ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sleepily

S L IY1 P AH0 L IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sleepily-, *sleepily*, sleepy
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซา[ADV] sleepily, See also: drowsily, torpidly, sluggishly, Syn. เหงาหงอย, Example: เขานอนเซาอยู่กับบ้านทั้งวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โงก[v.] (ngōk) EN: nod ; nod in sleep ; nod sleepily ; doze ; fall asleep   FR: somnoler
เซา[adv.] (sao ) EN: sleepily ; drowsily ; torpidly ; sluggishly   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLEEPILY S L IY1 P AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sleepily (a) slˈiːpɪliː (s l ii1 p i l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sleepily \Sleep"i*ly\, adv.
   In a sleepy manner; drowsily.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sleepily
   adv 1: in a sleepy manner; "the two children who were snuggled
       sleepily in the back of the car"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top