Search result for

dissatisfied

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissatisfied-, *dissatisfied*, dissatisfi, dissatisfie
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissatisfied(adj) ซึ่งไม่พอใจ, See also: ขุ่นเคือง, Syn. discontented, unhappy, disappointed, Ant. happy, contented, pleased

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissatisfied(ดิสแซท'ทิสไฟดฺ) adj. ไม่พอใจ, ไม่อิ่ม, Syn. discontented, displeased, Ant. contented

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
dissatisfied

adj. in a state of sulky dissatisfaction.
Syn. -- disgruntled. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have them all shot. I don't want dissatisfied workers.ยิงพวกมัน ฉันไม่อยากให้คนงานไม่พอใจ The Great Dictator (1940)
I understand. If you are that dissatisfied, let's have separate mealsฉันเข้าใจ ถ้าเธอไม่พอใจ ก็แยกกันกินดีกว่า Grave of the Fireflys (2005)
He seems dissatisfied with the shortcut.ดูเหมือน เขาจะไม่ชอบทางลัด The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
How is it being a dissatisfied adult?เป็นยังไงบ้างล่ะ กับการที่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เคยไม่มีอะไรเลย Eiga: Kurosagi (2008)
We have absolutely no dissatisfied clients.เรามีแน่นอนค่ะ ไม่เคยมีลูกค้าคนไหนที่ไม่พึงพอใจเลยค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And if you're dissatisfied with that, I suggest you speak to Monsignor Benedict.และถ้าคุณไม่พอใจ ผมแนะนำให้คุณไปฟ้องสาธุคุณเบนเนดิกท์ Doubt (2008)
I'm dissatisfied with giving back the same amount.ฉันไม่พอใจกับการชดใช้ที่มันเหมือนกันด้วย Episode #1.3 (2009)
Well, your facial expression suggests that you are dissatisfied.อืม ดูจากสีหน้าของคุณ เหมือนว่าคุณยังไม่พอใจ Harbingers in a Fountain (2009)
- if anyone tells you they're dissatisfied with me, ถ้ามีใครสักคน ไม่พอใจผม Chapter Three 'Acceptance' (2009)
If you're dissatisfied.ถ้าคุณไม่พอใจ Chapter Three 'Acceptance' (2009)
- i'm not dissatisfied.ฉันไม่ได้ไม่พอใจ Chapter Three 'Acceptance' (2009)
Dissatisfiedยัง! Ip Man 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dissatisfiedAlready three years since I became an office lady. It's not as if I'm dissatisfied with my present lifestyle but ...
dissatisfiedAre you dissatisfied with our decision?
dissatisfiedAre you satisfied or dissatisfied?
dissatisfiedI am dissatisfied with his manners at the party.
dissatisfiedIt is better to be Socrates dissatisfied than a pig satisfied.
dissatisfiedShe has a boyfriend she's been going out with since high school but feels their relationship has become a matter of habit and is increasingly dissatisfied.
dissatisfiedThe public at large are dissatisfied with the present government.
dissatisfiedWhat made you so dissatisfied?
dissatisfiedWhat makes you so dissatisfied?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่สบอารมณ์(adj) dissatisfied, See also: discontented, disappointed, displeased, unsatisfied, unhappy, Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์, Example: หล่อนทำการบ้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาสุดเกลียดด้วยทีท่าไม่สบอารมณ์
คับอกคับใจ(v) embarrassed, See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted, Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ, อึดอัดใจ, Ant. สบายใจ, Example: การที่บิดามารดาทะเลาะกันทุกวัน ทำให้เธอคับอกคับใจเป็นยิ่งนัก, Thai Definition: รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ
ฮึกฮัก(adj) dissatisfied, See also: discontented, disgruntled, malcontent, ungratified, exasperated, Example: แดงทำท่าฮึกฮัก เมื่อแม่ไม่อนุญาตให้ไปทัศนาจรต่างจังหวัด, Thai Definition: อาการไม่พอใจ, อาการขัดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคือง[kheūang] (v) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked  FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ไม่น่าพอใจ[mai mā phø jai] (x) EN: dissatisfied  FR: insatisfait
เง้า[ngao] (v) EN: be displeased ; be angry ; be annoyed ; be dissatisfied  FR: bouder ; faire la tête ; faire la moue

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dissatisfied

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissatisfied

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] dissatisfied #39,512 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] dissatisfied #266,601 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円満解決[えんまんかいけつ, enmankaiketsu] (n) amicable settlement; settling the case leaving no parties dissatisfied [Add to Longdo]
食い足りない[くいたりない, kuitarinai] (adj-i) (1) (See 食う・1, 足りる・1) not eating enough; (2) unsatisfied; dissatisfied with; leaving something to be desired [Add to Longdo]
不満げ;不満気[ふまんげ, fumange] (adj-na) dissatisfied; discontented; glum; complaining [Add to Longdo]
満更でもない[まんざらでもない, manzarademonai] (adj-i) not as dissatisfied (or annoyed) as (s)he would have us believe [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top