ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drowsily

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drowsily-, *drowsily*, drowsy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drowsily[ADV] ด้วยความงัวเงีย, See also: อย่างครึ่งหลับครึ่งตื่น, อย่างสะลึมสะลือ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drowsilyI slept drowsily with a good feeling for about 2 hours, while rocked by the train.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัวเมีย[ADV] drowsily, Syn. งัวเงีย, ง่วง, ซึม, Ant. สดชื่น, กระฉับกระเฉง, Example: เด็กๆ เดินมัวเมียไปนั่งที่ข้างเตียง, Thai definition: อาการที่คนแรกตื่นยังง่วงอยู่
มัวเมีย[ADV] drowsily, Syn. งัวเงีย, ง่วง, ซึม, Ant. สดชื่น, กระฉับกระเฉง, Example: เด็กๆ เดินมัวเมียไปนั่งที่ข้างเตียง, Thai definition: อาการที่คนแรกตื่นยังง่วงอยู่
ซม[ADV] lethargically, See also: drowsily, sleepily, lazily, Syn. ซึมเซา, เซื่องซึม, ซึม, Ant. กระฉับกระเฉง, กระปรี้กระเปร่า, Example: เขานอนซมเพราะพิษไข้, Thai definition: อาการอย่างเป็นไข้ในระยะรุนแรงถึงกับนอนจนไม่อยากลืมตา
ซึม[ADV] drowsily, See also: dozily, lethargically, listlessly, inactively, Syn. ซึมเซา, เหงาหงอย, เซื่องซึม, Ant. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส, Example: นักเรียนนั่งซึมกันทุกคน เพราะถูกดุกันถ้วนหน้า, Thai definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน
ซึมกะทือ[ADV] dumbly, See also: drowsily, lazily, listlessly, Syn. ซึมเซา, ง่วงเหงา, ไม่มีชีวิตชีวา, Ant. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส, Example: เขานั่งซึมกะทืออยู่ในห้องตลอดทั้งวัน, Notes: (ปาก)
เซา[ADV] sleepily, See also: drowsily, torpidly, sluggishly, Syn. เหงาหงอย, Example: เขานอนเซาอยู่กับบ้านทั้งวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซา[adv.] (sao ) EN: sleepily ; drowsily ; torpidly ; sluggishly   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drowsily (a) drˈauzɪliː (d r au1 z i l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うつらうつら[, utsurautsura] (adv) drowsily; nodding off [Add to Longdo]
とろとろ[, torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 drowsily \drow"si*ly\, adv.
   In a drowsy manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drowsily
   adv 1: in a drowsy manner; "`Time to get up,' she said drowsily"
       [syn: {drowsily}, {somnolently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top