Search result for

wie

(96 entries)
(0.3078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wie-, *wie*.
English-Thai: Longdo Dictionary
maui wowie(n slang) กัญชา, S. Marijuana from Hawaii,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wieldy (adj ) เหมาะสมแก่การงาน (นั่นคือ ปรับไปใช้กับงานชนิดไหนก็ได้นั่นเอง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wield    [VT] ใช้อาวุธหรือเครื่องมือ, See also: ถืออาวุธหรือเครื่องมือ, Syn. handle, manipulate, use
wieldy    [ADJ] ซึ่งจัดการได้ง่าย, See also: ซึ่งใช้ได้ง่าย
wiener    [N] ไส้กรอกเยอรมัน, Syn. frankfurter, hot dog, wienerwurst
wielder    [N] ผู้ใช้อาวุธหรือเครื่องมือ, Syn. wielder
wielder    [N] คนที่ถือ (อาวุธ, เครื่องมือ), See also: คนที่ใช้ (อาวุธ, เครื่องมือ)
wieldable    [ADJ] ซึ่งใช้อาวุธหรือเครื่องมือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wieng KumKam (Extinct city)เวียงกุมกาม (เมืองโบราณ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wieIt is dangerous to wield an edged tool in such a way.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wield(วีลดฺ) vt. ใช้ (อำนาจ) ,แกว่ง,กวัดแกว่ง,รำ,จัดการ,ปกครอง, See also: wieldable adj. wielder n., Syn. brandish,handle
wieldy(วิล'ดี) adj. จัดการได้,พร้อมที่จะจัดการได้, Syn. managed
auf wiedersehen(ออฟวี'เดอซอัน) German จนกว่าเราจะพบกันอีก, สวัสดี
unwieldly(อันวีล'ดี,อันวีลดฺ,ลี) adj. อุ้ยอ้าย,เก้งก้าง,เทอะทะ,ไม่คล่อง.
unwieldy(อันวีล'ดี,อันวีลดฺ,ลี) adj. อุ้ยอ้าย,เก้งก้าง,เทอะทะ,ไม่คล่อง.

English-Thai: Nontri Dictionary
wield(vt) จัดการ,ใช้อำนาจ,ควบคุม,ควง,แกว่ง,ปกครอง
unwieldy(adj) จัดการได้ยาก,เทอะทะ,อุ้ยอ้าย,ไม่กะทัดรัด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลิกแพลง    [V] modify, See also: wield, apply, change, utilize, Syn. ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, ปรับ, Example: ถ้ารู้ภาษาไทยจะต้องรู้จักคำและไวยากรณ์ดีพอที่จะพลิกแพลงแต่งให้เข้ากับข้อบังคับทางฉันทลักษณ์ให้ได้ความหมายบริบูรณ์และเสียงไพเราะ
กวะแกว่ง    [V] sway, See also: wield, wave, brandish, Syn. กวัดแกว่ง, แกว่ง, กวัดไกว, Example: ทหารทั้งสองฝ่ายต่างก็กวะแกว่งดาบเข้าห้ำหั่นกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮอทดอก[n.] (høt-døk) EN: hot dog ; frankfurter ; frank ; wiener ; weenie   FR: hot dog [m]
กุมอำนาจ[v. exp.] (kum amnāt) EN: be in power ; wield power ; exercise control ; be in the saddle   FR: exercer le pouvoir
กุมอำนาจทหาร[v. exp.] (kum amnāt thahān) EN: wield military power ; have command of the armed forces   FR: exercer le pouvoir militaire
กวัดแกว่ง[v.] (kwatkwaeng) EN: wave ; wield ; swing ; brandish   FR: brandir ; balancer
กวัดแกว่งดาบ[v. exp.] (kwatkwaeng dāp) EN: wield a sword   FR: brandir une épée
เกวียน[n.] (kwīen) EN: kwien [unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters]   FR: charretée [f] ; kwien [m] (unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz)
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: rough ; awkward ; ungainly ; unwieldy ; clumsy   

CMU English Pronouncing Dictionary
WIES    W AY1 Z
WIER    W IH1 R
WIEN    W IY1 N
WIED    W IY1 D
WIECH    W IY1 CH
WIECK    W IY1 K
WIERS    W IY1 R Z
WIELD    W IY1 L D
WIEHE    W IY1
WIESE    W IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wield    (v) (w ii1 l d)
wields    (v) (w ii1 l d z)
wielded    (v) (w ii1 l d i d)
wielding    (v) (w ii1 l d i ng)
Wiesbaden    (n) (v ii1 s b aa d n)

German-Thai: Longdo Dictionary
wieอย่างกับ
wieอย่างไร
wieอย่างไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Wie kommt man zu ihm? พวกเราไปที่บ้านของเขา(ไปหา)ได้อย่างไร
Wie bitte?อะไรนะ(คะ) อาจถามสั้นๆ ได้ว่า Bitte?
wie ein Kind อย่างกับเด็กเลย
wie folgtดังต่อไปนี้
wie geplantอย่างที่คิดไว้, อย่างที่วางแผนไว้, See also: planen
wie gesagtอย่างที่เคยกล่าวไว้, See also: sagen
Wie heißen Sie?คุณชื่ออะไรคะ
Wie machst du das?คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wiedereinsetzung {f} in den vorigen Standrestitutio in integrum

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wie viel?How much? [Add to Longdo]
wie Wachswaxen [Add to Longdo]
wie bisheras before; as always [Add to Longdo]
Wie bitte?I beg your pardon? [Add to Longdo]
Wie bitte?Pardon? [Add to Longdo]
Wie schade!What a pity! [Add to Longdo]
Wie geht's?How are things? [Add to Longdo]
Wie geht's?How are you? [Add to Longdo]
Wie schade!What a shame! [Am.] [Add to Longdo]
Wie geht's?How do you do? [Add to Longdo]
wie erwartetit figures [Add to Longdo]
wie der Blitzlike the wind [Add to Longdo]
wie vorgesehenas provided for in [Add to Longdo]
wie der Teufellike smoke [Add to Longdo]
wie gewünschtas requested [Add to Longdo]
Wie viel mal?.How many times? [Add to Longdo]
Wie heißt du?What's your name? [Add to Longdo]
wie angegossenfit like a glove [Add to Longdo]
wie gewöhnlichas usual [Add to Longdo]
Wie Sie wollen!Please yourself! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
ウィンナーシュニッツェル[, uinna-shunittsueru] (n) Wiener schnitzel [Add to Longdo]
ウインナ[, uinna] (n) Wiener; Viennese [Add to Longdo]
ツキチョウチョウウオ[, tsukichouchouuo] (n) Hongkong butterflyfish (Chaetodon wiebeli); panda butterflyfish [Add to Longdo]
マーゲイ[, ma-gei] (n) margay (Leopardus wiedii) [Add to Longdo]
運ぶ[はこぶ, hakobu] (v5b) (1) to carry; to transport; to move; to convey; (2) (hon) (usu. as お運びになる, お運び下さる, etc.) (See 足を運ぶ) to come; to go; (3) to wield (a tool, etc.); to use; (v5b,vi) (4) to go (well, etc.); to proceed; to progress; (P) [Add to Longdo]
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft" [Add to Longdo]
金剛手[こんごうしゅ, kongoushu] (n) {Buddh} Vajrapani; wielder of the vajra [Add to Longdo]
采配を振るう[さいはいをふるう, saihaiwofuruu] (exp,v5u) (1) to wield a baton; to swing a baton; (2) (col) (See 采配を振る) to lead; to direct; to command [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执掌[zhí zhǎng, ㄓˊ ㄓㄤˇ, / ] wield (power etc) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
何日[なんにち, nannichi] wieviele_Tage [Add to Longdo]
何時[なんじ, nanji] wieviel_Uhr [Add to Longdo]
何時間[なんじかん, nanjikan] wieviele_Stunden [Add to Longdo]
何枚[なんまい, nanmai] wieviele? (Blatt,Teller,Kleider) [Add to Longdo]
依然として[いぜんとして, izentoshite] wie_immer, wie_frueher [Add to Longdo]
再会[さいかい, saikai] Wiedersehen [Add to Longdo]
再婚[さいこん, saikon] Wiederverheiratung, zweite_Ehe [Add to Longdo]
再開[さいかい, saikai] Wiedereroeffnung [Add to Longdo]
反復[はんぷく, hanpuku] Wiederholung [Add to Longdo]
取り戻す[とりもどす, torimodosu] wiedererlangen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 wie [wi]
   whom
   who
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 wie [viː]
   as; eh; like; what
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 wie? [viː]
   how?; what
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top