ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freehanded

F R IY1 HH AE2 N D   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freehanded-, *freehanded*, freehand, freehande
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา freehanded มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *freehanded*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freehand[ADJ] เขียนด้วยมือ (ไม่ได้ใช้เครื่องมือช่วย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freehandadj.,adv. ด้วยมือเปล่า

English-Thai: Nontri Dictionary
freehand(adj) ทำด้วยมือ,ด้วยมือเปล่า
freehanded(adj) เอื้อเฟื้อ,ใจกว้าง,เผื่อแผ่,มือเติบ,ใจป้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Freehand (Computer file)ฟรีแฮนด์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't do it freehand.ใช้มือเปล่าไม่ได้ Doctor Strange (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจกว้าง[ADJ] generous, See also: broad-minded, openhanded, freehanded, lenient, magnanimous, Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา, Ant. ใจแคบ, Example: ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างยอมฟังความเห็นจากคนรุ่นใหม่เสมอ

CMU English Pronouncing Dictionary
FREEHAND    F R IY1 HH AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freehand    (j) frˈiːhænd (f r ii1 h a n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
徒手[tú shǒu, ㄊㄨˊ ㄕㄡˇ, ] with bare hands; unarmed; fighting hand-to-hand; freehand (drawing), #33,626 [Add to Longdo]
徒手画[tú shǒu huà, ㄊㄨˊ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] freehand drawing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freihand...freehand [Add to Longdo]
freihändigfreehand [Add to Longdo]
großzügigfreehanded [Add to Longdo]
großzügig {adv}freehandedly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピンストライプ[, pinsutoraipu] (n) pinstripe (esp. freehand art) [Add to Longdo]
自在画[じざいが, jizaiga] (n) a freehand drawing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Free-handed \Free"-hand`ed\, a.
   1. Open-handed; liberal; given or giving freely or liberally;
    as, a freehanded host. [WordNet sense 2]
 
   Syn: big, bighearted, bounteous, bountiful, handsome, giving,
     liberal, openhanded.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   2. same as {freehand}. [WordNet sense 1]
 
   Syn: free, freehand, unguided, untraced.
     [WordNet 1.5] freehearted

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freehanded
   adj 1: done by hand without mechanical aids or devices; "a
       freehand drawing" [syn: {freehand}, {freehanded}]
   2: given or giving freely; "was a big tipper"; "the bounteous
     goodness of God"; "bountiful compliments"; "a freehanded
     host"; "a handsome allowance"; "Saturday's child is loving
     and giving"; "a liberal backer of the arts"; "a munificent
     gift"; "her fond and openhanded grandfather" [syn: {big},
     {bighearted}, {bounteous}, {bountiful}, {freehanded},
     {handsome}, {giving}, {liberal}, {openhanded}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top