หรือคุณหมายถึง sureneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sureness

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sureness-, *sureness*, surenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sureness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sureness*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But in times of unsureness, in times of great decision,แต่ในช่วงเวลาของ unsureness ในช่วงเวลาของการตัดสินใจที่ด Nothing Left to Fear (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแน่นอน[N] certainty, See also: certitude, sureness, inevitability, Syn. ความแน่ชัด, ความชัดเจน, Ant. ความผันผวน, ความไขว้เขว, Example: ข้อมูลจากการพิมพ์แป้นพิมพ์จะมีความแน่นอนมากกว่าการที่คนพูดให้คอมพิวเตอร์ฟัง
ความแน่ใจ[N] sureness, See also: certainty, confidence, Syn. ความมั่นใจ, Ant. ความพะวักพะวน, ความลังเล, Example: เขามีความแน่ใจว่าฝ่ายศัตรูจะไม่กลับมาอีก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sureness    (n) ʃˈuəʳnəs (sh u@1 n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍劲[cāng jìn, ㄘㄤ ㄐㄧㄣˋ, / ] bold; upright and strong; vigorous; forceful (brush strokes); sureness of touch, #49,864 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewissheit {f}; Sicherheit {f}sureness [Add to Longdo]
Unsicherheit {f}unsureness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sureness \Sure"ness\, n.
   The state of being sure; certainty.
   [1913 Webster]
 
      For more sureness he repeats it.     --Woodward.
   [1913 Webster]
 
      The law holds with equal sureness for all right action.
                          --Emerson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sureness
   n 1: freedom from doubt; belief in yourself and your abilities;
      "his assurance in his superiority did not make him
      popular"; "after that failure he lost his confidence"; "she
      spoke with authority" [syn: {assurance}, {self-assurance},
      {confidence}, {self-confidence}, {authority}, {sureness}]
   2: the quality of being steady and unfailing; "sureness of hand"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top