ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

broad-minded

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broad-minded-, *broad-minded*, broad-mind, broad-minde
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broad-minded(adj) ใจกว้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broad-minded(บรอด'ไมดิด) adj. ใจกว้าง, ไม่มีอคติ, อดทน

English-Thai: Nontri Dictionary
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อ, มีน้ำใจ

WordNet (3.0)
broad-minded(adj) inclined to respect views and beliefs that differ from your own, Ant. narrow-minded
broad-mindedly(adv) in a broad-minded manner, Ant. narrow-mindedly
broad-mindedness(n) an inclination to tolerate or overlook opposing or shocking opinions or behavior, Ant. narrow-mindedness
unshockable(adj) incapable of being shocked, Syn. broad-minded, Ant. shockable

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
broad-minded

adj. 1. incapable of being shocked. Opposite of shockable.
Syn. -- unshockable. [ WordNet 1.5 ]

2. inclined to respect views and beliefs that differ from one's own. Opposite of narrow-minded. [ Narrower terms: free-thinking, latitudinarian, undogmatic, undogmatical ]
Syn. -- broadminded, broad, liberal, tolerant, open-minded, open. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's try to be broad-minded about this.นึกออกมั้ยว่ามันใหญ่ขนาดนี้ The Host (2006)
He really is a broad-minded person.เขาเป็นคนใจกว้างจริงๆ Episode #1.8 (2011)
However, there are legions of less broad-minded souls.อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ใจกว้าง A Whiff of Sulfur (2013)
Yeah. Well, you're broad-Minded.ใช่ ตุณช่างใจกว้างจริงๆ There's Always a Woman (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจกว้าง(adj) generous, See also: broad-minded, openhanded, freehanded, lenient, magnanimous, Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา, Ant. ใจแคบ, Example: ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างยอมฟังความเห็นจากคนรุ่นใหม่เสมอ
ความใจกว้าง(n) broad-mindedness, See also: generousness, Syn. ความมีน้ำใจ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. ความใจแคบ, Example: ความใจกว้างของเขาทำให้เขาเป็นที่รักของเพื่อนฝูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกว้าง[jaikwāng] (adj) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded  FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broad-minded
broad-mindedness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
襟度[jīn dù, ㄐㄧㄣ ㄉㄨˋ,  ] broad-minded; magnanimous [Add to Longdo]
襟怀夷旷[jīn huái yí kuàng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ,  怀   /    ] broad-minded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
懐が深い[ふところがふかい, futokorogafukai] (exp, adj-i) (1) (See 懐の深い) broad-minded; (2) (of a rikishi) tall, with long reach, making it harder for their opponent to get a grip on their mawashi [Add to Longdo]
懐の深い[ふところのふかい, futokoronofukai] (adj-i) (See 懐が深い) broad-minded [Add to Longdo]
心が広い[こころがひろい, kokorogahiroi] (exp, adj-i) (See 心の広い) generous; broad-minded; big-hearted [Add to Longdo]
心の広い[こころのひろい, kokoronohiroi] (exp) (See 心が広い) generous; broad-minded; big-hearted [Add to Longdo]
清濁併せ呑む[せいだくあわせのむ, seidakuawasenomu] (v5m) to be broad-minded enough to associate with various types of people; to possess a capacious mind [Add to Longdo]
清濁併呑[せいだくへいどん, seidakuheidon] (n) being so broad-minded as to accept all sorts of things, both good and evil; being broad-minded enough to be tolerant of people of all shades [Add to Longdo]
太っ腹[ふとっぱら, futoppara] (adj-na, n, adj-no) generous; magnanimous; big-hearted; broad-minded; (P) [Add to Longdo]
大らか;多らか[おおらか, ooraka] (adj-na) (1) (uk) placid; composed; serene; calm; (2) big hearted; broad-minded; magnanimous; (3) great quantity (of something) [Add to Longdo]
度量の広さ[どりょうのひろさ, doryounohirosa] (n) broad-mindedness [Add to Longdo]
包容力[ほうようりょく, houyouryoku] (n) tolerance; broad-mindedness; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top