ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reinforcement

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reinforcement-, *reinforcement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reinforcement(n) การสนับสนุน, See also: การเสริม, Syn. coating, pillar, support

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reinforcement(รีอินฟอร์ส'เมินทฺ) n. การเสริมกำลัง, สิ่งที่ใช้เสริมกำลัง, กองกำลังเสริม, กองกำลังสนับสนุน

English-Thai: Nontri Dictionary
reinforcement(n) กองหนุน, การเพิ่มกำลัง, การเสริมกำลัง, การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reinforcementการเพิ่มความแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinforcement; excess weld metalโลหะเชื่อมส่วนเกิน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reinforcement; reinforceการเสริมกำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reinforcementการเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reinforcementเสริมเหล็ก, Example: เหล็กที่ใช้ฝังในเนื้อคอนกรีตเพื่อเสริมกำลัง ขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Reinforcementความสามารถของสารตัวเติมในการเพิ่มประสิทธิภาพสมบัติเชิงกลเช่น มอดุลัส ความทนต่อแรงดึง ของยางให้สูงขึ้น โดยสารตัวเติมที่เติมลงไปนี้ไม่มีส่วนเข้าไปทำปฏิกิริยาในกระบวนการวัลคาไน ซ์ [เทคโนโลยียาง]
Reinforcement (Psychology)การเสริมแรง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Senior Zhao, there are reinforcements at the foot of the mountain!ศิษย์พี่เตีย, พวกมันมีกำลังเสริมอยู่ที่ตีนเขา! Return of the Condor Heroes (1983)
Can we get some reinforcements down here?ขอกำลังเสริม ให้พวกเราข้างล่างนี่ได้มั้ย Resident Evil: Apocalypse (2004)
Captain Joson, do the same on the highway in case the Japs send reinforcements from Cabanatuan City.กัปตันโจสัน ทำแบบเดียวกันที่ถนนหลวง ในกรณีที่พวกยุ่นส่งกองกำลังมาเสริม.. The Great Raid (2005)
Any Japanese reinforcements get through you, they get to us.ถ้าพวกยุ่นมันเสริมกำลังผ่านมาทางคุณได้.. มันก็ผ่านมาหาเราได้เหมือนกัน The Great Raid (2005)
We'll soon have reinforcements from Jaca.เราจะได้กำลังเสริม จากจากา Pan's Labyrinth (2006)
If reinforcements come along this jungle path... They're having some kind of discussion in the kitchen.ถ้ามีกำลังเสริมเข้ามาในแนวป่า... พวกมันกำลังคุยกันอยู่ในครัว Rescue Dawn (2006)
We regret that we are unable to send reinforcements to Iwo at this time." เสียใจที่ไม่สามารถจะส่ง.. กำลังหนุนมาที่ อิโว.. ตอนนี้ได้ Letters from Iwo Jima (2006)
If I don't get reinforcements now, it's all over, sir.ที่ซึ่งสักวันหนึ่งบาดแผลต่างๆจะหายสนิท และหลุดพ้นจากบาป Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
Send reinforcements to you, we will.ส่งกองกำลังเสริมไปให้, เราจะทำ Star Wars: The Clone Wars (2008)
Your reinforcements should be landing in a moment.กองกำลังเสริมของท่าน ควรจะลงจอดได้ภายในไม่ช้านี้ Star Wars: The Clone Wars (2008)
Mistress, I must inform you that Republic reinforcements have arrived.นายหญิง ข้าขอรายงานให้ทราบว่า กองหนุนสาธารณรัฐมาถึงแล้ว Star Wars: The Clone Wars (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reinforcementIf we hang around here any longer there could be reinforcements coming from the second gate to take us in a pincer movement!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองหนุน(n) reserve unit, See also: reinforcements, Syn. ทหารกองหนุน, Example: หลังจากผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเขาก็ถูกปลดเป็นทหารกองหนุน, Count Unit: กอง, Thai Definition: ทหารที่ปลดออกจากประจำการ หรือที่ปลดออกจากกองเกินเมื่ออายุครบกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเสริมแรง[kān soēm raēng] (n, exp) EN: reinforcement  FR: renforcement [ m ]
การเสริมแรงทางบวก[kān soēm raēng thāng būak] (n, exp) EN: positive reinforcement
การเสริมแรงทางลบ[kān soēm raēng thāng lop] (n, exp) EN: negative reinforcement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reinforcement
reinforcements

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reinforcement
reinforcements

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
援兵[yuán bīng, ㄩㄢˊ ㄅㄧㄥ,  ] reinforcement #41,725 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baustahlmatte { f }reinforcement mat; reinforcement steel mesh [Add to Longdo]
Bewehrungsmatte { f }; Armierungsmatte { f }reinforcement steel mesh [Add to Longdo]
Verstärkung { f }; Stärkung { f }; Stützung { f }; Aussteifung { f } | Verstärkungen { pl }reinforcement | reinforcements [Add to Longdo]
Verstärkungstruppe { f } [ mil. ] | Verstärkungstruppen { pl }reinforcement troop | reinforcement troops [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
応援[おうえん, ouen] (n, vs) aid; assistance; help; reinforcement; rooting; barracking; support; cheering; (P) #2,790 [Add to Longdo]
救援[きゅうえん, kyuuen] (n, vs) relief; rescue; reinforcement; (P) #6,923 [Add to Longdo]
補強[ほきょう, hokyou] (n, vs) compensation; reinforcement; (P) #8,936 [Add to Longdo]
レーン(P);レイン(P)[re-n (P); rein (P)] (n) (1) lane; (2) rain; (3) (abbr) reinforcement; (P) #9,991 [Add to Longdo]
援軍[えんぐん, engun] (n) reinforcement; (P) #13,928 [Add to Longdo]
増援[ぞうえん, zouen] (n, vs) reinforcement #18,961 [Add to Longdo]
リインホースメント;リインフォースメント[riinho-sumento ; riinfo-sumento] (n) reinforcement [Add to Longdo]
リンホース[rinho-su] (n) (abbr) (See リインホースメント) reinforcement [Add to Longdo]
援兵[えんぺい, enpei] (n) reinforcements; relief [Add to Longdo]
加勢[かせい, kasei] (n, vs) assistance; backing; reinforcements [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reinforcement \Re`in*force"ment\ (-ment), n.
   See {Reenforcement}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reinforcement
   n 1: a military operation (often involving new supplies of men
      and materiel) to strengthen a military force or aid in the
      performance of its mission; "they called for artillery
      support" [syn: {support}, {reinforcement}, {reenforcement}]
   2: information that makes more forcible or convincing; "his
     gestures provided eloquent reinforcement for his complaints"
     [syn: {reinforcement}, {reenforcement}]
   3: (psychology) a stimulus that strengthens or weakens the
     behavior that produced it [syn: {reinforcing stimulus},
     {reinforcer}, {reinforcement}]
   4: a device designed to provide additional strength; "the
     cardboard backing was just a strengthener"; "he used gummed
     reinforcements to hold the page in his notebook" [syn:
     {strengthener}, {reinforcement}]
   5: an act performed to strengthen approved behavior [syn:
     {reward}, {reinforcement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top