverser Spezies taten Dinge, die sie sonst nicht tun. Phase IV (1974)
It's a three-ring circus starring the district attorney, the Lower Court and the Supreme Court. Die Stars in der Manege sind der Staatsanwalt und die diversen Gerichte. Lenny (1974)
"The fugitives are Elmo 'Tommy Gun' Mobley..." "Zu den Flüchtlingen: Elmo "Tommy Gun" Mobley, 35 Jahre, diverse Banküberfälle, und... Thieves Like Us (1974)
- "... 35, bank robbery. "And T-Dub 'Three-toed' Masefield, "44, bank robbery. T.W. Masefield, "der Dreizehige", 44 Jahre, diverse Banküberfälle, sowie Bowie A. Bowers, 23 Jahre, Mord." Thieves Like Us (1974)
I also wish to remind you the vicinity is renowned for its venomous snakes and poisonous ants of various species. Ich möchte euch auch daran erinnern dass die Gegend für diverse giftige Schlangen- und Ameisenarten bekannt ist. Picnic at Hanging Rock (1975)
Four batteries, a strong alarm-clock, two reels of wire and various tools. (Möding) Vier Batterien, ein Wecker mit starkem Räderwerk, zwei Rollen Draht und diverse Werkzeuge. The Lost Honor of Katharina Blum (1975)
- Isn't it? He claims that in animals and insects, this variety manifests in a series of different species. Robert behauptet, bei Insekten und Tieren manifestiert sich die Vielfalt in den diversen Arten. Mr. Klein (1976)
Photographic monitoring of all exits and entrances... timing of periods of absence, trick messages... various shadowing activities and unplanned homecoming... in the middle of the night, to surprise the diabolic couple. fotografische Kontrolle aller Ein- und Ausgänge, Stoppen der Abwesenheiten, Telefonfallen, diverse Beschattungen und außerplanmäßige Rückkehr mitten in der Nacht, um das Teufelspaar zu überraschen. Pardon Mon Affaire, Too! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diverseThe vigorous man is engaged in diverse activities.
diverseWe find diverse ethnic and economic interests here.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ต่าง(v) differ, See also: be different, be dissimilar, be diverse, vary, Syn. แตกต่าง, Example: ลักษณะเด่นประการหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยต่างจากเด็กฝรั่งคือความกล้าในการตัดสินใจ, Thai Definition: ผิดแผก, ไม่เหมือนเดิม
ต่างกัน(v) differ, See also: be different, be dissimilar, be diverse, vary, Syn. แตกต่าง, Example: นิสัยของคนแต่ละคนย่อมต่างกัน, Thai Definition: ผิดแผกกันไป, ไม่เหมือนกัน
ต่างกัน(v) differ, See also: be different, be dissimilar, be diverse, vary, Syn. แตกต่าง, Example: นิสัยของคนแต่ละคนย่อมต่างกัน, Thai Definition: ผิดแผกกันไป, ไม่เหมือนกัน
หลายหลาก(adj) various, See also: diverse, varied, Syn. หลากหลาย, ต่างๆ นาๆ, Example: เรื่องของสีก็มีหลายหลากที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือสีขาว
ต่างๆนาๆ(adv) various, See also: different, varied, diverse, Syn. หลากหลาย, Example: งานนี้มีอาหารต่างๆนาๆ ให้เลือกกินเลือกซื้อตามใจชอบ, Thai Definition: อย่างหลายหลากชนิดซึ่งแตกต่างกัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
หลากหลาย[lāklāi] (adj) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse  FR: divers
ป่าเบญจพรรณ[pā benjaphan] (n, exp) EN: mixed deciduous forest  FR: forêt mixte [ f ] ; forêt d'essences diverses [ f ]
สิ่งต่าง ๆ[sing tāng-tāng] (n, exp) FR: choses diverses [ fpl ] ; objets divers [ mpl ]
ต่าง[tāng] (x) EN: other ; different ; diverse ; various ; several ; unlike ; dissimilar ; external ; foreign  FR: autre ; différent ; distinct
ต่าง ๆ[tāng-tāng] (x) EN: various ; different ; diverse ; many ; sundry ; mixed ; varied ; several ; more  FR: divers ; varié ; multiple ; nombreux ; différents ; autres
ทำงานหลายอย่าง[thamngān lāi yāng] (v, exp) EN: do various jobs ; do different jobs  FR: exercer différents métiers ; exercer des petits boulots ; être occupé à des tâches diverses

CMU Pronouncing Dictionary
diverse
diverse
biodiverse

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
多种[duō zhǒng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ,   /  ] many kinds of; multiple; diverse; multi- #2,099 [Add to Longdo]
繁杂[fán zá, ㄈㄢˊ ㄗㄚˊ,   /  ] many; diverse #21,606 [Add to Longdo]
兼收并蓄[jiān shōu bìng xù, ㄐㄧㄢ ㄕㄡ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄩˋ,     /    ] incorporating diverse things; eclectic; all-embrasing #63,015 [Add to Longdo]
各色各样[gě sè gě yàng, ㄍㄜˇ ㄙㄜˋ ㄍㄜˇ ㄧㄤˋ,     /    ] diverse #68,773 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Verschiedenheit { f }diverseness [Add to Longdo]
divers { adj }various; miscellaneous; diverse [Add to Longdo]
mannigfaltig; abwechslungsreich { adj }diverse [Add to Longdo]
verschieden; ungleich { adj }diverse [Add to Longdo]
verschieden { adv }diversely [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
多様[たよう, tayou] (adj-na, adj-no) diverse; varied; (P) #3,753 [Add to Longdo]
多彩[たさい, tasai] (adj-na, n, adj-no) variegated; varicoloured; multi-colored; diverse; (P) #12,083 [Add to Longdo]
てんでんばらばら;てんでばらばら[tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
マグネットスクール[magunettosuku-ru] (n) magnet school (public school offering special instruction in order to attract a more diverse student body) [Add to Longdo]
顔が広い[かおがひろい, kaogahiroi] (exp) (See 顔の広い) well connected; well known; having a large, diverse circle of acquaintances [Add to Longdo]
議論百出[ぎろんひゃくしゅつ, gironhyakushutsu] (n) diverse arguments arising in great numbers [Add to Longdo]
区々(P);区区[まちまち, machimachi] (adj-na, adj-no) several; various; divergent; conflicting; different; diverse; (P) [Add to Longdo]
種類豊富[しゅるいほうふ, shuruihoufu] (n, adj-na) rich in variety; diverse; wide-ranging; multifarious; (P) [Add to Longdo]
多岐多様[たきたよう, takitayou] (n, adj-na) wide-ranging and diverse; multifarious [Add to Longdo]
多種多面[たしゅためん, tashutamen] (n, adj-na) wide-ranging and diverse; multifarious [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0419 seconds, cache age: 6.724 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม