ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dwindle

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/D W IH1 N D AH0 L//dwˈɪndl/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dwindle-, *dwindle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dwindle(vi) หดตัว, Syn. diminish, shrink, thin, Ant. enlarge, increase
dwindle to(phrv) ค่อยๆลดลงจนหมด, See also: ค่อยๆ ลดลงจนหมด
dwindle away(phrv) ลดลงไปทีละน้อย, See also: ค่อยๆ น้อยลง
dwindle down(phrv) ลดลงไปทีละน้อย, See also: ค่อยๆ น้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dwindle(ควิน'เดิล) { dwindled, dwindling, dwindles } vi. เล็กลง, หด, ลดน้อยลง, ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, สูญเสีย. vt. ทำให้เล็กลง, ทำให้หกลง, Syn. decrease, diminish, fade

English-Thai: Nontri Dictionary
dwindle(vi) ถดถอย, เล็กลง, หด, ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If the Arctic ice continues to dwindle due to global warming, the polar bears may go extinct.ถ้าน้ำแข็งอาร์กติกยังคงหดตัว เนื่องจากภาวะโลกร้อนหมี ขั้วโลกอาจสูญพันธุ์ไป Some of the Things That Molecules Do (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DWINDLE
DWINDLED
DWINDLES

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dwindle
dwindled
dwindles

Japanese-English: EDICT Dictionary
先細り[さきぼそり, sakibosori] (n, vs) dwindle; tapering off (away) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwindle \Dwin"dle\, v. i. [imp. & p. p. {Dwindled}; p. pr. & vb.
   n. {Dwindling}.] [From OE. dwinen to languish, waste away,
   AS. dw[imac]nan; akin to LG. dwinen, D. dwijnen to vanish,
   Icel. dv[imac]na to cease, dwindle, Sw. tvina; of uncertain
   origin. The suffix -le, preceded by d excrescent after n, is
   added to the root with a diminutive force.]
   To diminish; to become less; to shrink; to waste or consume
   away; to become degenerate; to fall away.
   [1913 Webster]
 
      Weary sennights nine times nine
      Shall he dwindle, peak and pine.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Religious societies, though begun with excellent
      intentions,
      are said to have dwindled into factious clubs. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwindle \Dwin"dle\, v. t.
   1. To make less; to bring low.
    [1913 Webster]
 
       Our drooping days are dwindled down to naught.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To break; to disperse. [R.] --Clarendon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwindle \Dwin"dle\, n.
   The process of dwindling; dwindlement; decline; degeneracy.
   [R.] --Johnson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dwindle
   v 1: become smaller or lose substance; "Her savings dwindled
      down" [syn: {dwindle}, {dwindle away}, {dwindle down}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top