completely แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


65 ผลลัพธ์ สำหรับ completely
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -completely-, *completely*, complete

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
completely(adv) อย่างทั้งหมด, Syn. entirely, totally, wholly
completely(adv) อย่างเสร็จสมบูรณ์

Nontri Dictionary
completely(adv) อย่างสมบูรณ์, อย่างพร้อมมูล, อย่างครบถ้วน

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apartการทดสอบด้วยวิธีอัตโนมัติเพื่อแยกแยะว่าการป้อนข้อมูลกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักร, Example: กลไกที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้ป้องกันการนำเข้าข้อมูลขยะจำนวนมาก โดยผู้ซึ่งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทำการป้อนข้อมูลเสมือนเป็นมนุษย์ วิธีการที่มักใช้ในการทดสอบคือการให้ผู้ป้อนข้อมูลดูภาพหรือฟังเสียงอ่าน และป้อนคำตอบที่เห็นหรือได้ยิน เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ CAPTCHA มักนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อคิดเห็นต่างๆ ในเว็บบอร์ด หรือในบลอก (blog) หรือการสมัครขอใช้บริการออนไลน์ต่างๆ [Assistive Technology]
Completely Stirred Tank Reactor, CSTRถังปฏิกรณ์กวนสมบูรณ์, ซีเอสทีอาร์, Example: ถังปฏิกรณ์หรือถังปฏิกิริยาที่มีการกวนรุนแรง ทำให้มีการผสมอย่างสมบูรณ์ ความเข้มข้น ณ จุดใด ๆ ในถังมีค่าเท่ากันเสมอ [สิ่งแวดล้อม]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
completely(adv) ในทางที่เป็นไปได้, อย่างสมบรูณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In five years the Corleone family is going to be completely legitimate. In five years the Corleone family is going to be completely legitimate. The Godfather (1972)
We must be completely free in our choice เราคือ completely free ในตัวเลือกของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Those who are chosen must present themsleves completely naked ผู้ซึ่งเหล่านั้นเลือกต้อง present themsleves เปลือยอย่างสมบูรณ์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
These people had been completely isolated from civilization. คนเหล่านี้แยกตัว จากอารยธรรมโดยสิ้นเชิง Airplane! (1980)
- We're completely cut off. เลียนแบบได้แนบเนียนสุด ๆ ละ ... The Thing (1982)
I am completely operational and all my circuits are functioning perfectly. ฉันในการดำเนินงานอย่าง สมบูรณ์และ วงจรทั้งหมดของฉันมีการ ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ ดีแล้ว. 2010: The Year We Make Contact (1984)
My voice recognition circuits are not completely restored although, as you can see, they are improving. วงจรการรับรู้เสียงของฉันไม่ได้ การบูรณะอย่างสมบูรณ์แม้ว่า ที่คุณสามารถดูพวกเขามีการ ปรับปรุง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Maybe it's something completely different. บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ แตกต่างอย่างสิ้นเชิง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Oh, this place is completely surrounded. โอ้สถานที่แห่งนี้ล้อมรอบอย่างสมบูรณ์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Soon there'll be no-one left who remembers Oz, and I will be completely human. ไม่นานเธอก็จะ หมดโอกาสแล้ว ไม่มีใครจำออสได้ และข้าก็จะได้ เป็นมนุษย์เสียที Return to Oz (1985)
Oh, Dorothy. My thinking must have completely run down. ดอโรธี ความคิดของผมคงเสีย Return to Oz (1985)
He had no clue what he was doing. He was completely lost. เขาไม่รู้เรื่องเลย Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
completelyAfter running up so many flights of steps, she was completely out of breath.
completelyAfter running up the hill, I was completely out of breath.
completelyA long hair was completely wet.
completelyAnd in the Indian Ocean, some islands of the Maldives will disappear completely beneath the water.
completelyAre you completely through with your homework?
completelyAsked to do her a favor, he completely ignored it.
completelyAt the meeting he monopolized the discussion and completely disrupted the proceeding.
completelyBeth was very impressed and content with his completely new clothes.
completelyBill is completely unlike his brother.
completelyBritish soccer fans sometimes get completely out of hand.
completelyBy the time we reached home, the sun had completely set.
completelyCompletely surrounded by our troops, the enemy finally gave in to us.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เนื้อๆ(adv) completely, See also: fully, Syn. ล้วนๆ, เฉพาะ, Example: การนำก๊าซจากพม่ามาเป็นเชื้อเพลิงงานนี้ทำให้ทางรัฐบาลได้รับกำไรเนื้อๆ, Notes: (สแลง)
สมบูรณ์(adv) perfectly, See also: completely, Syn. บริบูรณ์
อย่างครบถ้วน(adv) completely, See also: entirely, Syn. อย่างสมบูรณ์, Example: สตรีมีครรภ์ควรได้รับสารอาหารที่สำคัญอย่างครบถ้วน
มิดชิด(adv) completely, See also: thoroughly, entirely, Example: ความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมิดชิด, Thai Definition: มองไม่เห็น
ครบบริบูรณ์(adv) completely, See also: fully, wholly, entirely, Syn. ครบถ้วน, ครบถ้วนบริบูรณ์, Ant. ขาดเหลือ, Example: หลังจากมนุษย์ได้รับความปลอดภัยและความรักครบบริบูรณ์แล้ว ก็จะแสวงหาความต้องการขั้นสูงต่อไป, Thai Definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
พิสดาร(adv) completely, Syn. ละเอียด, Example: คำกราบบังคมทูลที่ถวายพระเจ้าอยู่หัวนั้นจะได้รับการบันทึกโดยพิสดาร, Thai Definition: ละเอียดลออ (ใช้แก่เนื้อความ)
เกลี้ยง(adv) completely, See also: cleanly, entirely, wholly, totally, Syn. หมดเกลี้ยง, หมด, เรียบ, Example: บัตรภาพยนต์ขายเกลี้ยงชั่วระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง, Thai Definition: หมดไม่มีเหลือ, ไม่มีอะไรติดอยู่
ขาดปาก(adv) completely, Syn. ขาดคำ, Example: แม่พูดยังไม่ทันขาดปากนิดก็ตกลงมาจากบันไดเสียแล้ว, Thai Definition: สุดคำพูด, จบคำพูด
พร้อมพรัก(adv) completely, See also: fully, all, Syn. พร้อมเพรียง, พรักพร้อม, Example: หากเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพร้อมพรักแล้วก็จะเกิดความเข้าใจกันอย่างแท้จริง
พร้อมพรั่ง(adv) completely, See also: all present, all ready, Syn. พรั่งพร้อม, Example: ในงานวันนี้มีดารานักร้อง นักแสดงมากันอย่างพร้อมพรั่ง, Thai Definition: รวมอยู่มากหลาย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อย่างสมบูรณ์[yāng sombūn] (adv) EN: completely

CMU Pronouncing Dictionary
completely

Oxford Advanced Learners Dictionary
completely

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
总体[zǒng tǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄧˇ,   /  ] completely; totally; total; entire; overall #2,140 [Add to Longdo]
全然[quán rán, ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ,  ] completely #15,591 [Add to Longdo]
截然[jié rán, ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ,  ] completely; sharply (differing) #26,492 [Add to Longdo]
全副[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ,  ] completely #46,633 [Add to Longdo]
十成[shí chéng, ㄕˊ ㄔㄥˊ,  ] completely #52,765 [Add to Longdo]
水火不容[shuǐ huǒ bù róng, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ,    ] completely incompatible; lit. incompatible as fire and water #62,471 [Add to Longdo]
痛改前非[tòng gǎi qián fēi, ㄊㄨㄥˋ ㄍㄞˇ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄟ,    ] completely correcting one's former misdeeds (成语 saw); to repent past mistakes and turn over a new leaf; a reformed character #64,263 [Add to Longdo]
赤身露体[chì shēn lù tǐ, ㄔˋ ㄕㄣ ㄌㄨˋ ㄊㄧˇ,     /    ] completely naked #115,112 [Add to Longdo]
全复[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ,   /  ] completely; totally recovered; healed #212,852 [Add to Longdo]
径庭[jìng tíng, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄧㄥˊ,   /  ] completely different #273,112 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
voller Ungereimtheitencompletely incongruous [Add to Longdo]
durch nichts zu begründencompletely unfounded; completely unjustified [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) #1,462 [Add to Longdo]
切れ[ぎれ, gire] (n-suf) (See 時間切れ) completely using up ...; running out of ...; exhausting ... #2,041 [Add to Longdo]
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s, vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf, v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P) #4,009 [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]
[てん, ten] (adv, adv-to) (1) (uk) (on-mim) turning around (once); (2) suddenly; abruptly; (3) completely (wrapped in something); quickly (unwrapping something); (4) beautiful, round (eyes); (n) (5) (abbr) (See くるり棒) flail (for threshing grain) #6,497 [Add to Longdo]
ちゃう;じゃう[chau ; jau] (aux-v, v5u) (contraction of ..て or で plus しまう) to do something completely #8,949 [Add to Longdo]
熟(P);熟熟;熟々[つくづく(P);つくつく, tsukuduku (P); tsukutsuku] (adj-na, adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P) #9,955 [Add to Longdo]
去る(P);避る[さる, saru] (v5r, vi) (1) to leave; to go away; (2) to pass; to elapse; (3) to be distant; (v5r, vt) (4) to send away; to drive off; to divorce; (suf, v5r) (5) (after a -masu stem, esp. of a suru verb) ... completely; (adj-pn) (6) (去る only) (ant #11,001 [Add to Longdo]
全然[ぜんぜん, zenzen] (adv) (1) not at all (with neg. verb); (2) wholly; entirely; completely; (P) #11,839 [Add to Longdo]
埋める(P);填める[うずめる, uzumeru] (v1, vt) (1) to cover; to bury (e.g. one's face in hands); to submerge; (2) to fill (completely); to stuff; to pack; to cram; to fill up; (P) #18,509 [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0264 seconds, cache age: 0.748 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม