ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stroller

S T R OW1 L ER0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stroller-, *stroller*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stroller[N] รถเข็นเด็ก, Syn. baby carriage, pushcart
stroller[N] คนที่เดินเล่น, See also: คนเดินทอดน่อง, Syn. walker, wanderer
stroller[N] นักแสดงเร่ (คำโบราณ), Syn. itinerant actor
stroller[N] คนจรจัด (คำโบราณ), See also: คนเร่ร่อน, Syn. vagrant

English-Thai: Nontri Dictionary
stroller(n) คนจรจัด,ผู้ร่อนเร่,คนพเนจร,รถเข็นเด็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I found the stroller ditched a half-block away.ฉันพบรถเข็นถูกทิ้งไว้ห่างออกไปสองช่วงตึก Bombshell (2008)
Where's the stroller now?รถเข็นอยู่ที่ไหนแล้วคะ? Bombshell (2008)
No,this is the stroller used to smuggle the bomb dress out of Feratelli's clothing store.ไม่ใช่ รถเข็นนี่ใช้ขโมยเสื้อผ้าออกจากร้านเฟอราเทลลี่ Bombshell (2008)
Do you want to tell us more about the baby stroller scam?อยากอธิบายแผนชั่วเรื่องรถเข็นเด็กขโมยของมั้ย Bombshell (2008)
I've never seen a stroller collapse in less than 20 minutes.รถเข็นเด็กนั่นต้องพังภายในเวลา 20 นาทีแน่ๆ Up in the Air (2009)
A hummingbird dive-bombing my stroller to get at the apple juice in my sippy cup.แค่อุลตร้าโซนิกเพื่อขู่ให้มันกลัว The Ornithophobia Diffusion (2011)
- There's a baby stroller near the car.- มีรถเข็นเด็กคันหนึ่ง Number Crunch (2011)
Ah, it's even got that new stroller smell.อ่า มันได้แล้ว กลิ่นของรถเข็นเด็ก Married to the Job (2012)
Stroller confidence.รถเข็นเด็ก ได้ความมั่นใจ Married to the Job (2012)
This stroller is amazing.รถเข็นเด็กนี่สุดยอดมาก Married to the Job (2012)
Whoever lands the most numbers, gets the stroller the whole rest of the day.ใครที่ได้ เบอร์มากที่สุด ได้เข็นรถเข็นคันนี้ ในเวลาที่เหลือของวัน Married to the Job (2012)
What do you think -- fake baby and a stroller full of tools?นายคิดว่าไง ทารกปลอมและรถเข็นเด็ก/nเต็มไปด้วยเครื่องมือโจรกรรมเหรอ Honor Among Thieves (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: wheelchair ; wheel-chair ; stroller ; baby carriage   FR: fauteuil roulant [m] ; poussette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STROLLER S T R OW1 L ER0
STROLLERS S T R OW1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stroller (n) strˈoulər (s t r ou1 l @ r)
strollers (n) strˈouləz (s t r ou1 l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バギー[, bagi-] (n) (1) buggy; stroller; (2) baggy; (P) [Add to Longdo]
ベビーカー[, bebi-ka-] (n) stroller (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stroller \Stroll"er\, n.
   One who strolls; a vagrant.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stroller
   n 1: someone who walks at a leisurely pace [syn: {saunterer},
      {stroller}, {ambler}]
   2: a small vehicle with four wheels in which a baby or child is
     pushed around [syn: {baby buggy}, {baby carriage},
     {carriage}, {perambulator}, {pram}, {stroller}, {go-cart},
     {pushchair}, {pusher}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top