ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ferocity

F ER0 AA1 S AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ferocity-, *ferocity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ferocity(n) ความโหดร้าย, See also: ความทารุณ, ความป่าเถื่อน, ความดุร้าย, Syn. brutality, fierceness, savagery, Ant. humaneness, mercy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ferocity(ฟะรอส'ซิที) n. ความดุร้าย, ความทารุณ, ความโหดร้าย, Syn. cruelty

English-Thai: Nontri Dictionary
ferocity(n) ความดุร้าย, ความโหดร้าย, ความทารุณ, ความป่าเถื่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yet his ferocity pales against the titan of the arena!และแน่นอนหนุ่มแสนดุร้ายผู้มีอิทธิพลต่อลานประลอง The Red Serpent (2010)
They fight with a ferocity unlike anything I've seen.พวกมันดุร้ายมาก.. ไม่เคยเจอมาก่อน Immortals (2011)
Her ferocity bested only by her beauty.ความโหดร้ายของเธอถูกค้นพบ โดยเฉพาะความงามของเธอ 300: Rise of an Empire (2014)
But given what we know, given the ferocity of Grounder justice, this could be the most merciful outcome for the boy.แต่เท่าที่เรารู้ ให้ความดุดันของ grounder ความยุติธรรม นี้อาจจะเมตตาที่สุด Spacewalker (2014)
You have ferocity and beauty and desire and that's enough.คุณมีความดุร้าย และความสวยและความต้องการ นั่นก็พอและ Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโหดร้าย(n) ferocity, See also: wickedness, cruelness, Syn. ความร้ายกาจ, Example: เบี้ยวต้องกล้ำกลืนรันทดใจกับความโหดร้ายที่พ่อและทุกคนหยิบยื่นให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความโหดร้าย[khwām hōtrāi] (n) EN: ferocity ; wickedness ; cruelness  FR: cruauté [ f[ ; atrocité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FEROCITY F ER0 AA1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ferocity (n) fˈərˈɒsɪtiː (f @1 r o1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
兇悍[きょうかん, kyoukan] (n) heinousness; ferocity [Add to Longdo]
熾烈;し烈[しれつ;しきれつ(ik), shiretsu ; shikiretsu (ik)] (adj-na) (1) fierce; violent; severe; (n) (2) ferocity; violence; severity [Add to Longdo]
獰猛;どう猛[どうもう;ねいもう(獰猛)(ik), doumou ; neimou ( doumou )(ik)] (adj-na, n) ferocity; truculence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferocity \Fe*roc"i*ty\, n. [L. ferocitas, fr. ferox, -ocis,
   fierce, kin to ferus wild: cf. F. ferocit['e]. See {Fierce}.]
   Savage wildness or fierceness; fury; cruelty; as, ferocity of
   countenance.
   [1913 Webster]
 
      The pride and ferocity of a Highland chief. --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ferocity
   n 1: the property of being wild or turbulent; "the storm's
      violence" [syn: {ferocity}, {fierceness}, {furiousness},
      {fury}, {vehemence}, {violence}, {wildness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top