ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-repayment-

R IY0 P EY1 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: repayment, *repayment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repayment(n) การชำระคืน, See also: การจ่ายเงินคืน, Syn. compensation, indemnity

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pledged property is surrendered when full repayment is not made by given date.สมบัติที่เอามาคํ้าประกัน ต้องถูกริบ เมื่อไม่จ่ายเต็มจำนวน เมื่อถึงกำหนด The City of Violence (2006)
Our agreement calls for repayment of your debtแกบอกว่าจะจ่ายหนี้ The Thing in the Pit (2010)
Here. Consider it a repayment for helping me crash Peggy Haplin's party tonight.คิดเสียว่าเป็นการตอบแทน บุญคุณที่คุณพาฉันไปงานปาร์ตี้ ของเพกจี้ในคืนนี้ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
You mistake choice for repayment of a debt, one owed to Oenomaus.ทางเลือกที่ผิดพลาดคุณ เพื่อการชำระหนี้ หนึ่งห Oenomaus Chosen Path (2012)
Was saving his life not repayment enough?ได้รับการช่วยชีวิตเขาไว้ การชำระหนี้ไม่เพียงพอหรือไม่ Chosen Path (2012)
A fair enough repayment for putting your spear through my would-be killer's face, wouldn't you say?เหมาะกับผลงานแทงหอก ทะลุคอคนที่เกือบสังหารข้า จริงไหม? Walk of Punishment (2013)
You're not doing this for repayment of a financial debt, are you?ไม่ได้ทำเพื่อล้างหนี้ ใช่ไหม The Serpent (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repaymentHe impatiently asked for repayment.
repaymentI was a little behind hand in my repayments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งตอบแทน(n) return, See also: repayment, Example: ผมยินดีมาสาธิตให้ชมโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น, Thai Definition: สิ่งที่ให้กับผู้อื่นเมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPAYMENT R IY0 P EY1 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repayment (n) rˈɪpˈɛɪmənt (r i1 p ei1 m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückzahlung { f } | Rückzahlungen { pl }repayment | repayments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repayment \Re*pay"ment\ (-ment), n.
   1. The act of repaying; reimbursement. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. The money or other thing repaid.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repayment
   n 1: the act of returning money received previously [syn:
      {refund}, {repayment}]
   2: payment of a debt or obligation [syn: {repayment},
     {quittance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top