ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dwindle

D W IH1 N D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dwindle-, *dwindle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dwindle(vi) หดตัว, Syn. diminish, shrink, thin, Ant. enlarge, increase
dwindle to(phrv) ค่อยๆลดลงจนหมด, See also: ค่อยๆ ลดลงจนหมด
dwindle away(phrv) ลดลงไปทีละน้อย, See also: ค่อยๆ น้อยลง
dwindle down(phrv) ลดลงไปทีละน้อย, See also: ค่อยๆ น้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dwindle(ควิน'เดิล) { dwindled, dwindling, dwindles } vi. เล็กลง, หด, ลดน้อยลง, ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, สูญเสีย. vt. ทำให้เล็กลง, ทำให้หกลง, Syn. decrease, diminish, fade

English-Thai: Nontri Dictionary
dwindle(vi) ถดถอย, เล็กลง, หด, ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If the Arctic ice continues to dwindle due to global warming, the polar bears may go extinct.ถ้าน้ำแข็งอาร์กติกยังคงหดตัว เนื่องจากภาวะโลกร้อนหมี ขั้วโลกอาจสูญพันธุ์ไป Some of the Things That Molecules Do (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาลง(v) diminish, See also: dwindle, subside, lessen, moderate, abate, Syn. เบาลง, เบาบาง, บรรเทา, Example: ที่โรงอาหารตอนบ่ายคนคงซาลงกว่าตอนเที่ยง, Thai Definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
บางตา(v) thin out, See also: dwindle, fade (in amount), decline (in number), Syn. น้อย, จำนวนน้อย, Ant. หนาตา, Example: วันธรรมดาผู้คนจะบางตากว่าวันเสาร์-อาทิตย์, Thai Definition: เห็นเป็นระยะห่างๆ กัน หรือหนาแน่นน้อยกว่าที่ควรเป็น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DWINDLE D W IH1 N D AH0 L
DWINDLED D W IH1 N D AH0 L D
DWINDLES D W IH1 N D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dwindle (v) dwˈɪndl (d w i1 n d l)
dwindled (v) dwˈɪndld (d w i1 n d l d)
dwindles (v) dwˈɪndlz (d w i1 n d l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
先細り[さきぼそり, sakibosori] (n, vs) dwindle; tapering off (away) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwindle \Dwin"dle\, v. i. [imp. & p. p. {Dwindled}; p. pr. & vb.
   n. {Dwindling}.] [From OE. dwinen to languish, waste away,
   AS. dw[imac]nan; akin to LG. dwinen, D. dwijnen to vanish,
   Icel. dv[imac]na to cease, dwindle, Sw. tvina; of uncertain
   origin. The suffix -le, preceded by d excrescent after n, is
   added to the root with a diminutive force.]
   To diminish; to become less; to shrink; to waste or consume
   away; to become degenerate; to fall away.
   [1913 Webster]
 
      Weary sennights nine times nine
      Shall he dwindle, peak and pine.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Religious societies, though begun with excellent
      intentions,
      are said to have dwindled into factious clubs. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwindle \Dwin"dle\, v. t.
   1. To make less; to bring low.
    [1913 Webster]
 
       Our drooping days are dwindled down to naught.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To break; to disperse. [R.] --Clarendon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwindle \Dwin"dle\, n.
   The process of dwindling; dwindlement; decline; degeneracy.
   [R.] --Johnson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dwindle
   v 1: become smaller or lose substance; "Her savings dwindled
      down" [syn: {dwindle}, {dwindle away}, {dwindle down}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top