D แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


264 ผลลัพธ์ สำหรับ d
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -d-, *d*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved NL - NL
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dankgebet { n } | Dankgebete { pl }(phrase) WE GATHER TOGETHER

Longdo Unapproved EN - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Darf ich erfahren, wie Ihr Name istขอให้ฉันจงโชคดีในวันเกิดเถอะ
day[เดย์] วัน
depoliticizeless politic

Longdo Unapproved TH - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dawg[ด๊อก] (pron, slang) เพื่อน
day to dayวันต่อวัน
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย
defragment[ดีแฟรกเมนท์] (vi, jargon) รวมเข้าด้วยกัน (คอมพิวเตอร์) เช่น รวมฮาร์ดดิสก์ที่แยกกันอยู่มาไว้ด้วยกัน

Longdo Unapproved NL - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
de EHBO-kist(n) ยาประจำบ้าน

Longdo Unapproved ES - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
décalage[(เด-คะ-ลาจ)] (n) ระยะทิ้งช่วง, See also: R. EVS, ear-voice-span

Longdo Approved EN-TH
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
damper(n) สิ่งที่ทำให้งานกร่อย เช่น Rain puts damper on Labor Day party.
dangerous(adj) อันตราย
data analytics(n) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
data science(n) วิทยาการข้อมูล, สหวิทยาการซึ่งประกอบด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, See also: Department of Disaster Prevention and Mitigation, Syn. ปภ.
DEA(n) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ปปส., Syn. Drug Enforcement Administration
deadlockการติดตาย
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
D(n) พยัญชนะตัวภาษาอังกฤษที่ 4, See also: เลข 500 ตัวเลขโรมัน
d(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 4, See also: เลข 500 ตัวเลขโรมัน
DA(abbr) บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)
DA(abbr) อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)
de(prf) ลง, See also: จาก
di(prf) คู่, See also: สอง, ทวิ, Syn. bi-, bis-
do(vt) จัดการ, See also: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม, Syn. manage, deal with, behave, act
do(vi) เดินทาง, See also: วิ่ง, Syn. travel
do(vi) พอเพียง, See also: เหมาะสมกัน
do(vt) มีพอเพียง, See also: เหมาะสม, Syn. be suitable for

Hope Dictionary
d&cabbr. dilation and curettage
d&eabbr. dilation and evacuation
d.j.abbr. Doctor of Law, District Judge, disk (c) jockey
d/cabbr. discharge, discontinue
d1, d2abbr. dorsal vertebra 1, 2
da1. abbr. dopamine 2. (ดีเอ) ย่อมาจาก desk accessory (แปลว่า เครื่องใช้อำนวยความสะดวก) มีอยู่ในเครื่องแมคอินทอช หมายถึง โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ เช่น เครื่องคิดเลข สมุดโน้ต นาฬิกา โปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียกมาใช้ได้ แม้ในขณะที่ทำโปรแกรมอื่นอยู่ ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์ ก็มีกลุ่มโปรแกรมที่ชื่อ Accessories ซึ่งมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ในลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น มีเครื่องคิดเลข นาฬิกา สมุดโน้ต ปฎิทิน มีโปรแกรมที่จำเป็น เช่น ประมวลผลคำ (word processing) และ โปรแกรมวาดภาพ ฯลฯ
dab(แดบ) vt.ป้าย, แต้ม, ตบเบา ๆ n. รอยป้าย, รอยแต้ม, จำนวนเล็กน้อย, ผู้ชำนาญ, See also: dabber n. ที่ดุน, สิ่งที่ใช้แตะเบา ๆ
dabble { dabbledvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ , ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ, ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabbles }vt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ , ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ, ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabblingvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ , ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ, ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble

Nontri Dictionary
dab(n) รอยแต้ม, รอยป้าย, การตบเบาๆ
dab(vt) ตบเบาๆ, แตะเบาๆ, ป้าย, แต้ม, ซับ
dabble(vt) ทำให้เปื้อนไปทั่ว, ทำให้เปียกไปทั่ว, ทำให้เป็นรอยแต้ม
dachshund(n) สุนัขพันธุ์ดัชชุน
dacoit(n) ผู้ร้ายปล้นทรัพย์, ขโมย, โจร
dad(n) พ่อ, บิดา
daddy(n) พ่อ, บิดา
daffodil(n) ดอกแดฟโฟดิล
daft(adj) โง่เง่า, โง่เขลา, เซ่อ, บ้า, ปัญญาอ่อน
dagger(n) ดาบสั้น, กริช

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
D layerชั้นบรรยากาศดี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
d´bridementการตัดแต่งแผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
décadenceยุคเสื่อม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
démarche (Fr.)การวิ่งเต้น, การติดต่อดำเนินการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dénouement; falling action; resolutionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
département (Fr.)จังหวัด (ฝรั่งเศส) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
détente (Fr.); detenteการผ่อนคลายความตึงเครียด (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
d.a.f. basisมูลฐานดีเอเอฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
D.C. welding generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมกระแสตรง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
d.m.m.f. basisมูลฐานดีเอ็มเอ็มเอฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
D-8กลุ่มความร่วมมือของประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นมุสลิมและเป็นสมาชิก OIC " ซึ่งมีประชากรมากที่สุด ประกอบด้วยสมาชิก 8 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ปากีสถาน อินโดนีเซีย มาเลเซีย อียิปต์ อิหร่าน ตุรกี และไนจีเรีย จัดการประชุมสุดยอดครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2540 ที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี " [การทูต]
Dachshundsดัชชุน [TU Subject Heading]
Dacoitsโจรพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Daconilเด็กโคนิล [การแพทย์]
Dacronการใช้หลอดเลือดเทียม, เดครอน [การแพทย์]
Dacryocystitisถุงน้ำตาอักเสบ [TU Subject Heading]
Dacryocystitisการอักเสบของถุงน้ำตา, ถุงน้ำตาอักเสบ [การแพทย์]
Dacryocystorhinostomyศัลยกรรมเปิดทางเชื่อมระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูก [TU Subject Heading]
Dacryocystorhinostomyทำทางเดินน้ำตาใหม่, ทำทางติดต่อระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูก, การผ่าตัดท่อน้ำตา [การแพทย์]
Dacryostenosisการตีบของท่อน้ำตา [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
D-Arvit(n) ตายละวา
dace(n) ชื่อปลาน้ำจืดจำพวก Leuciscus
Dacoupage(adj, adv, name) การตัดปะ
dacryops(n) อาการมีน้ำตามากเกินไป
daddy longlegsแมงมุมขายาวในตระกูล Pholcidae
daffodil(n) ดอกดารารัตน์
dahabiehเรือใบชนิดหนึ่งของชาวอียิปต์
dahinvegetieren; rumhängen(slang) นั่ง นอน แช่ เหมือนผัก, See also: lying
dalmaticเสื้อคลุมแขนยาวที่สวมใส่ในพิธีศีลมหาสนิทและพิธีมิสซา
damit(adv) ครั้นแล้ว, ดังนั้น, หลังจากนั้น, และแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She'd... เธอ... So (2010)
I'd... ฉัน.. Falling Ash (2011)
I'd like that. ผมชอบน่ะ Red Dawn (2012)
I'd own it. ให้ฉันทำ... Schindler's List (1993)
I'd pay them back in product-- pots and pans. แล้วใช้หนี้ด้วยเครื่องครัว Schindler's List (1993)
They'd put up all the money, I'd do all the work. What, if you don't mind my asking, would you do ? เขาลงทุน ผมลงแรง แล้วคุณล่ะ Schindler's List (1993)
I'd make sure it's known the company's in business. ประชาสัมพันธ์... Schindler's List (1993)
I'd see that it had a certain panache. ประสานงาน Schindler's List (1993)
Jeez, where'd ya dig this bozo up? พับผ่า ท่านไปขุดไอ้เซ่อนี่มาจากไหน? Aladdin (1992)
I'd blame parents, except he hasn't got 'em! ฉันคงตำหนิ ครอบครัวเขา เว้นแต่ว่า เขาไม่มีครอบครัว Aladdin (1992)
Gotta eat to live, gotta steal to eat, Otherwise we'd get along! ก็ต้องกินเพื่ออยู่ ก็ต้องขโมยเพื่อกิน เราอาจจะเข้ากันได้ ไม่! Aladdin (1992)
If only they'd look closer เพียงถ้าพวกเขามองใกล้กว่านี้ Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
d10000 dollars was paid to him.
d1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
d2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
d2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
d3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
d3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
d5 dollars and 65 cents an hour.
d5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
d5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
d60, 000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
dA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
dA baby deer can stand as soon as it is born.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ร่างสัญญา(n) draft contract, Example: นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ร่างสัญญาของโครงการนี้จะใช้เวลาภายในหนึ่งเดือนจะเสร็จเรียบร้อย, Count Unit: ฉบับ
ความหลากหลาย(n) variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai Definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
ความเหลื่อมล้ำ(n) difference, See also: not equality, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Example: ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้อยู่มาก, Thai Definition: ความไม่เท่าเทียมกัน
ภาษีมรดก(n) death tax, See also: death duty, Thai Definition: ภาษีส่วนบุคคลที่เก็บจากทรัพย์ หรือเป็นการเก็บจากบุคคลที่ได้รับมรดกหรือทายาท โดยคิดคำนวณจากกองทรัพย์มรดกทั้งหมด หรือส่วนแบ่งทั้งหมดของกองมรดกที่ตกทอดจากผู้ตายไปยังผู้รับมรดก หรือทายาท, Notes: (กฎหมาย)
ภินท์(v) destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินทนาการ(n) act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ภีม(adj) dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำสบประมาท(n) contempt, See also: disdain, scorn, Syn. คำปรามาส, คำดูถูก, Example: การสะสางคดีนี้ของตำรวจทำให้สามารถลบคำสบประมาทว่าไร้น้ำยาได้
จัดจำหน่าย(v) distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
ซึมลึก(v) embed one's fame, See also: deeply penetrate, Example: พรรคต้องการให้ชื่อเสียงของพรรคซึมลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงเทให้กับผู้สมัครของพรรค, Thai Definition: เข้าไปถึงส่วนภายในของสรรพสิ่ง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อ่า[ā] (v) EN: decorate
อ้า[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อาบิดจัน[Ābitjan] (n, prop) EN: Abidjan  FR: Abidjan
อาชา[āchā] (n) EN: horse ; pedigree horse  FR: cheval [ m ]
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: easily trained
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
d
w
d.
da
da
dc
de
de
de
di

Oxford Advanced Learners Dictionary
D
W
d
w
de
Du
DG
DJ
DM
Di

WordNet (3.0)
D(n) the 4th letter of the Roman alphabet
dab(n) a small quantity of something moist or liquid, Syn. splatter, splash
dab(v) apply (usually a liquid) to a surface, Syn. swab, swob
dab(v) hit lightly, Syn. pat
Daba(n) a Chadic language spoken south of Lake Chad, Syn. Musgoi, Kola
dabble(v) dip a foot or hand briefly into a liquid
dabble(v) play in or as if in water, as of small children, Syn. paddle, splash around
dabble(v) work with in an amateurish manner, Syn. smatter, play around
dabble(v) bob forward and under so as to feed off the bottom of a body of water
dabbler(n) an amateur who engages in an activity without serious intentions and who pretends to have knowledge, Syn. sciolist, dilettante

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
D

sn>1. The fourth letter of the English alphabet, and a vocal consonant. The English letter is from Latin, which is from Greek, which took it from Phœnician, the probable ultimate origin being Egyptian. It is related most nearly to t and th; as, Eng. deep, G. tief; Eng. daughter, G. tochter, Gr. qyga`thr, Skr. duhitr. See Guide to Pronunciation, √178, 179, 229. [ 1913 Webster ]

2. (Mus.) The nominal of the second tone in the model major scale (that in C), or of the fourth tone in the relative minor scale of C (that in A minor), or of the key tone in the relative minor of F. [ 1913 Webster ]

3. As a numeral D stands for 500. in this use it is not the initial of any word, or even strictly a letter, but one half of the sign &unr_; (or &unr_; ) the original Tuscan numeral for 1000. [ 1913 Webster ]

Dab

n. [ Perh. corrupted fr. adept. ] A skillful hand; a dabster; an expert. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

One excels at a plan or the titlepage, another works away at the body of the book, and the third is a dab at an index. Goldsmith. [ 1913 Webster ]

Dab

n. [ Perh. so named from its quickness in diving beneath the sand. Cf. Dabchick. ] (Zool.) A name given to several species of flounders, esp. to the European species, Pleuronectes limanda. The American rough dab is Hippoglossoides platessoides. [ 1913 Webster ]

Variants: Dab
Dab

v. i. [ imp. & p. p. Dabbed p. pr. & vb. n. Dabbing. ] [ OE. dabben to strice; akin to OD. dabben to pinch, knead, fumble, dabble, and perh. to G. tappen to grope. ] 1. To strike or touch gently, as with a soft or moist substance; to tap; hence, to besmear with a dabber. [ 1913 Webster ]

A sore should . . . be wiped . . . only by dabbing it over with fine lint. S. Sharp. [ 1913 Webster ]

2. To strike by a thrust; to hit with a sudden blow or thrust. “To dab him in the neck.” Sir T. More. [ 1913 Webster ]

Dab

n. 1. A gentle blow with the hand or some soft substance; a sudden blow or hit; a peck. [ 1913 Webster ]

A scratch of her claw, a dab of her beak. Hawthorne. [ 1913 Webster ]

2. A small mass of anything soft or moist. [ 1913 Webster ]

Dabb

n. (Zool.) A large, spine-tailed lizard (Uromastix spinipes), found in Egypt, Arabia, and Palestine; -- called also dhobb, and dhubb. [ 1913 Webster ]

Dabber

n. That with which one dabs; hence, a pad or other device used by printers, engravers, etc., as for dabbing type or engraved plates with ink. [ 1913 Webster ]

Dabble

v. t. [ imp. & p. p. Dabbled p. pr. & vb. n. Dabbling ] [ Freq. of dab: cf. OD. dabbelen. ] To wet by little dips or strokes; to spatter; to sprinkle; to moisten; to wet. “Bright hair dabbled in blood.” Shak. [ 1913 Webster ]

Dabble

v. i. 1. To play in water, as with the hands; to paddle or splash in mud or water. [ 1913 Webster ]

Where the duck dabbles 'mid the rustling sedge. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

2. To work in slight or superficial manner; to do in a small way; to tamper; to meddle. “Dabbling here and there with the text.” Atterbury. [ 1913 Webster ]

During the first year at Dumfries, Burns for the first time began to dabble in politics. J. C. Shairp. [ 1913 Webster ]

Dabbler

n. 1. One who dabbles. [ 1913 Webster ]

2. One who dips slightly into anything; a superficial meddler. “our dabblers in politics.” Swift. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] (prefix indicating ordinal number, e.g. first, number two etc) #1 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive #2 [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] really and truly #2 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] aim; clear #2 [Add to Longdo]
[duì, ㄉㄨㄟˋ, / ] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right #21 [Add to Longdo]
[dōu, ㄉㄡ, ] all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already #23 [Add to Longdo]
[dū, ㄉㄨ, ] capital city; metropolis; surname Du #23 [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] demand; ask; request; coerce #24 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive #25 [Add to Longdo]
[rì, ㄖˋ, ] day; sun; date; day of the month; abbr. for Japan #30 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
騙す[だます, damasu] TH: ออกอุบายหลอกลวง  EN: to trick
騙す[だます, damasu] TH: โกง  EN: to cheat
出る[でる, deru] TH: ปรากฎตัว  EN: to appear
出る[でる, deru] TH: ออกมา  EN: to come forth
出る[でる, deru] TH: ออกไป  EN: to leave
電話[でんわ, denwa] TH: โทรศัพท์  EN: telephone (vs)
出回る[でまわる, demawaru] TH: วางขายอยู่ตามท้องตลาด  EN: to appear on the market
倒れる[だおれる, daoreru] TH: ล้ม  EN: to collapse
倒れる[だおれる, daoreru] TH: ล่มสลาย  EN: to break down
倒れる[だおれる, daoreru] TH: ล้มละลาย  EN: to go bankrupt

Longdo Approved DE-TH
daด้วยเหตุจาก
daที่ตรงนั้น (ใช้บ่งตำแหน่ง) เช่น Da ist sie.
daที่นี่ เช่น Ich bin gleich wieder da., See also: hier
daที่นั่น (ใช้อ้างถึงสถานที่ที่ถูกกล่าวก่อนหน้านั้น) เช่น In der Nähe gibt es ein gutes Restaurant. Da können wir miteinander reden., See also: dort
da(konj) |กริยาอยู่ท้ายประโยค| เพราะว่า เช่น Sie braucht eine kleinere Wohnung, da sie allein ist., See also: A. darum, deswegen, Syn. weil
Da kann man nicht meckern.(phrase) ผลงานดีนี่ (จนไม่สามารถจะบ่นตำหนิอะไรได้)
dabeiไปด้วย อยู่ด้วย
Dach(n) |das, pl. Dächer| หลังคา
dadurchดังนั้น, ด้วยวิธีนั้น
dafürเพื่อสิ่งนั้น

Longdo Unapproved DE-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
da(prep) Black people or Hip-hop use "da" it's come from "THE" like 50cent's song...In da club..means In the club.
Dame { f } | Damen { pl }(n) คุณผู้หญิง
Darmstadt(uniq) ดาร์มชตัดท์
das Entwicklungsland, die Entwicklungsländer(n) ประเทศกำลังพัฒนา
das Teilnahmeformular, -e(n) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ
Defibrillation { f } [ med. ]การช็อคกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
Delicious Flat Chest(n, vi, vt, name) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA), See also: DFC, Syn. dfc
der Bundesminister, -(n) รัฐมนตรี ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้ว่า die Bundesministerin, -nen
der Meteorogin(n) นักอุตุนิยมวิทยาหญิง, See also: Meteoroge, Syn. Meteorologist
der Nachhaltigkeitspreis, -e(n) รางวัลเพื่อความยั่งยืน

DING DE-EN Dictionary
Defekt { m }failure [Add to Longdo]
Dahlie { f } [ bot. ]dahlia [Add to Longdo]
Deckkraft { f }opacity [Add to Longdo]
Diagonale { f }diagonal [Add to Longdo]
die Absolution erteilen [ relig. ]to absolve [Add to Longdo]
die Allgemeinheitthe general public [Add to Longdo]
die Allgemeinheit; das gemeine Volkcommonality; commonalty; commons [Add to Longdo]
die AlpenrepublikenAustria and Switzerland [Add to Longdo]
die Altenancients [Add to Longdo]
die engsten Angehörigenthe immediate family [Add to Longdo]
die Anwesenheit feststellento call the roll [Add to Longdo]
die Anwesenden eingeschlossencounting those present [Add to Longdo]
die Aufklärung { f } [ hist. ]the Enlightenment [Add to Longdo]
die Aufsicht haben (über)to be on duty; be in charge (of) [Add to Longdo]
den Aufstieg schaffento be promoted [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)
d'oùจากที่ไหน เช่น Tu est d'où? = D'où est-ce que tu est? เธอมาจากที่ไหน
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: danois
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก
dans(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ บ่งชัดว่าอยู่ 'ใน' กว่า à) เช่น Nous soomes descendus dans un petit hôtel qui se trouve dans une rue tranquille.
dans l'oeuf(phrase) ตั้งแต่เริ่มต้น
de(prep) จาก (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Sa fiancée est de Valence, elle est du Midi.
De rien!(phrase) ไม่เป็นไร, เป็นเรื่องเล็กน้อย (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), Syn. Je t'en prie!, Il n'y pas de quoi!, Je vous en prie.
de temps en temps(phrase) บางครั้งบางคราว
défense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!

Longdo Unapproved FR-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
decommisssion(vt) take out of commission. ไม่มีการมอบหมาย, ไม่มีการแต่งตั้ง
devenir(vt) กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น, พัฒนาเป็น เช่น devenir célèbre(มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก) devenir actrice(กลายเป็นนักแสดง)
dissolutionยุบสภา
distinguer(vt) (percevoir) distinguer qn dans la foule (différencier) ou (honorer qn par qc)
dobropobro jutro jaz i jubim in pogrea i am

EDICT JP-EN Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action #9 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
その後[そのご, sonogo] danach, spaeter [Add to Longdo]
だ捕[だほ, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
ドイツ[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Deutscher, Deutsche [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0377 seconds, cache age: 2.4 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม