ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hardiness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hardiness-, *hardiness*, hardines
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardiness(n) ความแข็งแกร่ง, See also: ความอดทน, ความกล้าหาญ, Syn. braveness, courage, daring, Ant. coward, craven

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardiness(ฮาร์'ดินิส) n. ความแข็งกล้า, ความแข็งแกร่ง, ความอดทน, ความกล้าหาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
hardiness(n) ความทนทาน, ความแข็งแรง, ความทรหด, ความบึกบึน, ความกล้าหาญ
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ, ความบ้าบิ่น, ความมุทะลุ, ความไม่เกรงกลัว, ความบ้าระห่ำ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hardiness

Japanese-English: EDICT Dictionary
向こう見ず;向う見ず;向こうみず[むこうみず, mukoumizu] (adj-na, n) recklessness; rashness; foolhardiness; temerity; (lit [Add to Longdo]
猪突[ちょとつ, chototsu] (n, vs) recklessness; foolhardiness [Add to Longdo]
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P) [Add to Longdo]
糞度胸;くそ度胸[くそどきょう, kusodokyou] (n) foolhardiness; daredevil courage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hardiness \Har"di*ness\ (-d[i^]*n[e^]s), n.
   1. Capability of endurance.
    [1913 Webster]
 
   2. Hardihood; boldness; firmness; assurance. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Plenty and peace breeds cowards; Hardness ever
       Of hardiness is mother.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They who were not yet grown to the hardiness of
       avowing the contempt of the king.   --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. Hardship; fatigue. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hardiness
   n 1: the property of being strong and healthy in constitution
      [syn: {robustness}, {hardiness}, {lustiness}, {validity}]
   2: the trait of being willing to undertake things that involve
     risk or danger; "the proposal required great boldness"; "the
     plan required great hardiness of heart" [syn: {boldness},
     {daring}, {hardiness}, {hardihood}] [ant: {timidity},
     {timorousness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top