Search result for

waiting

(65 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waiting-, *waiting*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waiting    [N] การรอคอย, See also: ช่วงเวลาที่ใช้ในการรอคอย
waiting    [N] ซึ่งรอคอย, Syn. standing, expecting, Ant. moving, hurrying
waiting list    [N] รายชื่อของคนที่รอคิวอยู่ (เช่น รอโต๊ะในร้านอาหาร)
waiting maid    [N] หญิงรับใช้ (ที่คอยรับใช้ส่วนตัว), Syn. waiting woman
waiting room    [N] ห้องที่ใช้นั่งรอ
waiting woman    [N] หญิงรับใช้ (ที่คอยรับใช้ส่วนตัว), Syn. waiting maid
waiting in the wings    [IDM] เตรียมพร้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
waiting periodระยะไม่คุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiting periodระยะไม่คุ้มครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waiting listsรายการรอเรียกรับบริการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waitingI've been waiting for you for over an week.
waitingI've been waiting for you since two o'clock.
waitingI was kept waiting for as long as two hours.
waitingTwo gentlemen have been waiting to see you.
waitingI was kept waiting nearly half an hour.
waitingI've been waiting since six o'clock and still my turn hasn't come.
waitingI'll be waiting for Tom until 6 o'clock.
waitingI will be waiting for the bus at seven.
waitingThe ice cream vendor is waiting on customers at his outdoor stand.
waitingThis is the man for whom I have been waiting.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waiting(เวท'ทิง) n. การรอคอย,การรับใช้,การหยุด,ช่วงเวลาการรอคอย,การรอจังหวะ,การเลื่อนเวลา, -Phr. (in waiting รับใช้ ปรนนิบัติ) adj. รับใช้,ปรนนิบัติ,รอปรนนิบัติราชนิกุล
waiting maidn. หญิงรับใช้,หญิงปรนนิบัติ
waiting roomn. ห้องรอคอย,ห้องพักผู้โดยสาร
waiting womann. หญิงรับใช้,หญิงปรนนิบัติ
gentleman-in-waitingn. มหาดเล็ก
ladies-in-waiting(เล'ดิซอินเว'ทิง) n. พหูพจน์ของ lady-in-waiting (นางสนองพระโอษฐ์)
maid-in waiting(เมด'อินเวท'ทิง) n. หญิงที่ยังไม่แต่งงานที่เป็นหญิงรับใช้พระราชินีหรือเจ้าหญิง pl. maids-in-waiting

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคอย    [N] waiting, See also: awaiting, Example: การแก้ปัญหาด้วยการคอยไม่มีอะไรดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทบริจาริกา[n.] (bātborijārikā) EN: lady-in-waiting   
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room   FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]
กำนัล[n.] (kamnan) EN: maid-of-honor ; lady in waiting on the queen   FR: demoiselle d'honneur [f]
ระหว่างที่รอ[adv.] (rawāng thī rø) EN: while waiting   FR: en attendant

CMU English Pronouncing Dictionary
WAITING    W EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waiting    (v) (w ei1 t i ng)
waiting-list    (n) - (w ei1 t i ng - l i s t)
waiting-room    (n) - (w ei1 t i ng - r uu m)
waiting-lists    (n) - (w ei1 t i ng - l i s t s)
waiting-rooms    (n) - (w ei1 t i ng - r uu m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wartezeit {f}waiting time [Add to Longdo]
Wartezustand {m}waiting state [Add to Longdo]
Warteschlange {f}waiting line [Add to Longdo]
Wartegeld {n} | Wartegelder {pl}waiting pay | waiting pays [Add to Longdo]
Karenzzeit {f}; Karenz {f} | Karenzzeiten {pl}waiting period; period of restriction | waiting periods [Add to Longdo]
Warteschleife {f} (Luftfahrt) | Warteschleifen drehenwaiting pattern; holding pattern; stack | to circle [Add to Longdo]
Warteliste {f} | Wartelisten {pl} | auf der Warteliste stehenwaiting list | waiting lists | to be on the waiting list [Add to Longdo]
Warteraum {m}; Wartezimmer {n}; Wartesaal {m} | Warteräume {pl}; Wartezimmer {pl}; Wartesäle {pl}waiting room | waiting rooms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お待たせしました[おまたせしました, omataseshimashita] (exp) Thank you for waiting; Have I kept you waiting? [Add to Longdo]
お待ち;御待[おまち, omachi] (n,n-suf) waiting; waiting time [Add to Longdo]
お待ち遠様;御待ち遠様;お待ち遠さま[おまちどおさま, omachidoosama] (exp) I'm sorry to have kept you waiting [Add to Longdo]
ろにん(ik)[, ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university [Add to Longdo]
ウエーティング[, ue-teingu] (n) (abbr) waiting game [Add to Longdo]
ウエーティングサークル[, ue-teingusa-kuru] (n) waiting circle (baseball); on-deck batter's circle [Add to Longdo]
ウエーティングシステム[, ue-teingushisutemu] (n) waiting system [Add to Longdo]
ウエーティングルーム[, ue-teinguru-mu] (n) waiting room [Add to Longdo]
キー入力待ち[キーにゅうりょくまち, ki-nyuuryokumachi] (n) {comp} waiting for key-in [Add to Longdo]
キャッチホン[, kyacchihon] (n) call waiting (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候缺[hòu quē, ㄏㄡˋ ㄑㄩㄝ, ] waiting for a vacancy [Add to Longdo]
候车室[hòu chē shì, ㄏㄡˋ ㄔㄜ ㄕˋ, / ] waiting room (for train, bus etc) [Add to Longdo]
眼巴巴[yǎn bā bā, ㄧㄢˇ ㄅㄚ ㄅㄚ, ] waiting anxiously; impatient [Add to Longdo]
等候[děng hòu, ㄉㄥˇ ㄏㄡˋ, ] waiting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コールウエイティング[こーるうえいていんぐ, ko-ruueiteingu] call waiting [Add to Longdo]
待ち時間[まちじかん, machijikan] latency, waiting time, standby time (cellular phones) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wait \Wait\, v. i. [imp. & p. p. {Waited}; p. pr. & vb. n.
   {Waiting}.] [OE. waiten, OF. waitier, gaitier, to watch,
   attend, F. guetter to watch, to wait for, fr. OHG. wahta a
   guard, watch, G. wacht, from OHG. wahh[=e]n to watch, be
   awake. [root]134. See {Wake}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. To watch; to observe; to take notice. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       "But [unless] ye wait well and be privy,
       I wot right well, I am but dead," quoth she.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To stay or rest in expectation; to stop or remain
    stationary till the arrival of some person or event; to
    rest in patience; to stay; not to depart.
    [1913 Webster]
 
       All the days of my appointed time will I wait, till
       my change come.            --Job xiv. 14.
    [1913 Webster]
 
       They also serve who only stand and wait. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Haste, my dear father; 't is no time to wait.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {To wait on} or {To wait upon}.
    (a) To attend, as a servant; to perform services for; as,
      to wait on a gentleman; to wait on the table.
      "Authority and reason on her wait." --Milton. "I must
      wait on myself, must I?" --Shak.
    (b) To attend; to go to see; to visit on business or for
      ceremony.
    (c) To follow, as a consequence; to await. "That ruin that
      waits on such a supine temper." --Dr. H. More.
    (d) To look watchfully at; to follow with the eye; to
      watch. [R.] "It is a point of cunning to wait upon him
      with whom you speak with your eye." --Bacon.
    (e) To attend to; to perform. "Aaron and his sons . . .
      shall wait on their priest's office." --Num. iii. 10.
    (f) (Falconry) To fly above its master, waiting till game
      is sprung; -- said of a hawk. --Encyc. Brit.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waiting \Wait"ing\,
   a. & n. from {Wait}, v.
   [1913 Webster]
 
   {In waiting}, in attendance; as, lords in waiting. [Eng.]
 
   {Waiting gentlewoman}, a woman who waits upon a person of
    rank.
 
   {Waiting maid}, {Waiting woman}, a maid or woman who waits
    upon another as a personal servant.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waiting
   adj 1: being and remaining ready and available for use; "waiting
       cars and limousines lined the curb"; "found her mother
       waiting for them"; "an impressive array of food ready and
       waiting for the guests"; "military forces ready and
       waiting" [syn: {waiting}, {ready and waiting(p)}]
   n 1: the act of waiting (remaining inactive in one place while
      expecting something); "the wait was an ordeal for him"
      [syn: {wait}, {waiting}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top