ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come along

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come along-, *come along*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
come along[PHRV] ผ่านมา, See also: มาถึง, Syn. come by, get by, get past
come along[PHRV] มาพร้อมกับ, Syn. be along, bring along, get along
come along[PHRV] เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. turn up
come along[PHRV] ปรับปรุง, See also: แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น, Syn. come on

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep moving. Come along, hurry up!เตรียมปะทะ ไปพร้อมๆกัน เร็วเข้า The Great Dictator (1940)
Come along. We needn't talk to each other if we don't feel like it.มาเถอะ เราไม่ต้องคุยกันก็ได้ ถ้าไม่ต้องการ Rebecca (1940)
Come along, darling.ตามมาเถอะ ที่รัก Rebecca (1940)
Come along, Mr. Jack, or someone may see you.มาเถอะคุณแจ็ค เดี๋ยวใครมาเห็นเข้า Rebecca (1940)
Toodle-oo, Max. Come along, Danny.บาย เเม็กซ์ มาเถอะ เเดนนี่ Rebecca (1940)
Come along now. Follow me.มาเถอะ ตามฉันมา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But some morning, a sheep can come along and destroy it with one single bite.แต่สักวันนึงตอนเช้า แกะจะทำลายมันได้ด้วยการกัดแค่ครั้งเดียว The Little Prince (1974)
Eva, come alongอีวามากับฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Come along.ตามมา. Suspiria (1977)
Now, come along and join the others.มาเลย ร่วมกับคนอื่น. ไม่เอาน่า; Suspiria (1977)
- Here we go. Here we go. - Come along!ไปเลย ไปเลย มาพร้อม! Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Hey, come along.เฮ้มาพร้อม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come alongCome along!
come alongCome along.
come alongCome along after me.
come alongCome along with me.
come alongCome along with me and go fishing.
come alongCome along with us.
come alongCome along with us if you like.
come alongDo you want to come along?
come alongDo you want to come along and give it a go?
come alongHe and his companion asked me to come along with them.
come alongHe nodded to her to come along.
come alongHe wants to come along with us to the movie.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แซง[v.] (saēng) EN: come alongside of ; proceed alongside of ; flank   
เทียบ[v.] (thīep) EN: come alongside ; be brought against ; get near   FR: accoster
เทียบเรือ[v. exp.] (thīep reūa) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock   

Japanese-English: EDICT Dictionary
やって来る[やってくる, yattekuru] (exp,vk) to come along; to come around; to turn up; (P) [Add to Longdo]
付いてくる(P);付いて来る(P)[ついてくる, tsuitekuru] (vk) (uk) to follow; to come along with one; to accompany; (P) [Add to Longdo]
来合わせる[きあわせる, kiawaseru] (v1) to happen to come along [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come along
   v 1: come into being or existence, or appear on the scene; "Then
      the computer came along and changed our lives"; "Homo
      sapiens appeared millions of years ago" [syn: {appear},
      {come along}] [ant: {disappear}, {vanish}]
   2: develop in a positive way; "He progressed well in school";
     "My plants are coming along"; "Plans are shaping up" [syn:
     {progress}, {come on}, {come along}, {advance}, {get on},
     {get along}, {shape up}] [ant: {regress}, {retrograde},
     {retrogress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top