ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indemnify

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indemnify-, *indemnify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indemnify(vt) จ่ายค่าชดเชย, See also: ทดแทน, ชดใช้ให้, Syn. compensate, reimburse, restore
indemnify for(phrv) ชดใช้...ด้วยค่าเสียหาย
indemnify against(phrv) ชดใช้ค่าเสียหาย, See also: คุ้มครองค่าเสียหาย, Syn. insure against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indemnify(-เดม' นะไฟ) vt. ชดใช้ค่าเสียหาย, ชดใช้, ทำขวัญ, คุ้มครอง., See also: indemnifier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
indemnify(vt) ประกัน, ปรับ, ชดใช้, ทำขวัญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทดแทน(v) compensate, See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back, Syn. ตอบแทน, ชดเชย, ชดใช้, Example: ค่าเสียหายทั้งหมดนายจ้างจะทดแทนให้ลูกจ้างทุกคน, Thai Definition: แทนสิ่งที่เสียไป
ทด(v) compensate, See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back, Syn. แทน, ทดแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชดเชย[chotchoēi] (v) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust  FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
ทำขวัญ[thamkhwan] (v) EN: compensate ; pay damages ; make amends ; indemnify (for)
ทด[thot] (v) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back  FR: restituer ; redonner
ทดแทน[thotthaēn] (v) EN: compensate ; indemnify ; reimburse ; repay ; pay back ; return  FR: rembourser ; dédommager ; indemniser ; réparer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
indemnify
indemnifying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indemnify
indemnifying

Japanese-English: EDICT Dictionary
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u, vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indemnify \In*dem"ni*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Indemnified}; p.
   pr. & vb. n. {Indemnifying}.] [L. indemnis unhurt (in- not +
   damnum hurt, damage) + -fy. Cf. {Damn}, {Damnify}.]
   [1913 Webster]
   1. To save harmless; to secure against loss or damage; to
    insure.
    [1913 Webster]
 
       The states must at last engage to the merchants here
       that they will indemnify them from all that shall
       fall out.               --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. To make restitution or compensation for, as for that which
    is lost; to make whole; to reimburse; to compensate.
    --Beattie.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indemnify
   v 1: secure against future loss, damage, or liability; give
      security for; "This plan indemnifies workers against wages
      lost through illness"
   2: make amends for; pay compensation for; "One can never fully
     repair the suffering and losses of the Jews in the Third
     Reich"; "She was compensated for the loss of her arm in the
     accident" [syn: {compensate}, {recompense}, {repair},
     {indemnify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top