ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come along

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come along-, *come along*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
come along[PHRV] ผ่านมา, See also: มาถึง, Syn. come by, get by, get past
come along[PHRV] มาพร้อมกับ, Syn. be along, bring along, get along
come along[PHRV] เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. turn up
come along[PHRV] ปรับปรุง, See also: แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น, Syn. come on

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You come along too, boy.boy. Outlaw Country (2016)
♪ And someday as I sing my song ♪ ♪ A small-town kid'll come alongถ้าหากสักวันฉันขับร้อง แล้วหนุ่มบ้านนอกได้ลองมาฟัง La La Land (2016)
Telling me I come along too early.มาบอกว่าฉันเกิดเร็วเกินไป Fences (2016)
You just come along too early.นายแค่เกิดเร็วเกินไป Fences (2016)
Help me. ♪ Come along if you care ♪ ♪ Come along if you dare ♪ช่วยหนูด้วย เพื่อน เราทำกันยังงี้แหละ Bait (2015)
Okay if I come along with you?ถ้าฉันไปกับคุณจะได้ไหมคะ? Orange Blossom Ice Cream (2014)
We've come along way already.ที่เราได้มาพร้อมกันแล้ว Decline of an Empire (2014)
Artists like Steve come along once every decade.ศิลปินที่เช่นสตีฟมาพร้อมทุก ๆ สิบปีละครั้ง The Wolf of Wall Street (2013)
Come along now.ไปด้วยกันเดี๋ยวนี้ Darkness on the Edge of Town (2013)
He didn't really choose her, he chose the things that come along with her.เขาไม่ได้เลือกเธอจริงๆหรอก เขาเลือกสิ่งที่มาพร้อมกับเธอ Cold Turkey (2013)
See, I did all this great work, and now he's just going to come along and ruin it.เห็นไหมล่ะ ฉันทำงานเจ๋งๆพวกนี้ แล้วเขาก็จะมาทำลายมัน The Cooper/Kripke Inversion (2013)
And whenever things in my head get all gooey and sticky and messy and I can't get 'em out, you always come along and you make me feel clean and you make me feel whole again.และทุกๆอย่างในหัวฉัน มันเหนอะหนะ ยุ่งเหยิง และฉันปัดมันออกไปไม่ได้ คุณมักจะเข้ามา และทำให้ฉันรู้สึกหมดจด All or Nothing (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come alongCome along!
come alongCome along.
come alongCome along after me.
come alongCome along with me.
come alongCome along with me and go fishing.
come alongCome along with us.
come alongCome along with us if you like.
come alongDo you want to come along?
come alongDo you want to come along and give it a go?
come alongHe and his companion asked me to come along with them.
come alongHe nodded to her to come along.
come alongHe wants to come along with us to the movie.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แซง[v.] (saēng) EN: come alongside of ; proceed alongside of ; flank   
เทียบ[v.] (thīep) EN: come alongside ; be brought against ; get near   FR: accoster
เทียบเรือ[v. exp.] (thīep reūa) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock   

Japanese-English: EDICT Dictionary
やって来る[やってくる, yattekuru] (exp,vk) to come along; to come around; to turn up; (P) [Add to Longdo]
付いてくる(P);付いて来る(P)[ついてくる, tsuitekuru] (vk) (uk) to follow; to come along with one; to accompany; (P) [Add to Longdo]
来合わせる[きあわせる, kiawaseru] (v1) to happen to come along [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come along
   v 1: come into being or existence, or appear on the scene; "Then
      the computer came along and changed our lives"; "Homo
      sapiens appeared millions of years ago" [syn: {appear},
      {come along}] [ant: {disappear}, {vanish}]
   2: develop in a positive way; "He progressed well in school";
     "My plants are coming along"; "Plans are shaping up" [syn:
     {progress}, {come on}, {come along}, {advance}, {get on},
     {get along}, {shape up}] [ant: {regress}, {retrograde},
     {retrogress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top