ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drowsily

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drowsily-, *drowsily*, drowsy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drowsily[ADV] ด้วยความงัวเงีย, See also: อย่างครึ่งหลับครึ่งตื่น, อย่างสะลึมสะลือ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drowsilyI slept drowsily with a good feeling for about 2 hours, while rocked by the train.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัวเมีย[ADV] drowsily, Syn. งัวเงีย, ง่วง, ซึม, Ant. สดชื่น, กระฉับกระเฉง, Example: เด็กๆ เดินมัวเมียไปนั่งที่ข้างเตียง, Thai definition: อาการที่คนแรกตื่นยังง่วงอยู่
มัวเมีย[ADV] drowsily, Syn. งัวเงีย, ง่วง, ซึม, Ant. สดชื่น, กระฉับกระเฉง, Example: เด็กๆ เดินมัวเมียไปนั่งที่ข้างเตียง, Thai definition: อาการที่คนแรกตื่นยังง่วงอยู่
ซม[ADV] lethargically, See also: drowsily, sleepily, lazily, Syn. ซึมเซา, เซื่องซึม, ซึม, Ant. กระฉับกระเฉง, กระปรี้กระเปร่า, Example: เขานอนซมเพราะพิษไข้, Thai definition: อาการอย่างเป็นไข้ในระยะรุนแรงถึงกับนอนจนไม่อยากลืมตา
ซึม[ADV] drowsily, See also: dozily, lethargically, listlessly, inactively, Syn. ซึมเซา, เหงาหงอย, เซื่องซึม, Ant. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส, Example: นักเรียนนั่งซึมกันทุกคน เพราะถูกดุกันถ้วนหน้า, Thai definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน
ซึมกะทือ[ADV] dumbly, See also: drowsily, lazily, listlessly, Syn. ซึมเซา, ง่วงเหงา, ไม่มีชีวิตชีวา, Ant. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส, Example: เขานั่งซึมกะทืออยู่ในห้องตลอดทั้งวัน, Notes: (ปาก)
เซา[ADV] sleepily, See also: drowsily, torpidly, sluggishly, Syn. เหงาหงอย, Example: เขานอนเซาอยู่กับบ้านทั้งวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซา[adv.] (sao ) EN: sleepily ; drowsily ; torpidly ; sluggishly   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drowsily (a) drˈauzɪliː (d r au1 z i l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うつらうつら[, utsurautsura] (adv) drowsily; nodding off [Add to Longdo]
とろとろ[, torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 drowsily \drow"si*ly\, adv.
   In a drowsy manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drowsily
   adv 1: in a drowsy manner; "`Time to get up,' she said drowsily"
       [syn: {drowsily}, {somnolently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top